simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܒܐܪܥܐ ܕܒܠܩܐ ܃ ܐܘܟܝܬ ܕ̣ܡܘܐܒ ܆ ܚܣܢܐ ܚܕ ܕܣܝܡ ܗܘܐ ܥܠ ܕܐܦ ܂ ܘܥܒܕܐܠܗ ܝX ܒܪ ܥܠܝ ܥܡ ܚܝܠܐ ܕܟܘܪܣܢܝܐ̈ ܇ ܐܬܐ ܘܢܩܫ ܥܠ
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܥܠܝܗ̇ ܕܗܕܐ̇ ܬܘܩܢܐ̇̈ ܫܦܝܪܐ̈ ܥܒܝܕܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܐܦ ܕܐܦ ܡܢܦܨܢܐ ܂ ܕܐܬܝܗܒܘ ܡܢ ܐܠܗܐ ܠܐܣܝܘܬܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܂
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܡܪܘܢ ܡܠܟܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܣܟ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐ ܂ ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܓܘܢܚܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܠܐ ܣ̇ܦܩ ܗܘܢܐ ܕܢܣܝܟ ܐܢܝܢ ܂ ܝ ܐܝܟܢܐ
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܗ̣ܝ ܒܪܝܬܐ ܝ ܒܗܘܢ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܡܘܪܐ̈ ܗܘܬ̇ ܘܡܟܪܙܐ ܥܠ ܕܐܦ ܣܢܕܠܝܐ ܂ ܘܨܘܚܝܬܐ̈ ܘܩܪܒܐ̈ ܕܐܬܡܠܝܬ̇ ܥܕܬܐ ܂ ܐܝܟܢܐ
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܣܘܠܝܡܢ ܥܡ ܣܘܓܐܐ ܕܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ ܂ ܩܕܡ ܝܘܡܬܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܂ ܕܐܦ ܣܥܪܝܗܘܢ̈ ܘܦ̇ܪܣܝܢ ܡܪܘܢ ܂ ܘܣܘܠܝܡܢ ܒܪ ܗܐܫܡ ܥܡܗ ܂ ܡܛܠ
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܒܝܬܝܘܗܝ̈ ܘܐܢܫܘܬܗ ܕܗܐܫܡ ܆ ܘܗ̇ܘ ܡܐ ܂ XX ܂ ܝ ܕܐܫܬܚܪ ܡܢ ܕܐܦ ܓܥܒܪ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܥ̇ܡܪ ܗܘܐ ܗܐܫܡ ܐܒܘܗܝ ܇ ܘܐ̇ܚܕܗ̇ ܂ ܡܛܠ
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܡܪܘܢ ܒܪ ܡܚܡܕ ܝ ܐܡܝܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ̈ ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܐܦ ܒܡܕܝܢܬܗܘܢ ܂ ܒܛܢܢܐ ܕܚܠܦ ܡܠܟܐ ܕܐܬܩܛܠ ܀ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܝܢ
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܠܡܠܟܘܬܐ ܢܚܛܘܦ ܡܢ ܘܠܝܕ ܂ ܘܢXܝܠܐܝܬ ܠܟܠܗܘܢ ܪܝܫܢܐ̈ ܕܐܦ ܓܙܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܆ ܘܢܦܠ ܒܝܡܐ ܕܕܗܒܐ ܕܒܝܬ ܗܐܫܡ ܃ ܐܬܪܓܪܓ
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܠܐܘܢ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܡܢܗ ܒܩܢܛܐ ܂ ܘܠܚܪܬܐ ܐܬܦܪܣܝ ܂ ܘܦ̣ܩܕ ܕܐܦ ܂ ܘܫܕܪ ܐܝܙܓܕܐ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܘܫ̣ܓܫ ܠܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܥܕܡܐ
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܗܘ ܐܣܝܪܐ ܗܘܐ ܒܝܬ ܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܫܪܝܗ ܘܫܕܪܗ ܠܒܝܬܗ ܥܡ ܝ ܕܐܦ ܆ ܒܦܝ̇ܣܬܗ ܕܐܠܘܣ̣ܛܪܝܐ ܒܪ ܐܪܩ ܕܡܢ ܚܪܢ ܡܕܝܢܬܐ ܃ ܗ̇ܘ
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܫܡܠܝ ܒܥܒ̇ܕܐ ܂ ܘܫܩ̣ܠ ܡܢܗ ܣܓܝ ܂ ܘܐܫܬܒܩ ܠܐܬܢܬܣܝܘܣ ܕܐܦ ܟܪܣܛܝܢܐ ܂ ܐܠܐ ܗܒ ܠܢ ܡܢܗ ܡܢܬܐ ܘܣܒ ܐܢܬ ܡܢܬܐ ܂ ܗ̇ܝ
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܝ ܪܚ̇ܡܐ ܡܢ ܪܚ̇ܡܐ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܫܘ̇ܝܢ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܡܪܐ ܘܥܒܕܐ ܂ ܕܐܦ ܂ ܒܪܡ ܐܝܬ ܗܘ ܒܥܠܕܒܒܐ Xܡܝܬܪ ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܐ ܂ ܐܟܡܐ
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܗܢܘܢ ܕܨ̣ܒܐ ܂ ܘܫܡܠܝ ܒܓܘܗ ܪܓܬܐ ܢܐ ܢܡܘܣܝܬܐ ܂ ܘܗܕܐ ܕܐܦ ܕܥܠܝܗܘܢ ܬܟܝܠܐ ܗܘܬ̇ ܗ ܓܙܪܬܐ ܂ ܟܕ ܚܙܘ ܕܡܢ ܟܕܘ ܩܪܝܒܝܢ
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܠܕܝܪܝܬܐ̣̈ ܢܛ ܂ ܥܐ ܒܬܪ ܝܘܠܦܢܗ ܂ ܘܦ̇ܩܕ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܕܠܐ ܕܐܦ ܪܫܬ ܕܝܪܐ ܐܝܟ ܕܠܒܗܬܬܗ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܡܐܟܣܝܡܘܣ ܐܬܦܪܣ ܝܝ
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܠܗ ܢܫܚܠܦܘܢ ܠܘܬ ܒܝܫܘܬ ܐ ܕܬܪܥܝܬܗܘܢ ܂ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܝܝ ܕܐܦ ܒܗ ܂ ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܘܐ ܛܒܝܒܐ ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܂ ܡܢܣܝܢ ܗܘܘ
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܠܪܘܚܩܐ ܡ̇ܒܥXܝܢ ܇ ܟܕ ܩ̇ܛܠܝܢ ܓ ܂ ܠܝܐܝܬ ܘܫ̇ܒܝܢ ܕܐܦ ܣܦܩܬ̇ ܠܗܘܢ ܗ̇ܝ ܕܒܦܠXܣܛܝܢܝ ܒܠܚܘܕ ܝ ܢܬXܡܢܘܢ ܃ ܐܠܐ
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܟܠܩܝܕܘܢܝܐ̈ ܕܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ XX ܠܝXXܐ ܕܐܦ ܐܫXܠܛ ܟܣܪܘ ܒܒܝܬ ܢܗܪܝܢ̈ ܆ ܘܛܪܕ ܡܢܗ̇ ܠܪܘܡܝܐ̈ ܃ ܦ̣ܩܕ
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܗ̣ܝ ܒܢܬ̇ ܥܕܬܐ̈ ܘܕܝܪܬܐ̈ ܫܒܝܚܬܐ̈ ܇ ܘܒܝܬ ܕܐܦ ܠܡܠܟܘܬܐ ܂ ܒܝܨܝܦܘܬܐ ܕܦܝܠܠܘܪܟܘܪܐ ܚܬܗ ܕܝܪܝܬܐ ܂ ܗ̇ܝ
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܚܠܦ ܩܘܪܝܠܠܘܣ ܢܬܟܬܫܘܢ ܂ ܘܟܕ ܐܬܟܢܫܘ ܐܝܟ ܚܡܫ ܡܐܐ ܕܐܦ ܡܛܠܬܗ̣ܘܢ ܒܫܪܒܐ̈ ܥܕܬܢܝܐ̈ ܂ ܡܬܚܦܛܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܠܘܬ ܐܘܦܪܟܐ ܐܬ̇ܥܠܝ ܫܪܒܗܘܢ ܆ ܘܝ̇ܨܦ ܗܘܐ ܕܢܛ ܂ ܟܣ ܐܢܘܢ ܕܐܦ ܂ ܡܛ̇ܠ ܗܕܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܥܠܬܐ ܠܬܟܬܘܫܐ ܕܥܡ ܚܕܪ ܂ ܐ ܃ ܥܕܡܐ