simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Timothei patriarchae I epistulae ܠܐ ܐܬܛܦܝܣܬ ܂ ܕܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܩܢܐ ܗܘܝܬ
Timothei patriarchae I epistulae ܗܕܐ ܂ ܠܗ̇ܝ ܕܐܦ ܚ̇ܝܪܝܢܢ ܘܡܣܟܝܢܢ ܂
Timothei patriarchae I epistulae ܂ ܐ ܟܢܐ ܕܐܦ ܣܥ̣ܪ ܒܗ̇ܢܝܢ ܕܦܛܪܝܪܟܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܠܡܥܒܕ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܩܕܡܬ ܟܬܒܬ ܠܐܚܘܬܟ
Timothei patriarchae I epistulae ܘܡܚܫܒܬܐ̈ ܡ̇ܣܩܐ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܣܓܝܐܐ ܒܚܟܡܬܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܚܠܦ 0ܝ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܬܟܫܦܝܢܢ ܠܡܫܝܚܐ̣ ܂
Timothei patriarchae I epistulae ܕܝܠܗܘܢ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܥܒܕܢܢ ܂ ܟܬܒܢܢ
Timothei patriarchae I epistulae ܡܕܡ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗܘܬ ܂ ܐܬܘܥܕܘ
Timothei patriarchae I epistulae ܥܡܗ ܂ ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܥܬܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢܗ
Timothei patriarchae I epistulae ܡܬܘܠܥܐ ܂ 1ܡܛܠ ܕܐܦ ܚܢܢ ܂ ܘܠܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܂ ܬ ܕܝܢ ܕܐܦ ܚܢܢ ܗܢܝܐܐ̈ ܗ̇ܘܝܢܢ
Timothei patriarchae I epistulae ܚܫܒܝܗ̇ ܃ ܠܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗܫܐ ܥܦܝܦܐܝܬ ܥܠ
Timothei patriarchae I epistulae ܐܠܐ ܚܘܝ ܠܗܘܢ ܕܐܦ ܡܪܐ ܗܘ ܟܕ
Timothei patriarchae I epistulae ܃ ܡܫܟܚ ܗ̣ܘ ܕܐܦ ܡܝܐ̈ ܢܬܠ ܠܟܘܢ
Timothei patriarchae I epistulae ܐܟܚܕܐ ܘܕܫܠܝܚܐ̣ ܂ ܕܐܦ ܡܪܐ ܘܐܦ ܥܒܕܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܟܝܢܐ ܂ ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܡܪܢ ܐܠܦ ܂
Timothei patriarchae I epistulae ܟ ܘܡܚܕܬܢܟ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܓܢܣܟ ܝܝ ܟܠܗ
Timothei patriarchae I epistulae ܐܢܫ ܂ ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܒܗܦܟܐ ܃
Timothei patriarchae I epistulae ܗ̣ܘ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܫܟܝܪܐ ܘܪܫܝܥܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܓܠܝܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܕܐܦ ܝܫܘܥ ܠܘܬ ܐܠܗܐ