simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
De incarnatione ܠܥ̣ܠܬܐ ܕܓܠܝܢܗ ܕܒܦܓܪܐ ܕܡܠܬܐ ܗܢܐ ܘܕܕܐܝܟ ܗܢܐ ܐܒܗܝܐ ܕܐܦ ܕܡܛܠ ܗܢܐ ܡܬܒܥܐ ܥܘܗܕܢܐ ܕܐܝܠܝܢ X ܕܩܕܡܐܬܐܡܪ . ܡܛܠ
De incarnatione ܝܨܝܦܘܬܐ ܕܟܠܡܕܡ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܥܠܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܒܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܐܦ ܗ̣ܘܐ Xܝ ܟܠܡܕܡ ܐܡܪܝܢ . ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܦܝܩܘܪܝܘ̈ ܗ̇ܢܘܢ
De incarnatione ܠܢܓܪܐ ܙܪ . ܩ ܕܗ̣ܘܐ ܩܕܝܡ ܣܝܡ ܩܝܣܐ . ܡܛܠ ܕܢܫܟܚ ܐܦ ܕܐܦ ܕܡܕܡ ܢܥܒܕ . ܐܠܘ ܠܐ ܕܩܪܝܒܐ ܗܘܬ ܣ̣ܝܡܐ ܗܘܠܐ . ܐܝܟܢܐ
De incarnatione ܕܠܢܓܪܐ ܡܚܝܠܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܣܛܪ ܡܢ ܩܝܣܐ ܕܐܦ ܡ̣ܨܐ ܕܣܛܪ ܡܢ ܗܘܠܐ ܢܥܒܕ ܡܕܡ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ . ܐܝܟܢܐ
De incarnatione ܦܘܠܘܣ ܟܕ ܡܫܘܕܥ ܐܡ̣ܪ . ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܣܬܟܠܝܢ ܚܢܢ ܕܐܦ ܘܥܒ̣ܕ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܘܠ . ⁴ܗ̇ܝ
De incarnatione ܕܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܫܡܝܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܫܘܘܕܝܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܕܐܦ ܚܝܐ̈ ܕܠܐ ܥܩܬܐ ܘܕܠܐ ܟܐܒܐ ܘܕܠܐ ܡܪܢܝܬܐ . ܥܡ ܗ̇ܝ
De incarnatione ܒܚܒ̇ܠܐ ܕܡܘܬܐ ܡܩ̇ܘܝܢ ܀ XX 4ܟܒܪ ܡܬܕܡܪ ܐܢܬ . ܕܠܡܢܐ ܟܕ ܕܐܦ . ܡܢܐܐܚܪܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܐܠܐ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡ̇ܝܬܝܢ . ܐܠܐ
De incarnatione ܠܘܬܢ ܢܡܢܥ X ܘܢܬܚܙܐ ܡܪܝܐ ܒܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܕܦܓܪܢܘܬܗ ܓܝܪ ܕܐܦ . ܘܥܒܘܪܝܐ ܕܝܠܢ ܩ̣ܪܐ ܠܡܪܚܡܢܘܬܗ ܕܡܠܬܐ . ܐܝܟܢܐ
De incarnatione ܒܦܓܪܐ ܐܢܫܝܐ ܢܗܘܐ ܘܢܬܚܘܐ . ܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܕܐܦ X ܕܗ̇ܘ ܚܢܢ ܗ̣ܘܝܢܢ ܥ̣ܠܬܐ . ܘܡܛܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܝܠܢ ܐܬܪܚܡ
De incarnatione ܚܟܡܬܐ ܐܡܪܐ . ܐܠܗܐ ܒܪܝܗܝ ܠܒܪܢܫܐ ܠܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ . X ܕܐܦ . ܘܚܒ̇ܠܐ ܗ̇ܘ ܕܒܟܝܢܐ ܠܗܠܝܢ ܠܐ ܡܬܩ̇ܪܒ ܗܘܐ . ܐܝܟܢܐ
De incarnatione ܓܙܡܗ ܕܐܠܗܐ ܕܡܛܠ ܥܒܘܪܝܗ X XX X ܕܢܡܘܣܐ ܢܣ̣ܒ ܬܘܒ ܕܐܦ . ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܒܟܝܢܐ ܡ̣ܨܐ ܗܘܐ ܥܠ ܟܠܗ ܓܢܣܐ . ܐܝܟ ܟܡܐ
De incarnatione ܡܛܠ ܗܕܐ ܢܗܘܐ ܐܘ ܢܥܒܕ XX ܐܠܗܐ . ܕܬܝܒܘܬܐ ܡܛܠ ܥܒܪ ܕܐܦ ܕܓܠܐ ܢܬܚܘܐܐܒܐ ܘܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܫܪܪܐ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܙܪ . ܩ ܗܘܐ
De incarnatione ܒܫܘܪܝܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܥܒ̣ܕ ܟܠܗܝܢ . ܕܝܠܗ ܓܝܪ ܕܐܦ ܛܝܒܘܬܐ ܘܩ̇ܪܝܬܐ ܕܡܢܕܪܝܫ . ܐܠܐ ܥܠ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ XX ܗ̇ܘ
De incarnatione ܠܚܒ̇ܠܐ ܬܘܒ ܠܠܐ ܡܬܚܡܠܢܘܬܐ ܢܝܬܐ . ܘܗ̇ܝ ܕܬܪܝܨܐ ܚܠܦ ܕܐܦ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܥܒ̣ܕ ܟܠܗܝܢ . ܕܝܠܗ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ
De incarnatione ܕܢܒܪܐ ܡܢܕܪܝܫ ܠܟܘܠܗܝܢ ܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ XX ܡܬܡܨܝܢܐ ܕܐܦ ܓܝܪ ܕܡܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܒܐ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܘܠ ܐܝܬܘܗܝ . ܢܩܦܐܝܬ
De incarnatione ܒܫܘܪܝܐ ܥܒ̣ܕ ܐܢܘܢ . ܕܡܛܠ ܕܝܢ ܕܒܚܐ ܗ̇ܘ ܕܚܠܦ ܦܓܪܐ̈ ܕܐܦ ܚܒܠܐ ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ ܢܥ̇ܠܐ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ . ܐܠܐ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ
De incarnatione ܠܗܕܐ ܥܒ̣ܕ ܘܫ̇ܟܢ . ܥ̣ܠܬܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܦ ܕܟܠܢܫ . ܠܗ̇ܝ ܕܒܙܒܢܐ̈ XX X8 ܕܝܠܗ̇ ܢܚܘܝܗ̇ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ
De incarnatione ܗܘܘ . ܘܠܐ ܒܡܕܡ ܓܝܪ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܕܢܫܬܚܠܦܘܢ ܡܢ ܠܐ ܕܐܦ ܡܠܝܠܐ̈ . ܟܕ ܠܐ ܡܫܬܘܕܥܝܢ ܠܐܒܘܗܝ XX ܕܡܠܬܐ ܒܗ̇ܘ
De incarnatione X ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܚܠܦ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܢܓܒܠܘܢ . ܦܬܟܪܐ̈ ܓܝܪ ܚܠܦ ܕܐܦ . ܐܝܟܢܐ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܬܪܥܝܬܐ ܕܡܛܠ ܐܠܗܐ ܢܛܥܘܢ . ¹ܐܠܐ
De incarnatione ܠܩܝܣܐ̈ ܘܠܟܐܦܐ̈ ܘܠܟܘܠ XXX X ܗܘܠܐ ܘܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܐܦ . ܘܠܒܪܝܬܐ ܠܒܪ ܡܢ ܒܪܘܝܐ ܦܠܚ̣ܘ . ܘܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܒܝܫܐ .