simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܗ̣ܢܘܢ ܣ̇ܢܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܠܗܘܪܡܝܙܕ ܃ ܥܠ ܡܪܕܗ ܕܘܪܗܪܢ ܆ ܕܐܦ ܕܥܡ ܡܠܟܐ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܫܡ̣ܥܘ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܒܬܪܥܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܃
Chronica Minora I ܝܬܪܝܒ ܡܬܩܪܝܐ ܂ ܘܕܘܡܬ ܓܢܕܠ ܂ ܘܐܬܪܐ ܕܗܓܪܝܐ̈ ܂ ܕܐܦ ܡܕܝܢ ܒܪܗ ܪܒܝܥܝܐ ܕܐܒܪܗܡ ܕܡ̣ܢ ܩܢܛܘܪܐ ܐܬܟܢܝܬ̤ ܂ ܗܕܐ
Chronica Minora I ܗ̤ܘ ܥܠ ܝܕ ܝܡܐ ܣܝܡ ܂ ܘܐܚܝܕ ܐܬܪܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܐܐ ܦܪܣܚܐ̈ ܂ ܕܐܦ ܡܫܚܠܦܬܐ̈ ܂ ܠܗܢܐ ܕܝܢ ܕܡ̇ܐ ܐܦ ܐܬܪܐ ܕܡܙܘܢ ܇ ܗ̇ܘ
Chronica Minora II ܗ̣ܘ ܪܕܘܦܐ ܩܫܝܐ ܗܘ̣ܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܘܣܗܕܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܦ ܬܪܝܢ̈ ܡܠܟܐ̈ ܠܣܘܪܘܣ̣ ܘܠܡܟܣܡܝܢܘܣ ܐܚܪܢܐ ܂ ܗ̇ܘ
Chronica Minora II ܛܝܝܐ̈ ܡܬܩܪ̈ ܢ ܀ ܒܫܢܬ ܡܐܐ̈ ܠܚܝܝ̈ ܐܒܪܗܡ ܐܬ̇ܝܠܕ ܕܐܦ ܂ ܕܗ̣ܢܘܢ ܟܕ ܗ̣ܢܘܢ ܡܫ̇ܬܡܗܝܢ ܗܓܪܝܐ̈ ܂ ܗ̇ܢܘܢ
Chronica Minora II ܟܬܒܐ · ܙ X ܕܕܢܝܐ ܠ ܡ̇ܬܢܒܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆ ܕܬ̇ܕܥ ܘܬ̇ܣܬܟܠ ܂ ܕܐܦ ܕܗܠܝܢ ܂ ܗܘܝܢ̈ ܐܪܒܥܡܐܐ̈ ܘܬܡܢܐ̈ ܢ ܘܬܠܬ ܂ ܐܟܡܐ
Chronica Minora II ܠܐܒ̇ܓܪ ܒܪ ܐܒ̇ܓܪ ܐܡܝܪܐ ܒܗ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܂ ܕܩ̣ܛܠ ܐܚܘܗܝ ܕܐܦ ܐܚܘܗܝ ܂ ܘܥܠ ܕܢܣ̣ܒ ܠܐܢܬܬܗ ܟܕ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܒܢܝܐ̈ ܂ ܐܝܟܢܐ
Chronica Minora II ܓܠܝܢܐ ܚ̣ܙܐ ܂ ܡܬ̇ܐܡܪ ܐܝܟ ܕܡ̇ܘܕܥ ܐܝܪܝܢܐܘܣ ܀ ܝܝ ܕܐܦ ܕܝܢ ܐܦ ܘܚܢܢ ܗ̇ܘ ܫܠܝܚܐ ܠܦܐܛܡܘܣ ܓܙܪܬ ܐ ܐܫܬ̣ܕܝ ܂ ܐܝܟܐ
Chronica Minora II ܟܬܒܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡ̇ܫܬܟܚܝܢ ܠܗ ܀ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܕ ܢܬܐ ܕܐܦ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܩܐܣܪܝܐ ܂ ܦܠܣܛܝܢܐ 1ܡܟܬܒܢܐ ܐܬ̇ ܕܥ ܂ ܗ̇ܘ
Chronica Minora II ܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܫܡܗܗ̇ ܂ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܒܘܙܢܛܝܐ ܕܐܦ ܡ̇ܫܡܗܬ ܐ ܘܓܕܢܝܬܐ ܒ̣ܢܐ ܂ ܘܒܣܘܢܩܠܝܛܘܣ ܝܩܪܗ̇ ܂ ܗ̇ܝ
Chronica Minora II ܢܫܐ̈ ܙܢܝܬܐ̣̈ ܡܙܒܢܢ̈ ܗܘܝ̈ ܡܐܢܝܗܝܢ̈ ܘܟܠ ܚܫܠܬܗܝܢ̈ ܕܐܦ ܒܫܡܝܐ ܂ ܘܩ̣ܢܘ ܚܝܐ̈ ܘܬ ܐܓܘܪܬܐ ܕܠܐ ܝ ܥܒ̣ܪܐ ܂ ܥܕܡܐ
Chronica Minora II ܐܡܪܝܢ ܥܠ ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܦܝܠܡܛܘܪ̣ ܘܐܚܕܗ̇ ܠܡܨܪܝܢ ܆ ܕܐܦ ܟܕ ܐܚ̣ܕ ܡ̇ܠܟܘܬ ܐ ܒܫܢܬ ܂ ܩܠܕ ܂ ܃ ܒܫܢܬ ܂ ܩܡܓ ܂ ܐܬܥܫܢ ܐܝܟ
Chronica Minora II ܩܕܡ ܐܘܕܥ ܕܢܝܐܝܠ ܇ ܒܡܢܝܢܐ ܕܗܠܝܢ ܫ[ܒ]ܘܥܐ̈ ܕܐܡ[ܪ ܀ ] ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܦܘ[ܢܝ[ܐ ܕܡܢ ܒܒܠ ܀ ܩܡܘ ܕܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܬܦܓ ܂ ܆ ܐܝܟ̇
Chronica Minora II ܡܗ ܡܢܐܝܬ ܥܒܝܕ ܠܗ ܡܐܡܪܐ ܠܘܩܒܠ ܚܢܦܐ̣̈ ܂ ܘܠܘܩܒܠ ܕܐܦ ܒܪ ܒܟܘܣ ܕܡܢ ܢܐ̇ܦܘܠ̤ܝܣ ܕܒܦܠܣܛܝܢܐ ܂ ܠܗ̇ܘ
Chronica Minora II ܨ̇ܠܝ ܘܒܥ̣ܐ ܡܢ ܡܪܝܐ ܃ ܘܩX ܕܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܝܐ ܂ ܗܘ̣ܐ ܕܐܦ ܕܐܠܟܣܢܕܪ ܐ ܃ ܗ̇ܘ ܕܗܘ̣ܐ ܫܘܦܥ ܕܡܗ ܫܘܠܡܐ ܕܪܕܘܦܝܐ ܐ ܟ
Chronica Minora II ܒܣܘܢܗܕܘܣ ܕܢܝܩܝܐܐ ܗܘܐ ܀ ܒܬܪ ܪ̤ܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܆ ܟܕ ܕܒ̇ܪ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܓ ܂ ܘܫ̇ܠܡ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܩܒܠ ܒܬܪܗ ܂ ܗܢܐ
Chronica Minora II ܠܚܠܒ ܡܢ ܣܒܣܛܝܐ ܫ̇ܢܝ ܀ ܗܘܬ ܕܝܢ ܡܬܝܬܗ ܒܫܠܡܘܬ ܐ ܕܐܦ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܠܡܝܠܛܘܣ 10ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܚܠܒ ܂ ܗ̇ܘ
Chronica Minora II ܗ̣ܘ ܪܕܝܦ ܗܘܐ ܂ ܝ ܘܩܫܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܢܐ ܕܝܠܗ ܒܝܘܡܝ̈ ܕܐܦ ܠܥܕܬ ܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܘܗ̣ܘܐ ܐܘܠܓܝܘܣ ܒܗ̇ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܗ̇ܘ
Chronica Minora II ܗ̣ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܪܘܡܝ ܚܕܬ ܐ ܀ ܘܬܚܡܘ ܬܘܒ̣ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܡܫܢܝܢ ܕܐܦ ܩܫܝܫܘܬ ܐ ܕܐܝܩܪܐ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܪܘܡܝ ܆ ܡܛܠ
Chronica Minora II ]ܡܢ ܂ X Xܝ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܐܝܬܘܗ[ܝ ܗܘ]ܐ ܬܘܠܡܕܗ ܂ ܒܪܘܡܝ ܕܐܦ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܒ ܂ ܘܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ ܢܣܛܘܪܝܘ[ܣ 7ܗܪ]ܛXܝܩ[ܐ [ܗ̇ܘ