simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܚܠܦܘܗܝ̈ ܕܫܪܪܐ ܣܝܡܐ . ܩܘܫܬܐ ܕܝܢ ܠܗܠܝܢ ܠܫܪܪܗܝܢ ܕܐܦ ܕܠܘܬ ܡܠܬܐ ܕܡܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܡܬܐܡܪܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܡܣܪܣܐ̈ ܐܘ̇ ܫܪܝܪܝ̈ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ ܀ ܐܫܩܠܘܢ ܐܝܟ ܕܐܦ ܀ ܐܫܦܪ اداري واتصنّع ܀ ܐܫܦܙ ܗ ܪܝܫܐ ܕܫܪܝܪܐ̈ . ܗܠܝܢ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܢܘܪܐ ܬܗܘܐ . ܙܢܝܐ̈ ܕܝܢ ܕܐܬܐ ܬܪܝܢ ܐܢܘܢ . ܚܕ ܩܕܝܡ ܕܐܦ . ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܬܕܓܠ . ܟܠ ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܕܐܝܬ ܬܢܢܐ ܡܢ ܐܢܢܩܐ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܓܘܫܡܐ ܘܩܢܘܡܐ ܐܝܢܐ ܕܗܘ ܒܐܬܪܐ ܩ̇ܐܡ . ܟܕ ܠܘ ܡܢܬܐ ܡܢܗ ܕܐܦ ܡܨܝܐ ܕܬܩܘܡܝ ܒܠܥܕ ܓܘܫܡܐ ܡܩܒܠܢܗ̇ . ܐܢܕܝܢ ܢܐܡܪ ܐܢܫ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܟܝܢܝܐ̈ ܡܫܬܡܗܝܢ ܐܘ̇ ܫܘܡܬܐ ܕܡܬܩܒܥܐ ܒܓܘܫܡܐ ܘܠܐ ܕܐܦ ܫܡܫܐ . ܕܠܐ ܡܫܢܐ ܐܝܟ ܐܘܟܡܘܬܐ ܕܥܘܪܒܐ ܘܕܟܘܫܝܐ . ܗܠܝܢ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܬܘܬܐ̈ ܡܫܬܡܗܢ̈ . ܘܡܫܬܡܠܐ ܟܕ ܡܬܪܓܫܝܢ ܘܡܬܦܫܛܝܢ ܕܐܦ ܒܝܕ ܣܦܘܬܐ̈ ܘܫܢܐ̈ . ܘܐܝܬܘ ܒܝܬ ܡܫܪܝܗ ܒܬܐܪܬܐ̈ ܗܢܝܢ̈
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܠܝܘܕܝܐ̈ ܓܠܝܠܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ . ܒܨ ܓܠܝܠܐ ܥܪܓܠܢܝܬܐ ܕܐܦ . ܘܠܘܬ ܩܠܝܡܐ ܗ̇ܘ ܕܝܠܗ̇ ܘܗܘܝܘ ܓܠܝܠܐ ܕܝܘܕܝܐ̈ . ܡܛܠ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܒܗܘܢܐ ܡܬܝܕܥ يقال في الأوّل يجسّ يلمس وفي الثاني ܕܐܦ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܒܐܝܕܐ ܒܠܚܘܕ ܡܬܥܩܒ ܡܢ ܠܒܪ . ܡܬܬܡܝܫ ܕܝܢ ܗ̇ܘ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܕܘܓܐ ܠܐ ܣܟ ܡܡܠܠ . ܐܦ ܥܠ ܕܘܓܐ ܡܬܐܡܪ ܕܚܪܫܐ ܗܘ ܟܕ ܕܐܦ ܢܡ̇ܠܠ . ܚܪܫܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܣܟ ܡܡܠܠ ܐܝܬܘ . ܡܛܠ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܦܪܚܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܪܓܠܝܗ̇̈ ܘܕܬܪܬܝܢ̈ ܥܝܢܐ̈ ܐܝܬܝܗ̇ . ܕܐܦ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܥܝܢܘ̈ . ܠܘ ܕܝܢ ܠܗ ܒܠܚܘܕܗܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ . ܡܛܐ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܚܠܩ ܬܚܘܡܐ ܡܡܠܝܐܒ ܒܗ̇ܝ ܕܡܗܦܟܐ . ܟܠ ܓܝܪ ܕܓܘܚܟܐ ܕܐܦ ܙܒܢܐ̈ ܓܘܚܟܐ ܐܝܬܘ . ܗܕܐ ܗܝ ܕܝܠܝܬܐ ܚ̇ܬܝܬܬܐ . ܡܛܠ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܡ̇ܘܬܐ ܕܚܝܘܬܐ̈ ܐܫܬܡܫ ܒܣܝܒܘܬܗ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܚܕܬܐ ܕܐܦ ܕܝܐܬܝܩܝ ܐܘ̇ ܡܛܠ ܫܪܝܪܘܬܗ ܘܡܚܘܝܢܘܬܗ . ܐܘ̇ ܡܛܠ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܚܝܠܐ̈ ܕܢܦܫܐ ܬܠܬ[ܐ] . ܡܠܝܠܘܬܐ . ܘܚܡܬܐ . ܘܪܘܓܙܐ ܀ ܕܐܦ . ܐܡܗܬܐ̈ ܕܚܛܗܐ̈ . ܪܡܘܬܐ . ܘܪܘܓܙܐ . ܘܝܥܢܘܬܐ . ܐܝܟ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܚܠܡܐ ܫܪܝܪܐ ܡܚܘܝܢ ܫܐܕܐ̈ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘ . ܕܐܦ ܘܠܐ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܙܢܝܐ̈ ܕܐܬܐܡܪܘ . ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܒܦܘܪܫܢܐ ܕܥܠ ܦܫܝܛܘܬܐ ܘܡܪܟܒܘܬܐ ܡܬܥܪܩܠܝܢ ܘܐ̇ܡܪܝܢ ܕܐܦ ܫܬܐܣܬܐ ܕܗ̇ܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܪܫܝܥܐܝܬ ܐܬܬܣܝܡܬ̇ . ܘܐܝܟܢܐ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܗܕܐ ܫܪܝܪܬܐ . ܬܘܒ ܐܝܬ ܐܘܣܝܐܣ̈ ܦܫܝܛܬܐ̈ ܕܒܨܝܪܢ̈ ܡܢ ܕܐܦ ܕܒܨܝܪܐ ܡܢ ܗ̇ܠܝܢ ܦܫܝܛܬܐ̈ ܐܟܙܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܓܘܫܡܐ̈ .
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܒܗܘܢܐ ܥܕܡܐ ܠܥܘܡܩܗ ܡܬܒܨܐ يقال في الاوّل يُمَسّ ܕܐܦ ܓܝܪ ܒܐܝܕܐ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܠܒܪ ܡܬܥܩܒ . ܡܬܬܡܝܫ ܕܝܢ ܗ̇ܘ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܗܝ ܡܢ ܡܓܕܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ . ܘܬܘܒ ܐ̇ܡܪܝܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܪܬܗ ܕܐܦ ܗܝ ܕܫܡܥܬ ܕܠܐ ܬܬܩܪܒܝܢ ܠܝ . ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪ ܡܬܝ .
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܐܫܬܓܫܬ ܐܘܪܫܠܡ ܟܕ ܡܢܥܘ ܠܗ̇ ܐܦ ܐܝܪܘܕܝܣ ܠܡܐܡܪ . ܕܐܦ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܘܡܫܪܝܬܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܠܦ ܓܒܪܝܢ̈ . ܐܝܟܢܐ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܝܘܚܢܢ ܐܘܢܓܠܝܣܛܐ . ܟܕ ܒ̇ܥܐ ܕܢܫܘܕܥ ܥܠ ܡܬܘܡܝܘܬܗ ܕܐܦ ܡܠܬܐ ܐܡ̇ܪܝܢ . ܚܝܠܐ ܕܢܦܫܐ ܕܐܝܬܘ ܢܨܝܒܐܝܬ . ܐܟܡܐ