simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Liber de Unione ܂ -· ܝ ܫܐܕܐ̈ ܡܗܝܡܢܝܢ ܘܪܥܠܝܢ ܂ ܘܒܗ̇ ܒܦܪܘܫܘܬܗܘ̣ܢ ܕܐܦ ܣܝܡܐ ܗܝ ܕܚܠܬܐ ܕܩܪܝܬܗ ܂ ܘܐ ܟ ܕܐܡܝܪ ܘܐܦ ܥܠ ܡܪܘܕܐ̈ ܂
Liber de Unione ܗܢܘܢ ܥܒ̇ܕܘܗܝ̈ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܠܡܗܝܡܢܐ̈ ܂ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܕܗ̣ܘ ܝܕܥ ܀ ܬܘܒ ܐܚܪܝܐܝܬ ܂ ܡܢ ܟܝܢܐ ܥܠ ܒܪܘܝܗ ܕܟܝܢܐ ܂
Liber de Unione ܐܒܗܬܐ̈ ܕܡܢ ܝܝ ܩܕܡܝܢ ܐܬܚܫܚܘ ܒܗ̇ ܠܘܬ ܦܝܣܐ ܕܚܪܝܝܐ̈ ܂ ܕܐܦ ܐܪܝܢܝܬܐ ܂ ܐܠܐ ܂ XXX ܒܙܢܐ ܬܚܘܝܬܢܝܐ ܢܣ̇ܒܝܢܢ ܃ ܗ̇ܝ
Liber de Unione ܚܘܒܟܘܢ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܐܦܝܣܢܝ ܃ ܕܥܡ ܗܠܝܢ ܕܡܢ 0ܟܬܒܐ̈ ܃ ܐܦ ܕܐܦ ܘܪܘܡܪܡܐ ܘܠܥܠܡ ܂ ܂ ܘܬܘܒ ܬܚܘܝܬܐ ܐܚܪܬܐ ܂ ܒܗ̇ܝ
Liber de Unione ܐܒܗܬܐ̈ ܣܥ̣ܪܘ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܡܝ̇ܬܝܢ ܠܗ̇ ܕܐܦ 0ܟܬܒܐ̈ ܃ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܟܝܢܐ ܡܬܢܣܒܢ̈ ܠܕܘܡܝܐ ܃ ܐܝܟܢܐ
Liber de Unione ܗܢܘܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܡܝ̇ܬܝܢ ܠܗ̇ ܠܦܝܣܐ ܕܚܪܝܝܐ̈ ܂ ܂ ܣܝܡ ܡܕܝܢ ܕܐܦ ܡܬܢܣܒܢ̈ ܠܕܘܡܝܐ ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܒܗܬܐ̈ ܣܥ̣ܪܘ ܂ ܒܗ̇ܝ
Liber de Unione ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܡܠܦ ܘܡܣܟܠ ܘܡܢܗܪ ܂ ܡܩܕܡ ܓܝܪ ܕܐܦ ܘܠܐ ܒܪܢܫܗ ܝܫܘܥ ܡܢ ܢܨܪܬ ܒܠܥܕ ܐܠܗܘܬܗ ܡܫܝܚܐ ܂ ܐܝܟ̣ܢܐ
Liber de Unione ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܡܟܝܠ ܡܩܦ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܘܬܗ 0ܒܦܪܨܘܦܐ ܕܐܦ ܕܚܕܝܘܬܐ ܘܐܡ̇ܪ ܗܟܢܐ ܂ ܗܕܐ ܠܡ ܐܬܪܥܘ ܒܢܦܫܟܘܢ ܂ ܗ̇ܝ
Liber de Unione ܫܘܡܗܐ ܕܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܩܒܝܥܐܝܬ ܟܝܢܐܝܬ ܕܟܝܢܗ ܐܢܫܝܐ ܂ ܕܐܦ ܩܒܝܥܐܝܬ ܂ ܒܐܢܫܘܬܐ ܕܝܢ ܦܪܨܘܦܐܝܬ ܡܚܝܕܐܝܬ ܂ ܐܝܟܢܐ
Liber de Unione ܠܐܠܗܘܬܗ ܕܒܪܐ ܡܢܟܪܝܢ ܠܗ̇ ܡܢ ܐܒܐ ܂ ܘܕܒܪܝܐ ܠܡ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܦ ܫܢܝܐ ܡܨܪܝܐ ܂ ܕܠܗ ܢܩܦ ܐܘܢܡܝܣ ܚܘܝܐ ܡܪܝܪܐ ܂ ܗ̇ܢܘܢ
Liber de Unione ܫܠܝܚܐ ܣܗ̇ܕ ܂ ܕܫܕܪ ܠܡ ܐܠܗܐ ܠܒܪܗ ܒܕܡܘܬܐ ܕܒܣܪܐ ܕܐܦ ܂ ܕܗܐ ܗ̇ܢܘ ܝ ܕܠܠܘܛܬܐ ܕܚܝܒ ܗܘܐ ܓܢܣܗ ܦܪܥ ܂ ܘܐܝܟܢܐ
Liber de Unione ܣܐܘܪܐ ܪܫܝܥܐ ܒܪ ܡܪܒܘܥܝܬܗ ܂ ܐܟܣܗ ܂ ܙ XX ܂ ܠܗܢܐ ܫܛܝܐ ܕܐܦ ܕܒܒܣܪ ܃ ܐܝܟ ܣܗܕܘܬܐ̈ ܕܐܘܢܓܠܣܛܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܘܥܡ ܗ̇ܝ ܟܝܬ
Liber de Unione ܗ̣ܢܘܢ ܒܙܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܢܡܘܬܘܢ ܂ ܘܠܐ ܬܘܒ ܐܠܗܘܬܗ ܝ ܕܐܦ ܃ ܐܦ ܐܒܐ ܐܦ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܝܘܬܐ̈ ܐܢܘܢ ܃ ܘܡܫܟܚܐ ܗܝ
Liber de Unione ܠܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܕܥܕܬܐ ܕܡܢ ܫܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܥܢܝܕܝܢ ܗܘܘ ܕܐܦ ܕܐܠܗܐ ܂ ܕܡܘܬ ܫܐܘܠ ܙܟܘܪܝܐ ܗܐ ܕܐܪܫܥ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗ̇ܘ ܂ ܗܢܐ
Liber de Unione ܗܠܝܢ ܕܒܙܒܢܢ ܗܘܝ̈ ܒܝܕ ܚܢܢܐ ܚܕܝܒܝܐ ܘܡܨܠܝܢܐ̈ ܕܐܦ ܕܗܘܝ̈ ܘܕܥܬܝܕܢ̈ ܝ· ܕܢܗܘܝܢ̈ ܠܐܒܕܢܗܘܢ ܂ ܐܝܟܢܐ
Liber de Unione ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܟܝܢܐܝܬ ܘܩܢܘܡܐܝܬ ܢܘܠܕ ܬܪܝܢ ܡܘܠܕܐ̈ ܃ ܚܕ ܕܐܦ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܡܘܠܕܐ̈ ܐܝܟ ܓܘܕܦܗ ܕܗܢܐ ܂ ܡܫܟܚܐ ܗܝ ܕܝܢ
Liber de Unione ܡܛܠ ܚܕܝܘܬ ܐ ܗܘܘ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܗ̇ܢܘܢ ܘܕܗ̇ܢܘܢ ܃ ܕܐܦ ܕܡܪܢ ܕܒܚܕܐ ܢܩܝܦܘܬܐ ܕܒܪܘܬܐ ܂ ܒܗ ܒܙܢܐ ܂ ܘܐܝܟܢܐ
Liber de Unione ܗ̣ܢܘܢ ܡܫܚܠܦܐܝܬ ܐܪܫܥܘ ܘܒܣܕܘܩܝܐ̈ ܕܥܠ ܚܕܕܐ̈ ܃ ܕܐܦ ܃ ܕܢܦܫܐ ܫܩ̣ܠ ܘܡܕܥܐ ܠܐ ܫܩ̣ܠ ܂ ܘܩܘܪܠܘܣ ܘܒܢܝ̈ ·ܗܠܗ
Liber de Unione ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܘܕܝܘ ܢܣܝܒܘܬܐ ܃ ܚܕܝܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܘܩܢܘܡܝܬܐ ܕܐܦ ܐܝܟ ܡܢܝܢܝܐ̈ ܡܘܕܝܢ ܂ ܐܠܐ ܘܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܝ ܡܪܫܥܝܢ ܂ ܡܛܠ
Liber de Unione ܡܘܕܥܢ̈ ܠܢ ܗܠܝܢ ܕܥܒܝܕܬܐ ܘܕܡܣܝܟܘܬܐ ܘܕܙܒܢܢܝܘܬܐ ܂ ܕܐܦ ܃ ܘܐܝܬܝܗ̇ X Xܝ ܂ ܝ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܘܠܥܠܡ ܂ ܘܐܝܟܢܐ