simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Timothei patriarchae I epistulae ܡܦܢܝܢܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܦ ܠܟܘܢ ܝܕܝܥ ܢܗܝܪܐܝܬ
Timothei patriarchae I epistulae ܐܝܬ ܃ ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܡܥܡܘܕܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܐܝܬ ܃ ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܗܝܡܢܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܐܝܬ ܃ ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܡܪܝܐ̈ ܣܓ ܐܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܐ ܃ ܕܐܦ ܠܚܕ ܡ̇ܢ ܡܪܝܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܗܘ̣ܘ ܥܡܢ ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܗܕܐ ܂ ܐܪܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܃ ܕܐܦ ܚܢܢ ܡܢܗܘܢ ܢܩܒܠ
Timothei patriarchae I epistulae ܝXܝX ܠܘܐܢܛܝܢܘ 1ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܩܬܪܘ̈ ܡܬܩܪܝܢ ܃
Timothei patriarchae I epistulae ܕܝܠܢ ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܠܕܝܠܟܘܢ ܂
Timothei patriarchae I epistulae ܡ̇ܕܝܢ ܘܓܠܝܐ ܃ ܕܐܦ ܝܕܥܬܐ ܕܝܠܢ ܬܚܘܬ
Timothei patriarchae I epistulae ܝܕܝܥܐ ܐܪܐ ܡ̇ܕܝܢ ܕܐܦ ܟܠ ܝ ܡܬܝܕܥܢܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܂ ܢܒܥܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܐܝܢܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗ̇
Timothei patriarchae I epistulae ܡܬܐܡܪܐ ܂ ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܥܠ ܦܓܪܐ ܝX
Timothei patriarchae I epistulae ܫܢܝܬ̤ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܟܕ ܐ ܬܝܗ̇
Timothei patriarchae I epistulae ܙܒܢܝܢ̈ ܕܝܢ ܣܓܝܐܢ̈ ܕܐܦ ܥܠܬ̣ ܡܘܬܐ ܡܫܬܟܚ
Timothei patriarchae I epistulae ܐܠܐ ܝ ܐܬܥܗܕ ܕܐܦ ܟܠܝܠܐ ܕܝܠܗ ܐܝܬܘܗܝ
Timothei patriarchae I epistulae ܕܢܒܛܠܢ̈ ܂ ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܐܬܒܛܠ ܗ̇ܢܝܢ ܕܚܢܦܐ̈
Timothei patriarchae I epistulae ܥܢܝܢܗܘܢ ܂ ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܣܪܝܠ ܗܝܕܝܟ ܠܝܘܪܒܥܡ
Timothei patriarchae I epistulae ܝܕܥܬܗ̇ ܃ ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܥܘ̣ܠܐ ܩܕܡܝܬ ܂
Timothei patriarchae I epistulae ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܡܪܢ ܕܐܦ ܬܝܪ ܢܗܘܝܢ̈ ܘܢܫܬܟܚܢ̈