simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܗ̣ܘ ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗܝ̈ ܫܟܝܪܐ ܘܪܫܝܥܐ̣
Timothei patriarchae I epistulae ܡܫܡܗ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܫܠܝܚܐ ܦܘܠܘܣ ܃
Timothei patriarchae I epistulae ܂ ܢܒܥܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܐܝܢܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗ̇
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܠܐ 26ܕܐܬܝܠܕ ܚܠܦܝܢ
Timothei patriarchae I epistulae ܘܡܚܫܒܬܐ̈ ܡ̇ܣܩܐ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܣܓܝܐܐ ܒܚܟܡܬܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܟܝܢܐ ܂ ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܡܪܢ ܐܠܦ ܂
Timothei patriarchae I epistulae ܥܢܝܢܗܘܢ ܂ ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܣܪܝܠ ܗܝܕܝܟ ܠܝܘܪܒܥܡ
Timothei patriarchae I epistulae ܟ ܘܡܚܕܬܢܟ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܓܢܣܟ ܝܝ ܟܠܗ
Timothei patriarchae I epistulae ܕܝܠܗܘܢ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܥܒܕܢܢ ܂ ܟܬܒܢܢ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܝܕܝܥܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܕܐܦ ܒܣܪܐ ܥܒ̣ܕܐ ܐܝܬܘܗܝ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܗܘܘ . ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ 34ܒܬܪܥܝܬܐ |ܩ |O
Timothei patriarchae I epistulae ܓܠܝܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܕܐܦ ܝܫܘܥ ܠܘܬ ܐܠܗܐ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. 31ܕܥܕܬܐ ܚ̇ܬܬܘ : ܕܐܦ ܒܝܕ ܡܠܬܐ ܘܝܨ
Timothei patriarchae I epistulae ܐܝܬ ܃ ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܗܝܡܢܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܥܒ̣ܕ : ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ 31ܢܟܬܘܒ ܘܢܬܪܢ ܘܢܛܢ
Timothei patriarchae I epistulae ܝܕܝܥܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܕܐܦ ܝ· ܨܥܪܐ ܐܦ
Timothei patriarchae I epistulae ܚ̇ܐܪ ܡܡܠܠ ܂ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܒܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܝܕܥܬܗ̇ ܃ ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܥܘ̣ܠܐ ܩܕܡܝܬ ܂
Timothei patriarchae I epistulae ܐܠܐ ܚܘܝ ܠܗܘܢ ܕܐܦ ܡܪܐ ܗܘ ܟܕ
Timothei patriarchae I epistulae ܓܢܣܢ ܃ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܡܠܠܐ ܗܘܬ ܐܝܟ