simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܗ̣ܘ ܬܘܒ ܦܘܠܘܣ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܬܬܡܨܘܢ ܚܝܠܐ ܕܐܦ ܡܣܟܢܘܬܗ . ܘܕܡܢܐ ܬܘܒ ܐܝܬܘܗܝ ܚܝܠܐ ܕܙܩܝܦܘܬܐ . ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum ܩܝܡܬܐ ܕܦܓܪܗ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ X ܥ̇ܒܕ ܠܗ̇ . ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܗܟܝܠ ܕܐܦ ܒܝܕ ܡܠܬܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܗ ܟܘܠ ܥܒ̣ܪ . . ܝXX 1ܝܕܝܥܐ
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum X1X ⁰ܐܫܥܝܐ ܐܡ̣ܪ . ܕܗ̣ܘ ܟܘܪܗܢܝܢ̈ X ܢܛܥܢ ܘܟܐܒܝܢ̈ ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ . ܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܙܩܝܦܐ . ⁷ܘܕܫܪܟܐ . ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum ܬܐܘܡܐ ܟܕ ܓܫܗ ܠܦܓܪܗ . ܩܥ̣ܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡ̣ܪ . ܡܪܝ ܕܐܦ ܗܘܐ ܒܣܪܐ . ܕܗ̣ܘ X ܒܣܪܗܝ X ܢܗܘܐ ܒܗ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ . ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum ܡܫܝܚܐ ܐܚ̣ܒ ܠܥܕܬܗ . ܘܢܦܫܗ ܐܫܠܡ ܥܠ ܐܦ̇ܝܗ̇X . ² X ܠܘ ܕܐܦ . ܐܠܐ ܚܠܦ ܟܘܠܢ ܐܫܠܡܗ . ¹ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܡ̣ܕ̇ ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum ܛܘܒܢܐ ܫܠܝܚܐ ܟ̇ܬܒ ܠܘܬ ܓܠܛܝܐ̈ . ܟܘܠܟܘܢ ܠܡ ܓܝܪ X ܚܕ ܕܐܦ . ܘܗܕܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܚܕܐܢܘܢ ܦܓܪܐ . ܕܐܝܬܝܗ̇ ܥܕܬܐ . ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum ܝܘܡܐܐܚܪܝܐ ܒܥܠܡܐ̈ ܘܙܒܢܐ̈ ܡܫܬܟܚ . ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܕܐܦ . ܘܐܢ ܗ̣ܘ ܕܥܠܡܐ̈ ܘܙܒܢܐ̈ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܗܘܘ ܓܠ̣ܝܐ ܗܝ .
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum ܗ̣ܘ ܒܪܐ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܗ̇ܘ ܕܡܗܝܡܢ ܒܝ . ܢܗܪܘܬܐ̈ ܕܡܝܐ̈ ܚܝܐ̈ ܕܐܦ . ܡܛܘܠ ܕܡܢܗ̇ ܟܕ ܡܢܗ̇ ܕܐܠܗܘܬܐ ܘܐܝܬܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum ܒܝܕ ܝܘܐܝܠ ܢܒܝܐ . ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܪܨܘܦ ܐܒܐ ܐ̇ܡܕ̇ ܕܐ̇ܫܘܕ ܡܢ ܕܐܦ . ܕܥܬܝܕܝܢ ܗܘ . ܕܢܣܒܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܗ . Xܢ ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum ܡܥܡܕܢܐ ܝܘܚܢܢ ܐܡܪ . ܕܚܢܢ ܟܠܢ ܡܢ ܡܠܝܘܬܗ ܢܣ̣ܒܢ . ܕܐܦ ܕܝܢ ܒܦܓܪܗ . ܟܘܠܗ ܡܘܠܝܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܓܘܫܡܢܐܝܬ . ⁴ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum ܕܘܝܕ ܐܡ̣ܕ̇ ܡܪܝܐ ܕܝܢ ܕܬܫܒܘܚܬܐ . ܐܝܟ ܡܠܬܗXX ܕܦܘܠܘܣ ܕܐܦ ܡܪܝܐ ܕܝܢ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܟܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ . ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum ܐܠܗܐܐܡ̣ܕ̇ ܕܐ̇ܥܡܪ ܒܗܘܢ Xܢܘܐ̇ܗܠܟ ܒܗܘܢ . ܘܐܗܘܐ ܕܐܦ ܕܐܠܗܐ . ܐܢܬܘܢ ܠܡ ܓܝܪ ܗܝܟܠܐ̈ ܐܢܬܘܢ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum ܛܘܒܢܐ ܫܠܝܚܐ ܡ̇ܠܦ ܠܢ ܟܕ ܐ̇ܡܕ̇ ܕܦܘܠܓܐ̈ ܝX ܕܐܦ . ܟܬܒܐ ܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܣܐܡ ܕܐܝܬܝܗܘܢ . ܐܝXܟ
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum ܡܘܫܐ ܒܗ̇ ܐܬܚܬܡ ܗܘܐ ܦܪܨܘܦܗ . ܟܕ ܩ̇ܒܠ ܗܘܐ ܢܡܘܣܐ ܡܢ ܕܐܦ ܕܡܠܝܟܐ ܗܘܬ . ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܪܗܒܘܢܐ ܕܝܪܬܘܬܢ . 0 ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum ܐܫܥܝܐ ܐܡ̣ܕ̇ ܘܢܗܘܐ ܢܘܗܪܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܐܝܟ ܢܘܪܐ . ܕܐܦ ܟܕ ܡܢܗ̇ܝX ܕܐܝܬܘܬܐ ܘܕܢܘܗܪܐ ܫܪܝܪܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܡ̣ܕ̇ ܡܪܝܐ ܠܐ ܢܟܠܐ Xܝܛ̇ܒܬܗ̈ ܡܢ ܕܐܦ . ܡ̇ܢ ܗܘ ܢܚ̇ܘܝܢ ܛ̇ܒܬܐ̈ . ⁷ܡܛܠ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐ̇ܡܕ̇ ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum ܕܘܝܕ ܐܡ̣ܕ̇ ܪܘܚܟ ܛܒܬܐ ܗ̣ܝ ܬܕܒܪܢܝ ܒܐܪܥܐ ܦܫܝܛܬܐ . ܕܐܦ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܠܐ ܡܫܬܐܠ ܟܬܒܐ ܡܢ ܕܢܩܪܝܘܗܝ ܛ̇ܒܐ . ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum ܗ̣ܘ ܐܡ̣ܕ̇ ܘܠܚܡܐ ܐܝܢܐ ܕܐܢܐ ܐ̇ܬܠ ܦܓܪܝ ܗܘ . ܕܥܠ ܐܦ̇ܝ ܕܐܦ ܩ̇ܒܠܢܢ ܒܗܠܝܢ ܚܝܐ̈ ܒܝܕ ܡܬܓܫܡܢܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum ܦܛܪܘܣ ܐܡ̣ܕ ܢܒܝܐ ܗܟܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܘܝܪ . . ܘܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܕܐܦ . ¹ܘܬܘܒ . ܕܡܢ ܦܐܪܝ̈ ܟܪܣܟ ܐ̇ܘܬܒ ܥܠX ܟܘܪܣܝܟ . ²ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum ܐܒܐ ܥܡ ܒܪܐ ܡܫܬܡܗ ܒܐܠܗܘܬܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܫܥܝܐ ܐܡ̣ܕ̇ ܟܕ ܕܐܦ ܚܕ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܠܗܐ . ܕܥܡ ܐܒܐ ܒܐܠܗܘܬܐX ܡܫܬܡܗ . ܐܝܟܢܐ