simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Timothei patriarchae I epistulae ܠܟܘܢ ܝܕܝܥ ܢܗܝܪܐܝܬ ܘܓܠܝܐܝܬ ܂ ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ ܛܘܒܢܐ ܫܠܝܚܐ ܕܐܦ ܘܐܝܟ -· ܗܟܢܐ ܡܫ̇ܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܦܢܝܢܢ ܗ̇ܘ ܡܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܡܥܡܘܕܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܢܗܘܝܢ̈ ܂ ܐܢܕܝܢ ܂ ܂ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ̈ ܕܐܦ ܐܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܢܗܘ̤ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܐܠܗܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܬ ܃ ܐܠܨܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܗܝܡܢܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܗܝܡܢܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܬ ܃ ܕܐܦ ܐ ܢܗܘܝܢ̈ ܂ ܐܢܕܝܢ ܂ ܂ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܬ ܃ ܐܠܨܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܡܪܝܐ̈ ܣܓ ܐܐ ܢܗܘܘܢ ܂ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܝ ܕܡܬܟܢܫܢ̈ ܂ ܕܐܢܗ̤ܘ ܕܐܦ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܗܝܡܢܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܬ ܃ ܐܠܨܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܠܚܕ ܡ̇ܢ ܡܪܝܐ ܠܬܪܝܢ ܡܪܘܢ̈ ܂ ܠܚܕܐ ܕܝܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܦ ܠܟܡܐ ܕܗ̣ܘ ܡܥܡܘܕܝܬܐ̈ ܣ̇ܕܩ ܃ ܠܗܢܐ ܐܠܨܐ ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܐ ܃
Timothei patriarchae I epistulae ܒܗܕܐ ܂ ܐܪܐ ܗܟܝܠ ܃ ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܐܢܫ ܐܣܝܐ ܐܝܬܝܟ ܗܘ̣ܝܬ ܂ ܕܐܦ ܡܫ̇ܡܠܝܢ ܂ ܕܠܘܝ ܕܝܢ ܘܒܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܫ̇ܘܝܢ ܗܘ̣ܘ ܥܡܢ ܐܝܟ
Timothei patriarchae I epistulae ܚܢܢ ܡܢܗܘܢ ܢܩܒܠ ܡܥܡܘܪ̤ ܬܐ ܂ ܠܘܬ ܗܕܐ ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܃ ܕܐܦ ܠܢ ܃ ܐܢܗ̣ܘ ܝ ܕܚܕܐ ܘܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܡܥܡܘܕ ܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܃
Timothei patriarchae I epistulae ܩܬܪܘ̈ ܡܬܩܪܝܢ ܃ ܒܩܢܘܢܐ ܗ̇ܘ ܕܬܡܢܝܐ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܕܐܦ ܢ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ ܃ ܂ ܝXܝXܘ ܝXܝX ܠܘܐܢܛܝܢܘ 1ܗ̇ܢܘܢ
Timothei patriarchae I epistulae ܚܢܢ ܠܕܝܠܟܘܢ ܂ ܗܐ ܗܟܝܠ ܡܠܦܢܐ ܗܢܐ ܪܒܐ ܕܬܒܝܠ ܃ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܦܘܪܫܢܐ ܃ ܙܕܩܐ ܕܕܝܠܟܘܢ ܬܚܫܒܘܢ ܠܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܃ ܐܝܟܢܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܝܕܥܬܐ ܕܝܠܢ ܬܚܘܬ ܣܟܐ ܗܝ̣ ܂ ܘܐܢ ܝܝ ܝܕܥܬܐ ܡ̇ܢ ܕܝܠܢ ܕܐܦ ܘܐܦ ܡܣܝܟܐ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܂ ܝܕܝܥܐ ܐܪܐ ܡ̇ܕܝܢ ܘܓܠܝܐ ܃
Timothei patriarchae I epistulae ܟܠ ܝ ܡܬܝܕܥܢܐ ܃ ܠܘ ܒܝܬܗ̣ ܡ̇ܢ ܐܘ ܒܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗ ܂ ܕܐܦ ܐ ܕܝܢ ܒܝܕ ܡܕܡ ܡܨܥܝܐ ܗ̇ܘܝܐ ܃ ܝܕܝܥܐ ܐܪܐ ܡ̇ܕܝܢ
Timothei patriarchae I epistulae ܐܝܢܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܐܪܐ ܡܝܘܬܬܐ ܟܝܬ ܐܘ ܠܐ ܡܝܘܬܬܐ ܂ ܕܐܦ ܆ ܘܕܐܝܬܝܗ̇ ܟܝܬ ܘܕܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܢܦܫܐ ܂ ܢܒܥܐ ܕܝܢ
Timothei patriarchae I epistulae ܥܠ ܦܓܪܐ ܝX ܕܝ̇ܕܥ ܘܡܣܬܟܠ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܂ ܠܘ ܐܝܟ ܕܒܝܬܗ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܡ̇ܢ ܂ ܫܐܝܠܐܝܬ ܕܝܢ ܘܐܝܟ ܒܡܥܒܪܬܐ ܡܬܐܡܪܐ ܂ ܐܟܡܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܟܕ ܐ ܬܝܗ̇ ܗܘ̣ܬ ܘܫܪܝܐ ܐܝܟ ܕܒܗܝܟܠܐ ܒܦܓܪܗ̇ ܢܘܓܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܂ ܒܬܪ ܕܐܝܟܢ ܕܗ̣ܝ ܡ̣ܢ ܝܝ ܦܓܪܗ̇ ܫܢܝܬ̤ ܂ ܗ̇ܝ
Timothei patriarchae I epistulae ܥܠܬ̣ ܡܘܬܐ ܡܫܬܟܚ ܠܩܢܝܘܗܝ̈ ܂ ܠܛܒܬܐ ܕ·ܢ ܕܕܟܝܘܬܐ ܕܐܦ ܡ̣ܢ ܓܝܝܘܐ̈ ܡܬܢܣܒ ܡܢܟ ܘܡܬܚܠܨ ܂ ܙܒܢܝܢ̈ ܕܝܢ ܣܓܝܐܢ̈
Timothei patriarchae I epistulae ܟܠܝܠܐ ܕܝܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܠܡ ܓܝܪ ܕܬܦܩ ܝܩܝܪܐ ܡ̣ܢ ܕܐܦ ܚܣܝܐ ܕܐܠܗܐ ܃ ܘܐܦ ܥܡܝܠ ܗ̣ܘ ܐܓܘܢܐ ܘܥܣܩ ܃ ܐܠܐ ܝ ܐܬܥܗܕ
Timothei patriarchae I epistulae ܐܬܒܛܠ ܗ̇ܢܝܢ ܕܚܢܦܐ̈ ܘܕܡܓܘܫܐ̈ ܃ ܘܐܦܢ ܗ̣ܘ ܕܒܪܒܘ̈ ܝ ܕܐܦ ܘܐܦܢ ܗ̣ܘ ܕܪܒܘ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܬܐܡܪ ܃ ܙ̇ܕܩ ܕܢܒܛܠܢ̈ ܂ ܐܟܡܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܣܪܝܠ ܗܝܕܝܟ ܠܝܘܪܒܥܡ ܃ ܟܕ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܕܘ ܕ ܡ̇ܢ ܐܪܚܩܘ ܃ 0 ܕܐܦ ܐܘ ܓܝܪ ܠܟܘܪܗܢܐ ܒܪ · X· ܬܪܒܝܬܗܘܢ ܘܒܪ ܥܢܝܢܗܘܢ ܂ ܐܟܡܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܒܥܘ̣ܠܐ ܩܕܡܝܬ ܂ ܒܛܘܪܐ ܗܟܝܠ ܗܢܐ ܕܒܝܬ ܡܘܬܐ ܠܢܘܚܡܐ ܃ ܐ ܕܐܦ ܗܘ̣ܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬ ܐ ܡ̇ܢ ܃ ܒܚܝܠܐ ܕܝܢ ܩ̇ܢܝܐ ܝܕܥܬܗ̇ ܃ ܐܝܟ
Timothei patriarchae I epistulae ܬܝܪ ܢܗܘܝܢ̈ ܘܢܫܬܟܚܢ̈ ܂ ܂ ܨܦ ܕܟܠܗܘܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܐܦ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡ̇ܢ ܠܟ ܘܗܘܝ ܂ ܒ̇ܥܐ ܐܢܐ 0 ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܡܪܢ