simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܚܕܬ ܘܡܫܪܪ ܘܡܫܡܠܐ ܝ ܇ X ܥܣܪܐ̈ ܦܬܓܡܐ̈ ܕܐܦ . ܗ̇ܘ ܕܠܗ ܬܫܒܘܚܬܐ ܘܐܝܩܪܐ . ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ . ܐܝܟ
- ܡܗܦܟܘ ܡ̇ܗܦܟܝܢ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܐܝܠܝܢ X ܕܛ̇ܠܝܢ . ܡܢܐ ܕܐܦ . ܐܘ̇ ܠܢܡܘܣܐ̈ X ⁷ܐܘ̇ ܠܢܒܝܘܬܐ ⁷ܕܕܓܠܘܬܐ ܗ̇ܢܘܢ
- ܕܠܐ ܐܢܬܬܐ ܢܗܘܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ܘܐܢܕܝܢ ܠܐ ܕܕܚܕܐ ⁷ܐܢܬܬܐ ܕܐܦ . ܐܟܡܢ ܕܛܟܣܐ ܘܕܘܟ-ܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܗܝܡܢ . 5ܫܦܝܪܐ ܡ̇ܢ
- ܠܫܘܟܢܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܣܝܘܬܐ̈ ⁴ܢܫܬܘܐ ܀ [3]ܕܐܝܟܢܐ ܘ̇ܠܐ ܕܐܦ ܠܢ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ . ܗܠܝܢ ܕܦܩܚܢ̈ ܘܗܠܝܢ ܕܠܚܡܢ̈ . ܐܝܟܢܐ
- ¹⁰⁸ܗܘ̣ ܡܪܢ ܡܪܗ ܕܥܐܕܐ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܨܡ ܗܘܐ ܝ . ܕܐܦ ܠܝܘܡܐ X ¹⁰ܕܚܫܐ ¹⁰ܘܠܝܘܡܐ ¹⁰⁵ܕܩܝܡܬܐ X . ¹⁰ ܡܛܠ ⁰⁷ܢ
- ܕܘܝܕ ܘܐܝܠܝܢ X⁴⁶ XXXXܐܠܐ ܢܬܕܚܩܘܢ XXX--³⁰⁵X ܕܐܦ ܩܕܡ ܡܕܒܚܐ X X⁴ܥܡ ܡܕܒܪܢܐ̈ X⁴ܕܥܕܬܐ X . X⁴ܡܛܘܠ
- X¹ܫܠܝܡܘܢ ܒܪ ܬܪܬܥܣܪܐ̈̈ ܝ X ܫܢܝܢ̈ ܐܡܠܟ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܕܐܦ ܐܢ ܟܠܢܫ X⁷ܡܣܗܕ X⁸ܥܠܘܗܝ ܆ X⁹ܘܗܟܢܐ ⁰ ܢܬܒ ܒܫܠܡܐ . ܡܛܠ
- 20 ܠܟܘܢ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܕܡܘ̣ܬܐ ܡܫܝܚܐ . ¹ ⁶ܗܘܘ ¹X⁷ܗܟܝܠ ܐܦ ܕܐܦ ܐܝܟ ܟܗܢܐ . ܕܡܘ̣ܬܐ ܓܝܪ ܡܬܒܥܐ ܠܟܘܢ . ܕܬܗܘܘܢ ܠܥܡܐ ܡܛܠ
- ܠܟ ܐܡ̣ܪ ܠܟ ܝ ܡܪܝܐ . ܘܐܢܬ ܒܪܢܫܐ̣ X ܕܘܩܐ ܗܘ ⁸ܝܗܒܬܟ ܕܐܦ . ܘܠܐ ܢܝܘܣ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܪܫܥܝܢ ܘܡܝܒܠܝܢ XXX ܠܥܡܐ ܡܛܠ
- ܡܪܝܐ ܐܡ̣ܪ Xܝ ܒܢܡܘܣܐ . ܫܡ̣ܥ ܐܝܣ-ܪܝܠ . ܘܥܕܡܐ XX ܕܐܦ ܗܘ X¹ܐܢܫ ܘܥ̇ܒܕ X ܫܦܝܪܬܐ̈ . ܘܡܬܪܚܩ ܡܢ ܒܝܫܬܐ̈ . ܡܛܠ
- ܚܢܦܐ̈ : ܗ̇ܘܝܢ ܡܓܕܦܝܢ ܡܛܠܬܗܘܢ X ܕܗܠܝܢ ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܕܐܦ X ܆ ܗܢܐ ܡܢ 5ܟܕܘ ܐܬܚܝܒ ܠܗ ܠܓܗܢܐ ܕܢܘܪܐ . ܘܣܒܪܝܢܢ ܕܝܢ
- ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܒܡܘܡܬܐ ⁷ܐܫܬܘܕܝ ܫܘܒܩܢܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܛܘ ܆ ܕܐܦ X . ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ Xܟܠ . ⁶ܘܗܘܝܬ ܟ̇ܐܐ ܘܒ̇ܥܐ ܘܡܠܦ . ܡܛܠ
- ܠܚܕ ¹⁴ܚܕ ¹⁵ܡܢܗܘܢ ܐܫܬܟܚ ܐܦ ܐܢ ¹⁶ܚܛܗܐ ܙܥܘܪܐ : ܕܐܦ ܕܙܕܝܩܐ̈ . ܘܕܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ 5ܐܬܟܬܒ . ܕܢܬܝܕܥ
- X ܐܢܬܘܢ ܬܩܒܠܘܢ ⁰ܝ ܫܘܒܩܢܐ . ܘܬܘܒ ܐܠܦ X X⁰ܠܢ ܕܗܘܝܢ X ܕܐܦ X21 ܠܟܘܢ . ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ . ܗܒܘ ܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗܐ̈ .
- ܚܢܢ ܫܒܩܢܢ X⁰ܝ ܠܚܝܒܝܢ̈ ⁰⁷ܝ . ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܬܫܒܘܩ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܒܟܠܙܒܢ : ܘܐܡܪܝܢܢ ܆ ܕܫܒܘܩ ܠܢ ܚܘܒܝܢ̈ . X⁰ܐܝܟ X⁰ܝ
- ⁴⁶⁴ܐܡܘܢ ܒܪ ܡܢܫܐ : ܟܕ ܐܬܪܥܝ ܗܘܐ ܬܪܥܝܬܐ ܕܥܒ̣ܪ X ܕܐܦ . ܕܐܦܫܘܛ ܐܝܕܝ ܥܠܘܗܝ ܆ ܘܢܗܘܐ ܠܬܘܢܝܐ ܘܠܡܬܠܐ . ܡܛܠ
- ܠܘܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܫܡܫܝܢ̈ ܗܘܘ ܒܡܫܟܢܐ X⁸ܕܣܗܕܘܬܐ : ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܥܕܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܡܢܗ̇ ܡܢ ܥܕܬܐ ܗܘܝܬܘܢ ܡܬܬܪܣܝܢ . ܐܟܙܢܐ
- ܥܡܐ ܩܕܡܝܐ ܥܕܬܐ X ܐܬܩܪܝ . ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܐ : ܕܐܦ X ܒ X -- ⁴X X -- ⁵ܘܩܫܝܫܐ̈ ܘܡܫܡܫܢܐ̈ ܓܒܝܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܡܛܠ
- ܠܩܫܝܫܐ̈ ܢܝܩܕ̇ ܐܥܦܐ X0 ⁶ ܢܬܠ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܠܡܫܡܫܢܐ̈ ܇ ܕܐܦ . ܠܬܫܒܘܚܬܗ XX ܕܐܚܝܕ ܝ ⁶ܟܠ . X⁴ ܐܢܕܝܢ ܐܢܫ ܨ̇ܒܐ
- ⁴⁷ܠܐ ܠܥܕܬܐ ܢܫܬܡܥ ܆ ⁴⁸ ܢܗܘܐ ܚܫܝܒ ܠܟ ܐܝܟ ܚܢܦܐ ܘܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐ ܢܫܬܡܥ ܆ ܐܟܣܝܗܝ ܩܕܡ ܟܠܗ̇ ܥܕܬܐ . ܘܐܢ ⁴⁶ܗ̣ܘ ܕܝܢ