simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Dionigi Areopagita. Nomi divini, teologia mistica, epistole: La versione siriaca di Sergio di Rēš‘aynā (VI secolo) ܠܟܠܗܘܢ ܬ ܓܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܘܣܝܣ̈ ܕܠܥܠ ܡܢ ܫܡܝܐ ܕܐܦ ܀ 3ܟܕ ܗܟܝܠ ܡܫܬܥܒܕܝܢܢ ܠܥܝܕܐ̈ ܗܠܝܢ ܩ . Xܝ̇ܫܐ : ܐܝܠܝܢ
Dionigi Areopagita. Nomi divini, teologia mistica, epistole: La versione siriaca di Sergio di Rēš‘aynā (VI secolo) ܒܣܝܡܐ̈ ܕܥܠ ܡܡܠܠܐ ܐܠܗܝܐ ܫܘܕܥܢܢ ܆ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܠܘ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܕܐܦ ܕܟܠܗ̇ ܓܡܝܪܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܐܬܬܣܝܡܘ . ܗܐ ܓܝܪ ܐܝܟܢܐ
Dionigi Areopagita. Nomi divini, teologia mistica, epistole: La versione siriaca di Sergio di Rēš‘aynā (VI secolo) ܠܐ ܗ̣ܝ ܠܗ̇ ܡܨ ܝܐ ܕܬ̣ܦܝܣ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܪܝܪܬܐ ܀ ܐܢ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܕܐܦ ܕܦܐ̣ܐ ܠܐܠܗܘܬܐ ܆ ܚܢܢ ܥܠ ܡܠܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܡܣ̣ܒܪܝܢܢ ܆
Dionigi Areopagita. Nomi divini, teologia mistica, epistole: La versione siriaca di Sergio di Rēš‘aynā (VI secolo) ܒܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܡܝܪ ܠܝ : ܠܚܘܝܕܐ̈ |ܐܠܗܝܐ̈ : ܒܢܝ̈ ܪܐܙܐ̈ ܕܐܦ ܘܝܕܝܥܐܝܬ ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܀ X ܡܫܡܗܝܢ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܐܝܟܢܐ
Dionigi Areopagita. Nomi divini, teologia mistica, epistole: La versione siriaca di Sergio di Rēš‘aynā (VI secolo) ܒܗ̇ X5ܡܬܚܫܒܢ̈ ܐܦ : X1ܡܬܚܫܒܢ̈ X² X1 : XX X5ܐܝܠܝܢ ²⁸ ܕܐܦ ܐܠܗܘܬܐ . ܘܡ̇ܚܘܝܢ ܠܢ ܬܘܒ ܟܕ ܢܩ̇ܦܝܢ ܠܡܠܐ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܆
Dionigi Areopagita. Nomi divini, teologia mistica, epistole: La versione siriaca di Sergio di Rēš‘aynā (VI secolo) ܩܢ̣ܝܢ ܠܗ̇ ܡܙܝܓܐܝܬ ܕܠܐ ܚܘܠܛܢ ܠܥܠ ܡܢ ܥܠܡܐ ܇ ³⁷ܟܠܗܘܢ ܕܐܦ ܇ ܘܠܥܠ ܡܢ ܗ̇ܝ ܬܘܒ ܕܒܗܘܢܐ̈ ܩܢܘXܗܘܢ ܇ ܐ̇ܝܕܐ
Dionigi Areopagita. Nomi divini, teologia mistica, epistole: La versione siriaca di Sergio di Rēš‘aynā (VI secolo) ܗܠܝܢ ܡܚܝܕܢ̈ ܒܫܪܪܐ ܘܦܪܝܫܢ̈ . ܀ 7ܡܛܠ ⁴⁹ܕܝܢ ܥܠ̣ܠܬܐ̈ ܕܐܦ ܕܢܚ̇ܝܕ ܒܡܠܬܐ̇ ܘܢܦܪܘܫ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܘܬܐ ܆ ܐܝܟܢܐ
Dionigi Areopagita. Nomi divini, teologia mistica, epistole: La versione siriaca di Sergio di Rēš‘aynā (VI secolo) ܪܘܚܐ ܐܠܗܐ̣ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܠܐ ܓܫܝܡܘܬܐ ܘܐܠܗܘܬܐ ܕܐܦ ܓܫܝܡܐܝܬ̇ ܘܠܐ ܗܘܠܐܝܬ̣ ⁵¹ܘܡܬܝܕܥܢܐܝܬ . ܟX ܓܠ̣ܝܐ ܗܝ
Dionigi Areopagita. Nomi divini, teologia mistica, epistole: La versione siriaca di Sergio di Rēš‘aynā (VI secolo) ܟܕ ܗܘ̣ܐ ܒܟܠܗܝܢ ܕܟܝܢܢ ܆ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܆ ܕܐܦ ܡܬܡܠܠ ܆ ܐܠܐ ܘܗ̇ܝ ܕܚ̣̇ܕܬܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܚܕܬ̇ܬܐ ܆
Dionigi Areopagita. Nomi divini, teologia mistica, epistole: La versione siriaca di Sergio di Rēš‘aynā (VI secolo) ܐܡܪܢܢ ܡܢ ܠܥܠ ܆ ܡܦܩܢܝܗ̇̈ X ܓ . ܡܝܙܐ XXX . 1ܓܝXܝXܐ̈ XX ܕܐܦ ܆ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܦܪܘܫܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ : ܐܝܟܢܐ
Dionigi Areopagita. Nomi divini, teologia mistica, epistole: La versione siriaca di Sergio di Rēš‘aynā (VI secolo) ܣ̇ܓܝ ܒܐܠܗܘܬܗ : ܘܐܝܬܘܗܝ ܢܘܗܪܗ ( ¹37 ) ܕܥܠܡܐ ܆ ܐܡܪ̇ ܆ ܕܐܦ ܗܕܝܢ ܕ ܓܘܐ : ܕܝܠܝ ܘܕܡܠܦܢܝ ܕܠܘܬ ܡܘܗܒܬܐ ܢܗܝܪܬܐ : ܗ̇ܘ
Dionigi Areopagita. Nomi divini, teologia mistica, epistole: La versione siriaca di Sergio di Rēš‘aynā (VI secolo) ܐܝܬ ܐܠܗܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܡܪܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܆ XX X1ܘܟܠܗ̇ : ܕܐܦ ܠܡ ܐܝܬ ܕܡܬܩܪܝܢ ܐܠܗܐ̈ : ܐܘ ܒܫܡܝܐ ܐܘ ܒܐܪܥܐ : ܐܝܟܢܐ
Dionigi Areopagita. Nomi divini, teologia mistica, epistole: La versione siriaca di Sergio di Rēš‘aynā (VI secolo) ܗ̇ܝ ܕܬܬܝܗܒ ܗܕܐ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܕ ܓܡܝܪܘܬܐ ܕܝܬܝܪ ܡ̇ܥܠܝܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܪܕ ܓܡܝܪܐ̈ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܟܘܠܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܆ ܓܠ̣ܝܐ ܗܝ
Dionigi Areopagita. Nomi divini, teologia mistica, epistole: La versione siriaca di Sergio di Rēš‘aynā (VI secolo) ܒܝܢܬܗܘܢ ܪܪܝܫܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܡܬ̇ܬܙܝܥܝ ܒܐܠܗܐ : ܟܕ ܐܦ ܚܢܢ ܕܐܦ ܇ ܥܠ ܦܘܫܩܐ ܕܚܕܐ ܡܢ ܡܠܐ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܕܐܬܦ̣ܬܚ ܡܢܗ . ܡܛܠ
Dionigi Areopagita. Nomi divini, teologia mistica, epistole: La versione siriaca di Sergio di Rēš‘aynā (VI secolo) ܗ̣ܝ ܟ̇ܠܝܐ ܠܢ ܠܡܒ̣ܨܐ ܗܠܝܢ ܕܪܡܢ̈ ܡܢܢ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܆ ܐܠܐ̣ ܐܦ ܦܩܘܕܘܬܗܘܢ ܡ̇ܥܠܝܬܐ ܕܢܡܘܣܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܇
Dionigi Areopagita. Nomi divini, teologia mistica, epistole: La versione siriaca di Sergio di Rēš‘aynā (VI secolo) ܗ̣ܢܝܢ ܡܛܠ ܛܒܘܬܐ ܗ̇ܝ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ ܟܠ ܛܒܢ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܕܐܦ ܐܝܬܝܗܝܢ ܢܦܫܬܐ̈ . ܘܛܒܬܐ̈ ܬܘܒ ܟܠܗܝܢ ܕܒܢܦܫܬܐ̈ ܇
Dionigi Areopagita. Nomi divini, teologia mistica, epistole: La versione siriaca di Sergio di Rēš‘aynā (VI secolo) ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܬܝܐ ܛܒ̇ܐ ܆ ܓܠ̣ܝܐ ܗ̣ܝ ܕܗ̣ܘ ܝܗ̇ܒ ܐܕܫܐ ܠܟܠ ܕܐܦ . X ܀ ܀ X⁶ 3ܐܢ ܗ̣ܘ ܗܟܝܠ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܘܠܐ ܐܝܬܘܗܝ : ܐܝܟ ܡܐ
Dionigi Areopagita. Nomi divini, teologia mistica, epistole: La versione siriaca di Sergio di Rēš‘aynā (VI secolo) ܕܪܝܫܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܘܕܣܟܐ̈ ܫܡܝܢܐ̈ ܆ ܥܠ̣ܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܛܒ̇ܐ . ܕܐܦ ܥܒ̣ܪ ܠܢ ܘܠܐ ܐܬܥܗܕܢܝܗܝ ܆ ܐܡܪ̇ ܝܢܢ ܠܗ̣ ܗܫܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ
Dionigi Areopagita. Nomi divini, teologia mistica, epistole: La versione siriaca di Sergio di Rēš‘aynā (VI secolo) ܢܘܗܪܗ̣ ܡܢ ܛ̇ܒܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܨ ܠܡܐ ܗܘ ܬܘܒ ܕܛܒܘܬܐ . ܀ ܘܒܕ ܕܐܦ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܐܦ ܥܠܘܗܝ ܒܠܚܘܕܘܗܝ |ܕܙܠܝܩܗ ܕܫܡܫܐ . ܡܛܠ
Dionigi Areopagita. Nomi divini, teologia mistica, epistole: La versione siriaca di Sergio di Rēš‘aynā (VI secolo) ܐܡܪ̣ ܥܠܘܗܝ ܪܒܐ ܘܐܠܗܝܐ ܡܘܫܐ ܇ ܕܬܚ̇ܡ ܗܘܐ ܐܦ ܗ̣ܘ ܕܐܦ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܢܘܗܪܐ ܇ ܐܦܢ ܗܝܕܝܢ ܠܐ ܡ̣ܨ̇ ܠܡ ܗܘܐ . ܗ̇ܘ