simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܠܐ ܡܠܐܟܐ̈ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܣܬܥܪܢ̈ . ܥܡܢ ܓܝܪ ܕܐܦ ܡܢ ܬܗܘܡܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܐܡ̇ܪ ܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ ܇ ܘܡܢ ܟܣܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ
- ܠܗܘܢ |ܫܩܠ ܛܥܢܐ ܣܓܝܐܐ ܥܠ ܫܡܥܐ ܕܡܠܬܐ ܗܕܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ . ܕܐܦ ܘܣܪܦܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܒܐܝܕܝ̈ ܥܕܬܐ ܝܠܦܘ ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ
- ܒܟܠܙܒܢ ܠܡܫܡܥܗ ܥܕܪܐ . ܐܢ ܓܝܪ ܡܕܡ ܕܒܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܡܣܬܥܪ ܕܐܦ ܠܘ ܝܘܡܢܐ ܒܠܚܘܕ ܕܫܡܥܝܢܢ . ܐܠܐ ܐܦ ܒܟܠܗܘܢ ܚܝܝܢ̈ . ܡܛܠ
- ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܐܡ̣ܪ . ܕܐܢܬܘܢ ܠܐ ܐܝܬܝܟܘܢ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܕܐܦ ܓܒܪܐ ܗܢܐ ܡܡܠܠ ܥܡܢ . ܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܐܝܟ
- ܕܘܒܪܗܘܢ ܬܡܢ ܗܘ . ܐܢ ܓܝܪ ܒܐܪܥܐ ܢܩܘܐ . ܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܦ . ܐܠܐ ܢܫܩܘܠ ܢܦܫܢ ܠܫܡܝܐ . ܬܡܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܡܡܠܠ ܠܐܝܠܝܢ
- ܠܐ ܠܗ ܨ ܒܘܬܗܘܢ ܕܝܠܗܘܢ . ܪܥܡܐ ܐܢ ܢܗܘܐ ܡܙܝܥ ܠܢܦܫܬܢ̈ ܕܐܦ ܡܢ ܚܝ̇ܐ ܗܠܝܢ ܕܚܙ]ܝܪ[ܐ̈ ܡܠܘܗܝ̈ |ܕܝܘܚܢܢ . ܐܝܟ
- ܥܠ ܡܫܡܥܬܐ ܥܠ ܗܕܐ ܣܢܝܩ ܐܢܐ . ܥܠ ܐܝ̇ܕܐ ܕܡܢ ܪܥܝܢܐ ܕܐܦ ܗܟܝܠ ܫܠܝܐ ܒܥ̇ܐ ܐܢܐ . ܠܗܘ̇ ܕܡܢ ܪܥܝܢܐ ܘܡܢ ܢܦܫܐ . ܡܛܠ
- ܥܒ̣ܕܟ ܢܙܕܗܪ ܒܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܗܘ̣ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܕܚܠܝܡܝܢ . ܕܐܦ ܕܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܠܝܡܝܢ ܒܪܥܝܢܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܡ̇ܪ .
- ܗܘ ܛܒ ¹ܚܠܝܡ ܗܘܐ . ܘܚܢܢ ܗܟܝܠ ܆ ܠܐ ܘ̇X |ܕܢܩܪܘܒ ܟܕ ܕܐܦ ܐܦ ܗܪܟܐ ܥܠ ܗܢܝܘܬܗܝܢ ܘܐܡ̇ܪ . ܕܛܒ ܡܢ ܕܒܫܐ ܠܦܘܡܐ . ܡܛܠ
- ܬ ܓܪܐ ܡܐ ܕܪ ܓܝܓ ܠܡܥܬܪ . ܠܐ ܣܦܩܐ ܪ ܓܬܗ ܠܡܒܝܐܘܬܗ . ¹ܐܠܐ ܕܐܦ ܗܘܘ . ܙܕܩ ܕܝܢ ܕܒܥ̇ܒܕܐ ܢܚܘܐ ܨ ܒܝܢܐ ܛܒܐ ܕܐܝܬ ܠܢ . ܡܛܠ
- ܚܢܢ ܒܝܡܐ ܪܕܝܢ̈ ܚܢܢ . ܕܠܘ ܡܢ ܐܪܥܐ ܠܐܪܥܐ ܐܚܪܬܐ ܕܐܦ ܝܘܬܪܢܗ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܢ ܘ̇X ܕܢܚܘܐ ܨ ܒܝܢܢ ܒܥܒ̇ܕܐ . ܡܛܠ
- ܓܢܣܗ ܐܦ ܐܬܪܗ ܐܦ ܬܪܒܝܬܗ ܢܐܡܪ ܩܕܡܝܟܘܢ ܆ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܘ ܕܐܦ ܕܕܝܠܗ ܐܝܬܝܗܝܢ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܫܬܥܐ ܠܢ . ܟܒܪ ܐܠܝܨܐ ܗܘܬ
- ܠܐ ܒܚܕܐ |ܡܢ ܗܠܝܢ ܝܫܒܝܚ ܗܘܐ . ܡܢ ܩܪܝܬܐ ܓܝܪ ܙܥܘܪܬܐ̣ ܕܐܦ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܘܐܝܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܕܝܢܬܗ . ܘܝܠܦܝܢ ܚܢܢ
- ܠܐܚܕܐ ܫܦܝܪܬܐ ܡܣܬܒܪܐ ܗܘܬ ܕܡܫܬܟܚܐ . ܓܠܝܠܐ ܗܟܝܠ ܕܐܦ ܓܝܪ ܙܥܘܪܬܐ̣ ܘܡܢ ܐܬܪܐ XX ܫܝܛܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܐܝܟܐ
- ܠܒܢܘܗܝ̈ ܡܢ ܨ ܪܝܟܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܐܘܡܢܘܬܐ ܗܝ̇ ܕܗܘ ]-ܗ̇ ܕܐܦ ܨ ܝܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܓܒܪܐ ܡܣܟܢܐ . ܘܗܟܢ ܣܓܝ ܡܣܟܝܢ ܗܘܐ̣
- ܗܝ ܐܘܡܢܘܬܐ ܫܝܛܐ . ܡܕܡ ܕܝܢ ܕܫܝܛܝܢ ܐܘ ܡܣܟܢܝܢ ܐܘ ܕܐܦ ܐܢ ܡܢ ܨ ܪܝܟܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܗܕܐ ܠܐ ܢܥܒܪ . . ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܡܐ
- ܠܐ ܪܕܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܐܦ ܓܝܪ ܠܘܩܐ ܡܟܬܒ ܥܠܘܗܝ ܕܠܘ ܕܐܦ . ܣܦܩܐ ܠܢ ܕܝܢ ܠܡܐܠܦ ܡܢ ܗܢܐ ܥܢܝܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܗ .
- ܗܘ ܐܠܗܐ ܢܦܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܬܘܒ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܘܒܩ̇ܐ ܘܐܝܠܢܐ̈ ܢܦܫܬܗܘܢ̈ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ̈
- ܠܐ ܒܚܠܡܐ ܠܒܝܬ ܡ̇ܠܟܐ ܐܫܬܘܝܘ ܠܡܥܠ . ܠܒܪ ܕܝܢ ܒܫܘܩܐ ܥܡ ܕܐܦ . ܕܠܐ ܫܘܒܗܪܐ ܡܒܕܩ ܠܢ . ܦܝܠܣܘܦܐ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܐܢܫܐ̈
- ܗܕܐ ܥܒܪ . . ܠܐܗܘܐ ܕܡܕܡ ܗܘܬ ܐܚܪܝܢ ܐܠܐ |ܕܚܪܫܘܬܐ . ܕܐܦ ܕܚܪܫܘܬܐ ܬܡܢ ܚܘܝ ܕܢܡܠܠ ܗܘܐ ܓܝܪ ܥܡ ܬܘܪܐ . ܐܡܪܝܢ ܓܝܪ