simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32 du manuscrit (olim) Diyarbakir 22 ܠܗܘܢ ܥܒ̣ܕ 15ܒܕܡܘܬܐ ܕܢܦܫܬܢ̈ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܩܠܝܠ ܥܕܡܐ ܕܐܦ . ܕܡܝܬܐ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܟܠܡܕܡ ܠܗܘܝܐ ܐܝܟ ܕܨܒ̇ܐ . ܗ̇ܘ
Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32 du manuscrit (olim) Diyarbakir 22 ܠܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ̈ . ܡܛܠ XX[ · . . ] ܥܠ ܗܘܝܗܘܢ ܒܒܪܬ ܕܐܦ [ . . . ]ܡܛܠ ܕܥܡ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܐܬܒܪܝ . X ܡܕܝܢ ܓܠܝܐ
Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32 du manuscrit (olim) Diyarbakir 22 ܠܦܓܪܝܢ̈ ܡܢܛܪ ܒܩܝܡܬܐ ܒܠܥܕ ܡܢ ܣܝܒܪܬܐ . ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܕܐܦ . ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܓܝܪܐܠܗܐ . ܐܦ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܠܡܢܛܪܘܬܗ : ܐܝܟܢܐ
Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32 du manuscrit (olim) Diyarbakir 22 ܝܡܐ ⁴⁴ܫܡܝ ]ܡܛܠ ܦܬܝܘ [ܬܗܘܢ ⁴⁵ܘܥܘܡܩܗܘܢ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܘܚܦ̣ܪ ܠܗܘܢ· ܐܝܟ X ܕܢܣܦܩܘܢ ⁴³ܠܟܢܘܫܝܗܘܢ . ܗܠܝܢ
Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32 du manuscrit (olim) Diyarbakir 22 ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܩܠܝܢ ܦܐܪܝܗܘܢ̈ ܆ ܡܬܢܛܪ ܐܝܠܢܗܘܢ ܫܢܝܐ̈ ܕܐܦ ܘܢܘܪܒܐ̈ ܡܥܕܝܢ ܦܠܚܐ̈ ܠܡܣܒ ܘܠܡܫܪܒܘ ܒܐܪܥܐ . ܗܠܝܢ
Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32 du manuscrit (olim) Diyarbakir 22 ܫܢܝܐ̈ ܢܥܒܕܘܢ . ܫܒܐ̈ ܕܝܢ ܘܝܪܚܐ̈ ܠܐ ܥ]ܗ̣ܕ ܕܐܦ ⁶⁰[ܕܡܢ ܡܢܬܐ ܐܡ̇ܪ ܥܠ ܟܠܐ . ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܫܢܝܐ̈ ܕܢܐܡܪ
Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32 du manuscrit (olim) Diyarbakir 22 ܛܘܒܢܐ ܡܬܝ ܥܒ̣ܪ . . ܕܡܢ ܕܐܡ̣ܪ ܥܠ ܡܪܢܡܫܝܚܐ : ܕܐܝܟܢܐ ܕܐܦ . ܒܝܕ ⁸²[ܬܢܝܐ ܕܝܢ ܗܢܐ ܠܩܕܡܝܬܐ̈ ܒܥ̇ܐ ܠܡܢܗܪܘ . ܐܝܟ
Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32 du manuscrit (olim) Diyarbakir 22 ܢܝܠܘܣ ܡܬܩܪܐ . [14]ܕܩܠܬ ܕܝܢ ܘܦܪܬ ܝܕܝܥܝܢ ܕܒܦܢܝܬܐ̈ ܕܐܦ ܕܢܗ̇X ܬܢܝܢܐ ܓܝܚܘܢ . ܗ̇ܘ ܕܡܫܩܐ ܠܒܝܬ ܟܘܫܝܐ̈ . ܗܢܐ
Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32 du manuscrit (olim) Diyarbakir 22 ܗܘ ܡܠܝܠܐ ܗܘ ܐܦܢ ܒܨܝܪ ܡܢ ܡܠܐܟܐ̈ . ܡܢ ܕܒܪܝܗܝ ܐܠܗܐ X ܕܐܦ ܨܒܝܢܐ ܘܒܝܕܥܬ ܛܒܬܐ ܘܒܝܫܬܐ . ܘܒܕܓܘܢ ܐܦ ܐܕܡ ܡܛܠ
Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32 du manuscrit (olim) Diyarbakir 22 ܡܘܬܐ ܐܬܠܚܡ ܠܗ ܐܢ ܢܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ . ܟܕ ܐܡ̇ܕ̇ ܕܒܝܘܡܐ ܠܡ ܕܐܦ ܒܗ̇ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ . ܡܛܠܗܕܐ ܐܝܠܢܐ ܕܚܝܐ̈ ܩܪܝܗܝ . ܐܝܟ
Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32 du manuscrit (olim) Diyarbakir 22 ܒܗܠܝܢ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܕܟܪ ܘܢܩܒܐ ܒ̣ܪܐ ܐܢܘܢ ܒܠܚܘܕ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܐܦ ܒܬܢܝܐ ܗܢܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܢܘܕܥܢ ܥܠ ܙܢܐ ܕܬܘܩܢܗ̇ ܕܚܘܐ . ܡܛܠ
Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32 du manuscrit (olim) Diyarbakir 22 ܠܘܬ ܬܘܩܢܗ̇ ܕܐܢܬܬܐ . ܒܛܝܠܘܬܐ ܫܘܝܬܐ ܡܘܕܥ ܕܐܝܬ ܠܗ ܕܐܦ ܒ̣ܪܐ ܐܢܘܢ ܒܠܚܘܕ ܐܡ̣ܕ̇ ܒܥ̇ܐ ܕܝܢ ܬܢܢ ܕܢܘܕܥܢ ܕܐܝܟܢܐ
Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32 du manuscrit (olim) Diyarbakir 22 ܫܘܒܚܐ ܡܕܡ ܡܥܛܦܝܢ ܗܘܘ ܡܢܩܕܝܡ . [3 1]ܡܟܝܠ ܐܡ̇ܪ ܥܠ ܕܐܦ . ܐܝܟ ܕܚܛܝܬܗܘܢ ܬܣܬܒܪ ܥܠܬ ܬܟܚܕܬܐ . ܕܡܝܐ ܓܝܪ
Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32 du manuscrit (olim) Diyarbakir 22 ܠܘܬ X0ܢܒܝܐ̈ ܣܥ̇ܪ ܗܘܐ . ܕܟܕ ܣ̇ܐܡ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܓܠܝܢܐ . ܕܐܦ ܕܢܡܘܣܐ . ܐܝܟ ܕܢܣܒܪ ܐܕܡ ܕܒܚܙܬܐ ܘܒܫܡܥܐ ܩܒܠܗ . ܐܝܟܢܐ
Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32 du manuscrit (olim) Diyarbakir 22 ܒܗ ܒܥܕܢܐ ܐܬܦܩܕ ܐܦ ܗܘ ܣܛܢܐ ܕܢܩܘܡ ܥܠ ܐܐܪ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܩ̇ܒܠܘ ܦܘܩܕܢܐ ܒܡܕܥܝܗܘܢ̈ ܘܠܘ ܒܩܠܐ ܫܡܝܥܐ . ܐܝܟ
Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32 du manuscrit (olim) Diyarbakir 22 ܣܗܕܐ̈ ܒܟܠ ܫܢܕܝܢ̈ ܡܚܡܣܢܝܢ ܗܘܘ . ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܐܟܠܘܢ ܕܐܦ ܚܝܪܝܢ ܗܘܘ ܛܘܒ]ܢܐ . X⁶[ܐܠܐ̈ ܒܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ . ܐܝܟܢܐ
Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32 du manuscrit (olim) Diyarbakir 22 ܡܠܚܐ ܢܗܘܘ ܟܕ ܡܬܝܒܫܝܢ . ܐܝܬ ܕܐܡܪܘ ܕܡܢ ܒܪܫܝܬ ܡܠܘܚܐ̈ ܕܐܦ . ܡܢ ܥܘܙܗ ܕܩܝܛܐ ܡܫܬܚܠܦܝܢ ܠܡܠܘܚܘ]ܬܐ ²X[ܕܐܝܟܢܐ
Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32 du manuscrit (olim) Diyarbakir 22 X ܚܢܘܟ ܐܪܓܫ ܒܛܘܦܢܐ . ܒܪܡ ܟܠ ܟܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܢܛܪܗܐܠܗܐ . ܕܐܦ . ܘܟܠܗܘܢ ܠܘܩܒܠ ܦܪܕܝܣܐ ܥܡܪܝܢ ܗܘܘ . ܘܕܡܝܐ ܠܡ
Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32 du manuscrit (olim) Diyarbakir 22 ܠܚܕܕܐ̈ ܫܠܝܛ ܠܗܘܢ ܠܡܐܟܠ . ܣܐ̇ܡ ܥܘܩܒܐ ܣܓܝܐܐ ܥܡ ܕܐܦ ܣܘܢܩܗܘܢ ܘܠܟܠܝܢܐ ܕܡܢ ܣܓܕܬܗܝܢ ܆ ܕܠܐ ܕܝܢ X ܢܣܒܪܘܢ
Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32 du manuscrit (olim) Diyarbakir 22 ܒܟܣܐ̈ ܕܙܓܘܓܝܬܐ ܡܥܕܐ ܕܬܣܬܥܕ̇ ܕܐܡܬܝ ܕܡܬܡܠܝܢ ܡܝܐ̈ ܕܐܦ ܩܫܬܐ ²ܥܢܢܐ̈ ܥܒ̇ܕ ܕܢܬܚܙܐ ܓܘܢܐ ܗ̇ܘ ܕܩܫܬܐ . ܗܕܐ