simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܛܘܒܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ : XX ܕܐܦܝܩܩܘܦܘܬܐ XX . ܩ-X ܒܡXܥܝܘܬ . ܕܐܦ ܕܐܝܬܝܟ ܒܗ̇ . 46 , 3ܙܕܩ ܕܝܢ ܐܝܟܢܐ 41ܕܐܢܐ ܐܡܪ ܐܢܐ .
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. 2ܐ ܓܪܬܐ . ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ . ܐܢ ܓܝܪ ܛܘܒ̇ܐ ܡ̇ܢ ܕܐܪܥܐ 3ܐܪܥܐ ܕܐܦ ܝܢܬ . ܩX ܒܝܗ̇ 720b 1ܕܝܠܟ . ܕܝܠܟ ܢܗܘܘܢ ܘܢܬܐܡܪܘܢ ܐܝܟ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܙܡܪܬܐ̈ ܆ ܠܘ ܥܠ 35ܡܘܣܝܩܝ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܦܝܠܣܘܦܝܐ : ܕܐܦ ܓܝܪ ܠܩܢܘܡܐ ܡܫܘܕܥܐ . |O 95b| 48 , 6 34ܡܣܬܒܪܐ ܠܝ ܕܝܢ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܒܝܕ ܡܠܬܐ ܘܝܨ ܝܦܘܬܐ 32ܠܩܢܘܢܝܗ̇̈ ܢܫܪܪܘܢ ܘܢܣܬܬܘܢ . ܕܐܦ ܕܗܢ̇ܘܢ ܕܒܕܡܐ ܕܩܢܘXܗܘܢ ܠܫܪܪܗ̇- 31ܕܥܕܬܐ ܚ̇ܬܬܘ :
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܚܣܝܘܬܟܘܢ ܓܕܫܬ̈ . 18ܕܬܚܫ ܗܕܐ : ܘܗܝܕܐܝܟ ܐܡܪ ܝܢܢ ܕܐܦ ܡ̣ܢ ܡܗܡܝܢܘܬܐ ܐܘ ܡ̣ܢ ܥܠܠܬܐ̈ 17ܐܝܠܝܢ ܕܗܢܝܢ̈ : ܐܝܟ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܚܢܢ . ܘܠܐ ܢܗܘܐ̈ ܠܗ ܥܒ̇ܕܐ ܥܡܟ ܠܥܠܡX 7 . ¹ܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܕܐܦ ܒܠܚܘܕ . 6ܛܪܘܕܝܗܝ ܡ̣ܢ ܨܐܕܝܟ ܐܝܟ ܟܠܒܐ ܡܬܘܠܥܐ ܡܛܠ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܡܪܐ ܗ̣ܘ ܟܕ ܐܡ̇ܪ . |X138b|ܘܐܝܟܢܐ ܕܘܝܕ ܒܪܘܚ |ܩ |X ܕܐܦ ܆ ܘܐܘܕܝܘ ܕܒܪ ܕܘܝܕ . ܠܐ ܩܡ ܥܕܡܐ ܠܘܬ ܗܕܐ . ܐܠܐ ܚܘܝ ܠܗܘܢ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܡܝܐ̈ ܢܬܠ ܠܟܘܢ : ܐܠܐ ܐܝܟ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢܐ ܚܫ̣ܒ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܐܦ ܡܢܢܐ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ : ܣܠܘܝ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܝܡܐ ܆ ܡܫܟܚ ܗ̣ܘ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ²³⁵ܡܪܐ ܘܐܦ ܥܒܕܐ |X110|ܩ̇ܪܝܢ ܠܒܪܐ ܕܐܠܗܐ . ²³⁶ 3 , ܕܐܦ . Xܝ̇ܫܐ . |L143b|ܘܕܢܒܝܐ̈ ܐܟܚܕܐ ܘܕܫܠܝܚܐ̈ ܆ ²³⁴
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܡܪܢ ܐܠܦ . ܕܐܝܢܐ ܕܦ̇ܠܚ ܠܚܛܝܬܐ̣ ³⁸⁹ܥܒ̣ܕܗ̇ ܗ̣ܘ ܕܐܦ ܕܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ . ܕܒܕܓܘܢ ܘܐܦ ܥܒ̣ܕܐ ܐܬܩܪܝ ܟܝܢܐ . ܐܟܡܐ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܠܓܢܣܟ ܟܠܗ ܘܠܒܪܝܬܐ ܚܐܪܘܬܐ ܫܟܢ ܇ |ܩ |X152ܥܒ̣ܕܐ ܕܐܦ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܒ̇ܗܬ : ³⁹⁷ܪܠܡܪܟ ܟܝܬ ܘܒܪܘܝܟ ܘܡܚܕܬܢܟ ܗ̇ܘ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܗ̇ܝ ܕܒܗܦܟܐ : ܚܠܦ ܡܪܐ |ܩ |X150ܡ̇ܢ ܥܒܕܐ . ܚܠܦ ܒܪ ܕܐܦ : XXXXXX ܘܐܣܟܡܐ XX X ܘ . ܡܬܚܠܦܢ ·XXXܩX ܘܡܬܚܠܥܢ̈ XX
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܗܝ̈ ܫܟܝܪܐ ܘܪܫܝܥܐ̣ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ . 6 , 9ܐܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܕܐܦ : ܘܝܕ̇ܥ ܐܟܚܕ ܘܥܒ̇ܕ . ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܐܠܗܐ̣ ܒܪܢܫܐ ܗ̣ܘ ܆ ܗ̇ܝ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܝܫܘܥ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܆ ܒܗ̇ܘ ܫܡܝܐ ܕܡܥܠܝ ܡ̣ܢ ܟܠ ܘܪܡ ܐܝܬܘܗܝ . ܕܐܦ ܐܠܗܐ : ܐܡ̇ܪ ܕܝܢ ܠܝܫܘܥ ܕܡܪܝܡ ܠܗ ܠܘܬܗ ܆ ܓܠܝܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܡܡܠܠܐ ܗܘܬ̈ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܒܥܘܠܐ ܕܒܪ ܝܘܡܗ ܆ ܘܡܦܝܣܐ |ܩ ܕܐܦ : ܗ̇ܝ ܕܝܥܬ̈ ܡ̣ܢ ܒܬܘܠܬܐ ܟܕ ܠܒܝܫܐ ܦܓܪܐ ܒܪ ܓܢܣܢ : ܗ̇ܝ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܝܪܬܐ ܗ̣ܘ . ܘܐܢܗܘ̈ ܕܝܪܬܐ ܗ̣ܘ ܆ ܐܢܢܩܐ ܟܠܗ̇ ܕܐܦ ܒܪܐ ܕܐܦ ܥܒ̣ܕܐ ܐܝܬܘܗܝ . 3X5ܐܢܗܘ̈ ܓܝܪ ܕܒܪܐ ܗ̣ܘ . ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܐ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܒܪܐ ܗܘ̈ . X 3 , 26 ¹⁴ܕܒܪܐ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܘܝܪܘܬܐ : ܗܘ̈ ܕܐܦ ܐܢܢܩܐ ܕܐܦ ܝܪܬܐ ܗ̣ܘ . ܘܐܢܗܘ̈ ܕܝܪܬܐ ܗ̣ܘ ܆ ܐܢܢܩܐ ܟܠܗ̇
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܡܦܫܩ ܐܒܘܢ ܬܐܕܘܪܘܣ ܡܦܫܩܢܐ 5 , 50 ³¹⁴ . ³¹³ܒܪܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܟܕ ܛܒ ܠܘ ܥܠ ܡܠܬܐ ܡ̇ܢ̣ ܥܠ ܒܪܢܫܗ ܕܝܢ ܕܡܠܬܐ ܐܡ̇ܪ . ܐܟܡܐ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܗܘ̈ ܪܒܢ ܒܕܘܟ ܐܡ̇ܪ ܒܡܘܫܚܬܐ̈ |ܩ |X722ܕܥܝXܗ ܗܟܢܐ . ܕܐܦ |X178|ܠܘ ܟܝܢܐܝܬ ܡ̇ܢ . ܨܒܝܢܐܝܬ ܕܝܢ ܗܘܬ̈ . ⁴⁶³ܐܟܡܐ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܡܣܒܪܝܢ ܆ ܕܠܐ ܡܫܟܚܢܝܬܐ |T96b|ܗ̣ܝ ܒܪܬ ܩܠܐ ܗ̇ܝX ܕܐܦ ܕܗܘ̈ ܕܥܠܘܗܝ ܫܩܠܝܢ ܠܡܙܡܘܪܐ . 1 , 18ܐܣܒܪܘ ܓܝܪ ܐܟܡܐ