simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, I ܡܢ ܪܝܫܝܬܐ ܗܝ ܡܪܢ ܥܕܬܗ ܒܢܗ̇ ܘܒܗ ³ܛܘܢܒܝܗ̇̈ ܣܬܬ . . ܟܕ ܕܐܦ ܣܬܝܟ ܡܢܝܢ ܫܬܐܣܝܗ̇̈ ܘܐܫܬܪܪܘX ܕܘܡܣܝܗ̇̈ . ܒܗ̇ܝ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, I ܗ̣ܘ ܐ . ܙܠ ܗܘܐ ܬܡܢ ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܐܝܟ ܕܠܡܪܕܘܬܐ . ܩܕܝܫܐ ܕܐܦ . Ẍ XX X X ܘܗܪܬܡܢ ܟܕ ܚ : ܙܝܗܝ ܠܪܫ̣ܝܥܐ ܝܘܠܝܢܘܣ . ¹ܗ̇ܘ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, I ܣܡܡܢܐ̈ ܡܛܠ ܗ̇ܢܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܢܕܥܘܢ ܕܠܘ ܒܟܠܡܕܡ ܕܐܦ ܕܡܠܐ̈- X X ܓܝܪ ܘܚܕ ܣܩܘܒܠܝܐ . ܒܪܡ ܐܠܨܐܝܬ ܡܛܠ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, I ܗ̣ܘ ܢܬ̣ܝܙܐ ܡܫ̣̇ܥܒܕܐ ܕܝܠܗ̇ ܟܕ ܕܝܠܗ̇ ܕܡܠܬܐ ²ܕܠܐ ܕܐܦ ¹¹ ܬܪܡܐ ܒܦܘܫܟܐ . ¹ܠܐ ܥܓܠ ܫܪܝܐ ܬܬܠ ܠܗ . ܐܢXܝܪ ܦܫ̣ܝܩܐ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, I ܒܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܢܢܦܩܝܗ̇ . ܒܕܡܠܬ ܚܟܝܡܐ̈ ܐܡ̇ܪܐ ܕܐܦ . ܕܥܡ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܚ̣̇ܝܠܐ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ ܒܝܕܥܬܐ ܢ̣̇ܦܩܝܗ̇ .
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, I ܒܙܒܢ ܚܘܠܡܢܐ ܥܠܬܐ ܡܕܡ ܠܗX ܬܓܕܫ ܗ̇ ܗܠܝXܢ ܕܠܐ ܕܐܦ ܟܘܪܗܢܐ ܙܢܐ ¹ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܡܨ ܐ ܠܡ̣ܓܕܫ ܢ . ܫܐ . ܠܘ ܠܐ ܡܨܐ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, I ܐܡܐ ܡܩ̇ : ܒܠܢܝܬܐ ܘܐܩܡܐܓܢܘܢ ¹¹ܩ̇ܪܐ ܠܗ̇ . ܘܪܘܫܡܐ ܕܐܦ ܐܘܟܝܬ ܐܠ . ܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ . ܘܕܘܟܬܐ ܐܘܟܝܬ ܠܐ . ܗ̇ܝ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, I ܚܘܪܐ ܩ̇ܪܐ ܠܗ . ¹³ܘܐܡ̇ܪ ܕܒܕܡܘܬܗ ܐܬܬܩܢܘ ܟܝܢܐ̈ . ܕܐܦ ܘܐܩܡܐܓܢܘܢ ¹¹ܩ̇ܪܐ ܠܗ̇ . ܘܪܘܫܡܐ ¹²ܐܘܟܝܬ ܫ̇ܐ ܗ̇ܘ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, I X XX X X ܥܠܬܢܗ ܡܬܘܡܝܐ ܢܗ̣ܘܐ ܘܐܢ ܠܘ ܡܬܘܡܝܐ ܗܘ ܗܘܝܐ ܗܘ ܕܐܦ ܣ̣ܢܝܩܐ . ܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܡܣ̣̇ܝܥܢܐ ܐܢ ܡܬܘܡܝܐ ܗܘ . ܐܠܨܐ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, I ܐܕܫܐ ܡܬܘܡܝܐ ܢܗܘܐ . ܒܕ ܡܢ ܒܠܥܕܘܗܝ̈ ¹³ܠܐ ܡ̣̇ܨܝܐ ܕܐܦ ܩܪܝܐ ܦܝܠܠܘܣܘܦܝܐ ¹-²ܘܟܕ ܗܕܐ ܡܬܘܡܝܬܐ ܗܝ . ܐܠܨ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, I ܗܘ̇ܝܗ ܕܟܠܚܕ ܡܢ ܐܢܫܝܐ̈ ܛ̇ܒܬܐ ܗܘ . ܘܐܠܗܐ ܗܘ ܥܠܬܗ ܕܠܐ ܕܐܦ ܘܓܘܫܡܐ ܬܬܬܘܕܐ ܀ ⁸ ܝܫܪܝܐ ܕ ܣܝܐ ܚܝܫܝܐ . ܐܡ̇ܪܝܢܢ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, I ܠܟܠXܘܘܢ ܢܫܬܟܚ ܐܦ ܗ̣ܘ ܘܐܦ ܥܠܬܗ . ܘܐܢ ܠܘ ܐܠܨܝܐ ܗܘ ܡܢ ܕܐܦ ܒܗ ܫܟ̣ܝܚ . ܘܗ̣ ܗ̇ܘ ܙܢܐ ܐܢ ܐܠܨܝܐ ܗܘ ܠܟܝܢܗ . ܐܠܨ ܐ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, I ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܕܫܪܟܐ . ܘܚܢܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ . ܕܪܘܟܒܐ ܐܦܢ ܕܐܦ ܕܐܪܥܐ ܒܗ̇ܝ ܕܦ̣ܫܝܛܐ ܕܠܐ ܓܘܢܐ ܙ̇ ܕܩ ܕܬܗܘ̣ܐ . ܐܝܟ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, I ܕܠܫܡܝܐ . ܟܕ ܦܠܓܘܬ ܚܘܕܪܐ ܬܗ̣ܘܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܬܪܝܢ̈ ܕܐܦ ܐܪܥܐ ܒܬܠܬܡܐܐ̈ ܘܫܬܝܢX ܡܢܘ̈ ܦܠܓܘܗ̇ ܡܚܪܐ̈ ܐܝܟ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, II ܕܟܪܐẌ ¹ܘܢܩܒܬܐ̈ . ¹⁷ܒܕ ¹⁸ܒܟܠܚܕܐX ¹ܡܢܗܝܢ ܕܐܦ ܝܥܝܬܐ̈ ܒܕ ܚܕܝܢ̈ ܘܡ̇ܟܐܒܢ ¹⁴ܘXܡܦܗܕܩܠܝܣ-X ¹ܐܡ̇ܪ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, II ܩܕܝܫܐ ܒܐܣܝܠܠܘܣ ⁵ܠܐ ܐܡܐܢ ܠܡ̣ܬܢܐ ܡܕܡ ܡܥܝܣܬܗܘܢ̈ . ܕܐܦ ܕܝܢ ܣܓܐܬܐ̈ ܐܡܝܪܢ̈ ⁴ܘܡܟܬܒܢ̈ ܥܠ ܬ ܟܘܟܒܐ̈ . ܗ̇ܢܘܢ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, II ܐܪܝܣܛܘ ܢܘܢܐ̈ ⁷ܕܠܐ ܕܡܐ ܩ̣ܪܐ ܐܢܘܢ . ܘܓܢܣܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܐܦ . ܘܠܐ ܪܚܝܩܐ ܐܢ ܐܦ ܠܗܠܝܢ ܢܘܢܐ̈ ܢܫ̣̇ܡܗ . ܐܝܟ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, II ܛܦܪܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̈ . ܐܦ ܓܝܪ ܢ̇ܩܪܝ̈ ܒܠܘܛܐ̈ ܡܩܘܙܐ ܕܐܦ ܠܦ ܐ̣ ܝܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܩܘܙܐ . ²ܠܛܝܪܐ ܕܝܢ ܘܠܘܬ ܬܘܩܦܐ . ܐ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, II ܗ̣ܘ ܒܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܩ̣̇ܕܝܘX ܐ ܘܒܪܐ . ܘܐܝܬܝ ܐܦ ܦܘܫܩܐ ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ . ܘܐܦܢ ܬ̇ܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܝܬܝ ܥܘܗܕܢܗ ܕܦܪܪ̣ܝܣܐ ܗ̇ܘ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, II ܢܣܓܘܕ . ܘܠܢܩܒܬܐ ܕܒܛ̣ܢܬ̇ ܡܢܗ ܠܐ ܠܓܡܪ ܬܘܒ ܡܫܬܘܬܦ . ܕܐܦ ܠܐ ܩ̇ܢܛ . ܐܠܐ ܡܢ ܢܘܪܐ . ܣܓܝܐܬܐ̈ ܝ̇ܠܦX ܦܝܠܐ . ܐܝܟܢܐ