simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Timothei patriarchae I epistulae ܠܟܘܢ ܝܕܝܥ ܢܗܝܪܐܝܬ ܘܓܠܝܐܝܬ ܂ ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ ܛܘܒܢܐ ܫܠܝܚܐ ܕܐܦ ܘܐܝܟ -· ܗܟܢܐ ܡܫ̇ܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܦܢܝܢܢ ܗ̇ܘ ܡܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܡܥܡܘܕܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܢܗܘܝܢ̈ ܂ ܐܢܕܝܢ ܂ ܂ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ̈ ܕܐܦ ܐܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܢܗܘ̤ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܐܠܗܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܬ ܃ </page><page> ܐܠܨܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܗܝܡܢܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܗܝܡܢܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܬ ܃ ܕܐܦ ܐ ܢܗܘܝܢ̈ ܂ ܐܢܕܝܢ ܂ ܂ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܬ ܃ ܐܠܨܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܡܪܝܐ̈ ܣܓ ܐܐ ܢܗܘܘܢ ܂ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܝ ܕܡܬܟܢܫܢ̈ ܂ ܕܐܢܗ̤ܘ ܕܐܦ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܗܝܡܢܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܬ ܃ ܐܠܨܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܠܚܕ ܡ̇ܢ ܡܪܝܐ ܠܬܪܝܢ ܡܪܘܢ̈ ܂ ܠܚܕܐ ܕܝܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܦ ܠܟܡܐ ܕܗ̣ܘ ܡܥܡܘܕܝܬܐ̈ ܣ̇ܕܩ ܃ ܠܗܢܐ ܐܠܨܐ ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܐ ܃
Timothei patriarchae I epistulae ܒܗܕܐ ܂ ܐܪܐ ܗܟܝܠ ܃ ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܐܢܫ ܐܣܝܐ ܐܝܬܝܟ ܗܘ̣ܝܬ ܂ ܕܐܦ ܡܫ̇ܡܠܝܢ ܂ ܕܠܘܝ ܕܝܢ ܘܒܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܫ̇ܘܝܢ ܗܘ̣ܘ ܥܡܢ ܐܝܟ
Timothei patriarchae I epistulae ܚܢܢ ܡܢܗܘܢ ܢܩܒܠ ܡܥܡܘܪ̤ ܬܐ ܂ ܠܘܬ ܗܕܐ ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܃ ܕܐܦ ܠܢ ܃ ܐܢܗ̣ܘ ܝ ܕܚܕܐ ܘܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܡܥܡܘܕ ܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܃
Timothei patriarchae I epistulae ܩܬܪܘ̈ ܡܬܩܪܝܢ ܃ ܒܩܢܘܢܐ ܗ̇ܘ ܕܬܡܢܝܐ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܕܐܦ ܢ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ ܃ ܂ ܝXܝXܘ ܝXܝX </page><page> ܠܘܐܢܛܝܢܘ 1ܗ̇ܢܘܢ
Timothei patriarchae I epistulae ܚܢܢ ܠܕܝܠܟܘܢ ܂ ܗܐ ܗܟܝܠ ܡܠܦܢܐ ܗܢܐ ܪܒܐ ܕܬܒܝܠ ܃ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܦܘܪܫܢܐ ܃ ܙܕܩܐ ܕܕܝܠܟܘܢ ܬܚܫܒܘܢ ܠܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܃ ܐܝܟܢܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܝܕܥܬܐ ܕܝܠܢ ܬܚܘܬ ܣܟܐ ܗܝ̣ ܂ ܘܐܢ ܝܝ ܝܕܥܬܐ ܡ̇ܢ ܕܝܠܢ ܕܐܦ ܘܐܦ ܡܣܝܟܐ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܂ ܝܕܝܥܐ ܐܪܐ ܡ̇ܕܝܢ ܘܓܠܝܐ ܃
Timothei patriarchae I epistulae ܟܠ ܝ ܡܬܝܕܥܢܐ ܃ ܠܘ ܒܝܬܗ̣ ܡ̇ܢ ܐܘ ܒܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗ ܂ ܕܐܦ ܐ ܕܝܢ ܒܝܕ ܡܕܡ ܡܨܥܝܐ ܗ̇ܘܝܐ ܃ ܝܕܝܥܐ ܐܪܐ ܡ̇ܕܝܢ
Timothei patriarchae I epistulae ܐܝܢܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܐܪܐ ܡܝܘܬܬܐ ܟܝܬ ܐܘ ܠܐ ܡܝܘܬܬܐ ܂ ܕܐܦ ܆ ܘܕܐܝܬܝܗ̇ ܟܝܬ ܘܕܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܢܦܫܐ ܂ ܢܒܥܐ ܕܝܢ
Timothei patriarchae I epistulae ܥܠ ܦܓܪܐ ܝX ܕܝ̇ܕܥ ܘܡܣܬܟܠ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܂ ܠܘ ܐܝܟ ܕܒܝܬܗ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܡ̇ܢ ܂ ܫܐܝܠܐܝܬ ܕܝܢ ܘܐܝܟ ܒܡܥܒܪܬܐ ܡܬܐܡܪܐ ܂ ܐܟܡܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܟܕ ܐ ܬܝܗ̇ ܗܘ̣ܬ ܘܫܪܝܐ ܐܝܟ ܕܒܗܝܟܠܐ ܒܦܓܪܗ̇ ܢܘܓܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܂ ܒܬܪ ܕܐܝܟܢ ܕܗ̣ܝ ܡ̣ܢ ܝܝ ܦܓܪܗ̇ ܫܢܝܬ̤ ܂ ܗ̇ܝ
Timothei patriarchae I epistulae ܥܠܬ̣ ܡܘܬܐ ܡܫܬܟܚ ܠܩܢܝܘܗܝ̈ ܂ ܠܛܒܬܐ ܕ·ܢ ܕܕܟܝܘܬܐ ܕܐܦ ܡ̣ܢ ܓܝܝܘܐ̈ ܡܬܢܣܒ ܡܢܟ ܘܡܬܚܠܨ ܂ ܙܒܢܝܢ̈ ܕܝܢ ܣܓܝܐܢ̈
Timothei patriarchae I epistulae ܟܠܝܠܐ ܕܝܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܠܡ ܓܝܪ ܕܬܦܩ ܝܩܝܪܐ ܡ̣ܢ ܕܐܦ ܚܣܝܐ ܕܐܠܗܐ ܃ ܘܐܦ ܥܡܝܠ ܗ̣ܘ ܐܓܘܢܐ ܘܥܣܩ ܃ ܐܠܐ ܝ ܐܬܥܗܕ
Timothei patriarchae I epistulae ܐܬܒܛܠ ܗ̇ܢܝܢ ܕܚܢܦܐ̈ ܘܕܡܓܘܫܐ̈ ܃ ܘܐܦܢ ܗ̣ܘ ܕܒܪܒܘ̈ ܝ ܕܐܦ ܘܐܦܢ ܗ̣ܘ ܕܪܒܘ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܬܐܡܪ ܃ ܙ̇ܕܩ ܕܢܒܛܠܢ̈ ܂ ܐܟܡܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܣܪܝܠ ܗܝܕܝܟ ܠܝܘܪܒܥܡ ܃ ܟܕ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܕܘ ܕ ܡ̇ܢ ܐܪܚܩܘ ܃ 0 ܕܐܦ ܐܘ ܓܝܪ ܠܟܘܪܗܢܐ ܒܪ · X· ܬܪܒܝܬܗܘܢ ܘܒܪ ܥܢܝܢܗܘܢ ܂ ܐܟܡܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܒܥܘ̣ܠܐ ܩܕܡܝܬ ܂ ܒܛܘܪܐ ܗܟܝܠ ܗܢܐ ܕܒܝܬ ܡܘܬܐ ܠܢܘܚܡܐ ܃ ܐ ܕܐܦ ܗܘ̣ܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬ ܐ ܡ̇ܢ ܃ ܒܚܝܠܐ ܕܝܢ ܩ̇ܢܝܐ ܝܕܥܬܗ̇ ܃ ܐܝܟ
Timothei patriarchae I epistulae ܬܝܪ ܢܗܘܝܢ̈ ܘܢܫܬܟܚܢ̈ ܂ ܂ ܨܦ ܕܟܠܗܘܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܐܦ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡ̇ܢ ܠܟ ܘܗܘܝ ܂ ܒ̇ܥܐ ܐܢܐ 0 ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܡܪܢ
Timothei patriarchae I epistulae ܐܝܠܝܢ ܕܩܢܐ ܗܘܝܬ ܒܝܬ ܒܓܫ ܠܘܬܗ ܐܦܩܬ ܐܢܘܢ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ·Xܝ ܂ ܝ ܝ ܡ̣ܢ ܚܝܘܗܝ̈ ܫܩܝܠܝܢ ܗܘܘ ܠܝ ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣܬ ܂
Timothei patriarchae I epistulae ܚ̇ܝܪܝܢܢ ܘܡܣܟܝܢܢ ܂ ܨܠܘ ܕܠܝܘܬܪܢܐ ܕܓܘܐ ܢܗܘܝܢ̈ · ܕܐܦ ܆ ܟܬܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܓܘܢܐܝܬ ܘܚ̇ܬܡXܢ ܥܠ ܗܕܐ ܂ ܠܗ̇ܝ
Timothei patriarchae I epistulae ܣܥ̣ܪ ܒܗ̇ܢܝܢ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܕܕܝܫܘܥ ܂ ܕܠܟܢܘܫܝܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܐܦ ܂ ܡܩܛܥ ܓܝܪ ܩܛܥ̣ ܐܢܝܢ ܠܗ̇ܢܝܢ ܕܦܦܐ ܒܥܝܕܗ ܛܒܐ ܂ ܐ ܟܢܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܩܕܡܬ ܟܬܒܬ ܠܐܚܘܬܟ ܪܘܚܢܝܬܐ ܂ ܐܬܟܠܝܬ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܗܕܐ ܕܐܦ ܆ ܪܫ ܡܘܬܒܐ ·ܝ ܠܗܘܦܪܟܝܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܠܡܥܒܕ ܂ ܐܝܟܢܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܗ̇ܘ ܣܓܝܐܐ ܒܚܟܡܬܐ ܐܡ̇ܪ ܂ ܥܡܝܩܐ ܠܡ ܡܠܬܐ ܒܠܒܗ ܕܡܠܟܐ ܂ ܕܐܦ ܡܕܡ ܥ̇ܡܕܐ ܂ ܘܡܪܓܢܝܬܐ̈ ܟܣܝܬܐ̈ ܘܡܚܫܒܬܐ̈ ܡ̇ܣܩܐ ܗ̇ܝ
Timothei patriarchae I epistulae ܡܬܟܫܦܝܢܢ ܠܡܫܝܚܐ̣ ܂ ܕܪܘܡܐ ܪܒܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܘܕܙܒܢܐ̈ ܕܐܦ ܂ ܘܚܣܝܘܬܟ ܒܠܚܘܕ ܠܒܘܝܐܐ ܐ·ܬ ܗ̇ ܠܢ ܫܪܟܢܐ ܂ ܚܠܦ 0ܝ ܗ̇ܝ
Timothei patriarchae I epistulae ܥܒܕܢܢ ܂ ܟܬܒܢܢ ܓܝܪ ܘܠܝܘܢܢ ܗ̇ܘ ܕܗܝܕܝܟ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܐܦ ܕܢܟܬܘܒ ܠܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܕܢܐܬܘܢ ܠܗܘܦܪܟܝܐ ܕܝܠܗܘܢ ܂ ܗ̇ܝ
Timothei patriarchae I epistulae ܗܘܬ ܂ ܐܬܘܥܕܘ ܓܝܪ ܬܪܝܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܠܡܝܫܢ ܂ ܘܡܕܡ ܥܠܬܐ ܕܐܦ ܠܬܪܘܢܘܣ ܕܡܝܫܢ ܂ 0ܝ ܘܢܘܕܥܘܢ ܠܢ ܚܬܝܬܐܝܬ ܟܠ ܡܕܡ ܂ ܗ̇ܝ
Timothei patriarchae I epistulae ܥܬܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢܗ ܠܡܐܠܦ ܃ ܟܕ ܢܦܩܘܕ ܐܠܗܐ ܦܓܥܗ ܕܒܟܘܢ ܕܐܦ ܕܒܣܘܓܐܐ ܘܐܦ ܠܐ ܚܘܝܚܘܬܐ ܓܕܫܬ ܕܬܗܘܐ ܠܢ ܥܡܗ ܂ ܐܟܡܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܚܢܢ ܂ ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܠܗ ܥܒܕܐ ܥܡܟ ܠܥܠܡ ܂ ܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܒܨܪܝܐ ܕܐܦ ܒܠܚܘܕ ܂ ܝܝ ܛܪܘܕ ܗܝ ܡ̣ܢ ܨܐܕܝܟ ܐ ܟ ܟܠܒܐ ܡܬܘܠܥܐ ܂ 1ܡܛܠ
Timothei patriarchae I epistulae ܚܢܢ ܗܢܝܐܐ̈ ܗ̇ܘܝܢܢ ܝܝ ܒܥܢܝܢܐ ܕܥܡܟ ܃ ܐܝܟܢ ܕܗ̣ܘ ܘܟܡܐ ܕܐܦ ܠܐ ܡܫܬܪܪܢܐ ܢܗܘܐ ܣܘܥܪܢܐ ܕܡܐܬܝܬܗ ܃ ܐܚܪܢܝܐ ܂ ܬ ܕܝܢ
Timothei patriarchae I epistulae ܗܫܐ ܥܦܝܦܐܝܬ ܥܠ ܗܕܐ ܢܟܬܘܒ ܠܚܣܝܘܬܟ ܂ ܐܬ̣ܐ ܗܟܝܠ ܒܫܠܡ ܕܐܦ ܗܢܐ ܠܘ ܠܐ ܝܨܝܦܘܬܐ ܘܠܘ ܕܠܐ ܒܛܝܠܘܬܐ ܚܫܒܝܗ̇ ܃ ܠܗ̇ܝ
Timothei patriarchae I epistulae ܡܪܐ ܗܘ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܂ ܂ -·X ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܘܝܕ ܒܪܘܚ ܡܪܝܐ ܩ̇ܪܐ ܕܐܦ ܂ ܘܐܘܕܝܘ ܕܒܪ ܕܘܝܕ ܂ ܠܐ ܩܡ ܥܕܡܐ ܠܘܬ ܗܕܐ ܂ ܐܠܐ ܚܘܝ ܠܗܘܢ
Timothei patriarchae I epistulae ܡܝܐ̈ ܢܬܠ ܠܟܘܢ ܃ ܐܠܐ ܐܝܟ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢܐ ܚܫܒ ܕܐ ܬܘܗܝ ܕܐܦ ܡܢܢܐ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܃ ܣܠܘܝ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܝܡܐ ܃ ܡܫܟܚ ܗ̣ܘ
Timothei patriarchae I epistulae ܡܪܐ ܘܐܦ ܥܒܕܐ ܩ̇ܪܝܢ ܠܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܐܝܕܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܓܝܪ ܒܪܡ ܠܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܂ ܘܕܢܒܝܐ̈ ܐܟܚܕܐ ܘܕܫܠܝܚܐ̣ ܂
Timothei patriarchae I epistulae ܡܪܢ ܐܠܦ ܂ ܕܐܝܢܐ ܕܦ̇ܠܚ ܠܚܛܝܬܐ ܥܒܕܗ̇ ܗ̣ܘ ܝX ܕܚܛܝܬܐ ܂ ܕܐܦ ܕܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܂ ܕܒܕܓܘܢ ܘܐܦ ܥܒܕܐ ܐܬܩܪܝ ܟܝܢܐ ܂ ܐܟܡܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܠܓܢܣܟ ܝܝ ܟܠܗ ܘܠܒܪܝܬܐ ܚܐܪܘܬܐ ܫܟܢ ܃ ܥܒܕܐ ܬܩܪܐ ܕܐܦ ܂ ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܒ̇ܗܬ ܃ ܕܠܡܪܟ ܟܝܬ ܘܒܪܘ ܟ ܘܡܚܕܬܢܟ ܗ̇ܘ
Timothei patriarchae I epistulae ܗ̇ܝ ܕܒܗܦܟܐ ܃ ܂ ܝܝ ܂ ܚܠܦ ܡܪܐ ܡ̇ܢ ܥܒܕܐ ܂ ܚܠܦ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܕܐܦ ܡ̇ܢ ܡܪܐ ܂ ܚܠܦ ܡܫܥܒܕܐ ܕ ܢ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܢܗܘܐ ܐܢܫ ܂ ܐܟܡܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܗ̣ܝ ܫܟܝܪܐ ܘܪܫܝܥܐ ܐ ܟ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܠܝ ܕܐܦ ܃ ܘܝ̇ܕܥ ܐܟܚܕ ܘܥ̇ܒܕ ܆ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ ܗ̣ܘ ܂ ܗ̇ܝ
Timothei patriarchae I epistulae ܝܫܘܥ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܃ ܒܗ̇ܘ ܫܡܝܐ ܕܡܥܠܝ ܡ̣ܢ ܟܠ ܘܪܡ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܂ ܐܡ̇ܪ ܕܝܢ ܠܝܫܘܥ ܕܡܪܝܡ ܠܗ ܠܘܬܗ ܃ ܓܠܝܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ
Timothei patriarchae I epistulae ܡܡܠܠܐ ܗܘܬ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܒܥܘܠܐ ܕܒܪ ܝܘܡܗ ܃ ܘܡܦܝܣܐ ܗܘܬ ܕܐܦ ܃ ܗ̇ܝ ܪܥܬ̈ ܡ̣ܢ ܒܬܘܠܬܐ ܟܕ ܠܒܝܫܐ ܦܓܪܐ ܒܪ ܓܢܣܢ ܃ ܗ̇ܝ
Timothei patriarchae I epistulae ܝܪܬܐ ܗ̣ܘ ܂ ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܝܪܬܐ ܗ̣ܘ ܃ ܐܢܢܩܐ ܟܠܗ̇ ܕܐܦ ܒܪܐ ܕܐܦ ܂ ܠܘ ܥܒܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܓܝܪ ܕܒܪܐ ܗ̣ܘ ܃ ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܒܪܐ ܗ̣ܘ ܂ ܕܒܪܐ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܘܝܪܘܬܐ ܃ ܗ̣ܘ ܣ̇ܗܕ ܥܠ ܢܦܫܗ ܟܕ ܕܐܦ ܐܢܢܩܐ ܕܐܦ ܝܪܬܐ ܗ̣ܘ ܂ ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܝܪܬܐ ܗ̣ܘ ܃ ܐܢܢܩܐ ܟܠܗ̇
Timothei patriarchae I epistulae ܡܠܐ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܘܐܪܙܢܝܬܐ̈ ܡܠܦܢ̈ ܃ ܝܗܒ ܠܗܘܢ ܠܡ ܕܐܦ ܆ ܪܘܚܐ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐ ܬ ܕܣܝܡܬ ܒܢܝܐ̈ ܘܕܚܐܪܘܬܐ ܫܟܢ ܃ ܐܟܡܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܐܒܐ ܃ ܘܠܐ ܕܒܪܝܐ̈ ܘܠܐ ܕܥܒܝܕܐ̈ ܘܠܐ ܕܥܒܕܐ̈ ܃ ܕܒܢܝܐ̈ ܕܐܦ ܘܐܦܠܐ ܕܥܒܝܕܐ̈ ܂ ܕܥܒ̣ܕܐ̈ ܕܝܢ ܡܬܐܡܪ ܂ ܝ ܐܝܟܢܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܡܦܫܩ ܐܒ-ܘܢ ܬ ܐܕܘܪܘܣ ܡܦܫܩܢܐ ܂ ܒܪܐ ܕܝܢ ܩܪܝܗܝ ܝ ܟܐܢܐ ܬ ܕܐܦ ܟܕ ܛܒ ܠܘ ܥܠ ܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܂ ܥܠ ܒܪܢܫܗ ܕܝܢ ܕܡܠܬ ܐ ܐܡ̇ܪ ܂ ܐܟܡܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܚܢܢ ܃ ܐܝܟ ܂ ܕܒܡܨܥܬܐ ܒܗܠܝܢ ܢܫܬܘܬܦ ܆ ܒܡܫܝܚܐ̣ ܂ ܡܪܢ ܂ ܕܐܦ ܡܬܚܒܠܢܘܬ ܐ ܃ ܘܕܡܪܘܬܐ ܘܕܡܠܟܘܬ ܐ ܕܫܡܝܐ ܂ ܘܡܣܟܝܢ ܚܢܢ
Timothei patriarchae I epistulae ܗ̣ܘ ܪܒܢ ܒܕܘܟ ܐܡ̇ܪ ܒܡܘܫܚܬܐ̈ ܕܥܝܕܗ ܗܟܢܐ ܀ ܚܛܝܬܐ ܠܡ ܕܐܦ ܓܝܪ ܒܐܕܡ ܃ ܠܘ ܟܝܢܐܝܬ ܡ̇ܢ ܂ ܨܒܝܢܐܝܬ ܕܝܢ ܗܘܬ ܂ ܐܟܡܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܡܣܒܪܝܢ ܃ ܕܠܐ ܡܫܟܚܢܝܬܐ ܗ̣ܝ ܒܪܬ ܩܠܐ ܗ̇ܝ ܕܝܗ̇ ܥܠ ܕܐܦ ܕܗܘ̣ ܕܥܠܘܗܝ ܫ̇ܩܠܝܢ ܠܡܙܡܘܪܐ ܂ ܐܣܒܪܘ ܓܝܪ ܐܟܡܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܒܗ ܒܥܒܪ ܐ ܚܕܐ ܘܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܡ-ܪܘܬܐ ܡܬܚܙ ܐ ܂ ܘܒܒܣܪܐ ܕܐܦ ܩܢܐ ܘܠܡܫܝܚܘܬܐ ܬܘܒ ܡܩܒܠ ܂ ܘܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܬ ܐ ܟܢܐ ܕܐܚܘܐ ܃
Timothei patriarchae I epistulae ܢܒܝܐ ܐܚܪܢܐ ܐܡ̇ܪ ܃ ܕܢܦܘܩ ܚܘܛܪܐ ܡ̣ܢ ܓܘܙܥܗ ܕܐܝܫܝ ܃ ܕܐܦ ܂ ܕܥܘܫܢܐ ܕܝܢ ܠܩܢܘܡ ܐܠܗܘܬܗ ܡܟܢܐ ܕܡܪܢ ܂ ܐܟܡܐ ܝ
Timothei patriarchae I epistulae ܫܠܝܚܐ ܦܘܠܘܣ ܃ ܘܒܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܥܒܪ̈ ܐ ܃ ܘܒܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܕܐܦ ܗܢܐ ܘܐܦ ܒܚܕ ܘܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܟܘܢܝܐ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܡܫܡܗ ܂ ܗ̇ܝ
Timothei patriarchae I epistulae ܒܣܪܐ ܥܒܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܃ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܒܝܫ ܠܗ ܂ ܘܐܢ ܗ̣ܘ ܕܐܦ ܆ ܐܝܟ ܓܘܕܦܗ ܕܐܪ ܘܣ ܗ̇ܘ ܝ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܆ ܕܝܥܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ
Timothei patriarchae I epistulae ܒܣܪܐ ܒܪ ܟܘܪܣܝܐ ܘܒܪ ܝ · ܬܓܐ ܘܒܪ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܕܐܦ ܬܓܐ ܘܒܪ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܒܐ ܐ ܬܘܗܝ ܂ ܓܠܝܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܘܝܕܝܥܐ ܃
Timothei patriarchae I epistulae ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܨܒܝܢܝ ܕܝܠܝ ܐܠܐ ܕܝܠܟ ܢܗܘܐ ܃ ܬܪܝܢܐܝܬ ܬܣܬܟܠ ܕܐܦ ܗܘܢܐ ܘܕܠܐ </page><page> ܕܥܬܐ ܂ ܚܕ ܡ̇ܢ ܐܒܐ ܆ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܒܪܐ ܃ ܬܬܝܗܒ
Timothei patriarchae I epistulae ܚܕ ܙܘܥܐ ܘܡܘܣܝܩܐ ܘܕܡܘܣܝܩܪܐ ܟܝܬ ܘܕܐܘܪܓܢܘܢ ܕܝܠܗ ܂ ܕܐܦ ܨܒܝܢܐ ܘܕܡܠܬܐ ܘܕܒܣܪܐ ܕܝܠܗ ܆ ܘܚܕܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܂ ܐܟܡܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܝ· ܨܥܪܐ ܐܦ ܐܝܩܪܐ ܕܦܓܪܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܕܡܫܝܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܕܐܦ ܠܒܫܘ ܆ ܐܝܟ ܕܐܡܪܢ̈ ܡܠܐ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܃ ܝܕܝܥܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ
Timothei patriarchae I epistulae ܨܥܪܐ ܐܦ ܐܝܩܪܐ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܆ ܕܡܠܟܐ ܫܡܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܠܘ ܕܐܦ ܠܒܘܫܐ ܕܡܠܟܐ ܫܡܝܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܃ ܓܠܝܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ
Timothei patriarchae I epistulae ܚܢܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܝܢ ·ܝܝܝ ·ܝ ܡ̇ܢ ܃ ܠܘ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܕܬܬܟܣܣ ܡ̇ܢ ܡܣܒܪܢܘܬܐ </page><page> ܕܥܠܝܢ ܩܢܐ ܐܢܬ ܃ ܢܬܚܘܐ ܕܝܢ
Timothei patriarchae I epistulae ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܒܐ ܕܝܠܢ ܬ ܐܘܠܘܓܘܣ ܃ ܕܒܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܘܬܪܒܝܬ ܐ ܕܐܦ ܕܝܢ ܘܟܕ ܠܘܬ ܫܘܘܕܥܐ̈ ܐܘܣܝܐ ܂ ܢܝܐ̈ ܚ̇ܐܪ ܡܡܠܠ ܂
Timothei patriarchae I epistulae ܠܘܩܐ ܩ̇ܥܐ ܥܠܘܗܝ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܂ ܝܫܘܥ ܠܡ ܂ ܙ Xܝܝ X ܪܒ̇ܐ ܕܐܦ ܡܬܓܡܪ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܡܫ̇ܬܘܫܛ ܐܘ ܗܪܛܝܩܐ ܂ ܗ̇ܘ
Timothei patriarchae I epistulae ܦܘܠܘܣ ܟܕ ܫ̇ܠܡ ܠܗܝܢ ܐܡ̇ܪ ܂ ܘܐܬܓܡܪ ܠܡ ܘܕܫܪܟܐ ܂ ܠܡܢܐ ܕܐܦ X ܪܒ̇ܐ ܗܘܐ ܒܩܘܡܬܐ ܘܒܚܟܡܬܐ ܘܒܛܝܒܘܬܐ ܃ ܝܝ ܠܐܝܠܝܢ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܗ̣ܝ 5ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܠXܗܘܐ . ܬܘܕܝܬܐ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܘܐܦ 6ܗܕܐ ܕ ܓܘܐ ܕܐܦ ܦܘܪܫܢܐ̈ ܒܐܕܫ̇ܐ̣ ܡ̣ܢ 4ܗܘ̇ ܕܣܟ ܠܝܬܘܗܝ ܗܘ̇ܝܢ . ܗ̇ܝ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܦܘܫܟܐ |ܩX |O 23ܗ̇ܘ ܕܐܬܝܗܒ ܥܠ ܩܐܛܝܓܘܪܝܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܦ : ܩ XܩܐܛܝܓܘXܝẌ X2 </page><page> 22ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܝܕܝܥܐ ܐܪܐ ܡܫ . ܝܢ .
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. 37ܕܚܫ ܘܡܝܬ ܡܬܐܡܪ ܗ̇ܘ ܠܐ ܚܫܘܫܐ 38ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ . ܘܕܠܐ ܕܐܦ . 5 , 6ܬܘܒ ܕܝܠܗ ܡ̣ܢ ܗܢܝܢ̈ 36ܕܠܘܩܒܠ ܐܦܘܠܝܢܪܝܣ . ܡܛܠ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܠܐ ܐܬܝܠܕ ܚܠܦܝܢ 6ܣܟ : ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܕܐܦܠܐ ܐܬܩܒܥ ܒܨ ܠܝܒܐ ܕܐܦ : ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܝܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ 5ܐܬܐܡܪ̈ ܬ : ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܬܚܕܘ ܒܓܘܡܨܐ . X ܐܚܝܢܝܐ : XܩXXXX ܐܚܢܝܐ XX ܕܐܦ 20ܕܝܢ ܡܢܗ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܣܩܘܒܠܝܝܢ ܠܚܕܕܐ̈ . 21ܗܟܢܐ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. 34ܒܬܪܥܝܬܐ |ܩ |O 74ܝܗܘܕܝܬܐ ܡܩܛܪ ܓ ܠܗܘܢ : ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܕܝܢ ܫܚܝܡܐ 33ܟܠܗ̇ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܣܝܡܝܢ ܗܘܘ . ܐܝܠܝܢ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܒܪ ܐܘܣܝܐ ܕܐܒܐ ܡܢܗܘܢ ܡܬܐܡܪ . 26ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ̣ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܓܝܪ 24ܚܕ ܡ̇ܢ ܒܪܐ ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܟܝܢܐ ܡܠܬܐ ܡܬܬܘܕܐ . 25ܗ̇ܘ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܠܐ 26ܕܐܬܝܠܕ ܚܠܦܝܢ ܣܟ ܆ ܐܠܐ ܥܠ ܣܕܩ̇ܐ ܡܫ . ܡ 27ܕܒܝܬ |L ܕܐܦ ܥܠ ܕܝܘܪܘܪܘܣ X 25ܪܒܐX ܐܡܝܪܐ ܠܡܠܦܢܐ . ܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. </page> <page> 1ܗܪܟܐ ܩܕXܝܬ ܡ̣ܢ ܓܝܪ ܠܘܩܒܠ ܬܪܥܝܬܐ 2ܣܩܘܒܠܝܬܐ ܙܪ . ܩ ܕܐܦ ܘܠܗ̇ܘ ܕܡܛܠܬܟ 41ܐܣܬܪܩ ܘܐܬܒܣܪ . |O 76b|ܠ . Xܥ ܙܪܩ :
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܚܢܢ ܚܕ 37ܚܢܢ . 6 , 20ܡܕܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܝ ܕܚܕ ܗܪܟܐ : ܠܘ ܕܐܦ ܐܠܗܐ̈ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪ̣ 36ܡܪܢ ܇ ܕܢܗܘܘܢ ܚܕ ܐܝܟܢܐ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܒܪܐ . 6 , 32ܐܠܐ ܗܕܐ ܐܡܪ̇ . ܕܐܦܢ 17ܬܪܝܗܘܢ ܐܟܚܕ ܚܕ ܕܐܦ 15ܐܡܪ̈ ܬ : ܕܡ̣ܢ ܐܒܐ ܐܬܝܠܕ |ܩ |L 293ܒܣܪܐ ܐܝܟ 16ܡܐ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܗܢܐ 25ܒܡܬܐܠܗܢܘܬܐ ܐܠܗܐ : ܒܗ̇ܘ ܪܝܢ ܪܥܠ 26ܒܪܐ : ܐܠܗܐ ܕܐܦ ܒܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܪܦܢܛܩܘܣܛܐ̈ : 24ܡܝܩܪ ܓܝܪ ܠܦܓܪܐ : ܡܛܠ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. 31ܢܦܫܐ ܐܘ ܡܠܐܟܐ : ܘܠܐ ܒܦܓܪܐ ܘܠܐ ܒܡܝܐ̈ ܘܠܐ 32ܒܢܘܪܐ ܕܐܦ ܡ̣ܢ ܙܢܝܐ̈ ܘܐܝܟܢ 30ܕܗ̣ܘ ܕܢܚܫ ܘܕܢܡܘܬ ܡܫܟܚܐ . ܐܝܟܢܐ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. 31ܢܟܬܘܒ ܘܢܬܪܢ ܘܢܛܢ : ܡܛܠ ܚܘܒܠܐ ܕܝܢ 32ܕܗܝܡܢܘܬܐ : ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܟܠܗ̇ 30ܘܝܨ ܝܦܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗ̇ܝ ܥܒ̣ܕ : ܐܝܟܢܐ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܠܐ ܒܐܦܝ̈ ܝܘܠܝܢܘܣ ܘܘܠܝܣ ܢܐܛܝX X . 28ܩXXܒܣܝܘܣ : Xܩ ܕܐܦ ܒ̇ܐܦܐ : ܒܪܘܪܒܬܐ̈ ܕܝܢ ܢܫܬܟܚ ܢܣ̣ܒ 41ܒܐܦ̇ܐ . ܗ̇ܘ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܨ ܝܕ 13ܐܦܘܠܝܢܪܝܣ ܟ̇ܬܒ ܪܒܐ ܐܬܢܣܝܘܣ . ܘܐܦ 14ܨ ܝܕ ܕܐܦ . 7 , 9ܟܒܪ ܕܝܢ ܐܢܫ 12ܢܗܦܘܟ ܠܡܠܬܐ ܒܙܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ .
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܠܘܩܒܠ 25ܠܝܒܢܝܘܣ ܘܐܦܘܠܝܢܪܝܣ ܟܬܒܘ . ܘܚܢܢ ܡܬܛܦܝܣ . ܕܐܦ |ܩ |T 167ܣܩܘܒܠܐܝܬ 24ܡܐܡܪ ܐ ܠܘܩܒܠ ܕܝܘܕܘܪܘܣ ܐܝܟ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܗܘ̣ܬ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܐܠܗܐ ܒܡܨ ܥܝܘܬ 31ܕܪܒܐ ܐܒܘ ܢܘܚ . 43 , ܕܐܦ 29ܕܢܦܩܝܘܗܝ ܡ̣ܢ ܣܘܪܝܝܐ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܕܛܝ̇ܝܐ 30ܗܗ̇ܝ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܛܘܒܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ : XX ܕܐܦܝܩܩܘܦܘܬܐ XX . ܩ-X ܒܡXܥܝܘܬ . ܕܐܦ ܕܐܝܬܝܟ ܒܗ̇ . 46 , 3ܙܕܩ ܕܝܢ ܐܝܟܢܐ 41ܕܐܢܐ ܐܡܪ ܐܢܐ .
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. 2ܐ ܓܪܬܐ . ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ . ܐܢ ܓܝܪ ܛܘܒ̇ܐ ܡ̇ܢ ܕܐܪܥܐ 3ܐܪܥܐ ܕܐܦ ܝܢܬ . ܩX ܒܝܗ̇ </page><page> 720b 1ܕܝܠܟ . ܕܝܠܟ ܢܗܘܘܢ ܘܢܬܐܡܪܘܢ ܐܝܟ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܙܡܪܬܐ̈ ܆ ܠܘ ܥܠ 35ܡܘܣܝܩܝ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܦܝܠܣܘܦܝܐ : ܕܐܦ ܓܝܪ ܠܩܢܘܡܐ ܡܫܘܕܥܐ . |O 95b| 48 , 6 34ܡܣܬܒܪܐ ܠܝ ܕܝܢ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܒܝܕ ܡܠܬܐ ܘܝܨ ܝܦܘܬܐ 32ܠܩܢܘܢܝܗ̇̈ ܢܫܪܪܘܢ ܘܢܣܬܬܘܢ . ܕܐܦ ܕܗܢ̇ܘܢ ܕܒܕܡܐ ܕܩܢܘXܗܘܢ ܠܫܪܪܗ̇- 31ܕܥܕܬܐ ܚ̇ܬܬܘ :
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܚܣܝܘܬܟܘܢ ܓܕܫܬ̈ . 18ܕܬܚܫ ܗܕܐ : ܘܗܝܕܐܝܟ ܐܡܪ ܝܢܢ ܕܐܦ ܡ̣ܢ ܡܗܡܝܢܘܬܐ ܐܘ ܡ̣ܢ ܥܠܠܬܐ̈ 17ܐܝܠܝܢ ܕܗܢܝܢ̈ : ܐܝܟ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܚܢܢ . ܘܠܐ ܢܗܘܐ̈ ܠܗ ܥܒ̇ܕܐ ܥܡܟ ܠܥܠܡX 7 . ¹ܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܕܐܦ ܒܠܚܘܕ . 6ܛܪܘܕܝܗܝ ܡ̣ܢ ܨܐܕܝܟ ܐܝܟ ܟܠܒܐ ܡܬܘܠܥܐ ܡܛܠ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܡܪܐ ܗ̣ܘ ܟܕ ܐܡ̇ܪ . |X138b|ܘܐܝܟܢܐ ܕܘܝܕ ܒܪܘܚ |ܩ |X ܕܐܦ ܆ ܘܐܘܕܝܘ ܕܒܪ ܕܘܝܕ . ܠܐ ܩܡ ܥܕܡܐ ܠܘܬ ܗܕܐ . ܐܠܐ ܚܘܝ ܠܗܘܢ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܡܝܐ̈ ܢܬܠ ܠܟܘܢ : ܐܠܐ ܐܝܟ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢܐ ܚܫ̣ܒ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܐܦ ܡܢܢܐ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ : ܣܠܘܝ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܝܡܐ ܆ ܡܫܟܚ ܗ̣ܘ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ²³⁵ܡܪܐ ܘܐܦ ܥܒܕܐ |X110|ܩ̇ܪܝܢ ܠܒܪܐ ܕܐܠܗܐ . ²³⁶ 3 , ܕܐܦ . Xܝ̇ܫܐ . |L143b|ܘܕܢܒܝܐ̈ ܐܟܚܕܐ ܘܕܫܠܝܚܐ̈ ܆ ²³⁴
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܡܪܢ ܐܠܦ . ܕܐܝܢܐ ܕܦ̇ܠܚ ܠܚܛܝܬܐ̣ ³⁸⁹ܥܒ̣ܕܗ̇ ܗ̣ܘ ܕܐܦ ܕܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ . ܕܒܕܓܘܢ ܘܐܦ ܥܒ̣ܕܐ ܐܬܩܪܝ ܟܝܢܐ . ܐܟܡܐ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܠܓܢܣܟ ܟܠܗ ܘܠܒܪܝܬܐ ܚܐܪܘܬܐ ܫܟܢ ܇ |ܩ |X152ܥܒ̣ܕܐ ܕܐܦ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܒ̇ܗܬ : ³⁹⁷ܪܠܡܪܟ ܟܝܬ ܘܒܪܘܝܟ ܘܡܚܕܬܢܟ ܗ̇ܘ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܗ̇ܝ ܕܒܗܦܟܐ : ܚܠܦ ܡܪܐ |ܩ |X150ܡ̇ܢ ܥܒܕܐ . ܚܠܦ ܒܪ ܕܐܦ : XXXXXX ܘܐܣܟܡܐ XX X ܘ . ܡܬܚܠܦܢ ·XXXܩX ܘܡܬܚܠܥܢ̈ XX </page> <page>
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܗܝ̈ ܫܟܝܪܐ ܘܪܫܝܥܐ̣ ܐܝܟ ܗ̇ܝ </page><page> ܩܕܡܝܬܐ . 6 , 9ܐܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܕܐܦ : ܘܝܕ̇ܥ ܐܟܚܕ ܘܥܒ̇ܕ . ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܐܠܗܐ̣ ܒܪܢܫܐ ܗ̣ܘ ܆ ܗ̇ܝ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܝܫܘܥ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܆ ܒܗ̇ܘ ܫܡܝܐ ܕܡܥܠܝ ܡ̣ܢ ܟܠ ܘܪܡ ܐܝܬܘܗܝ . ܕܐܦ ܐܠܗܐ : ܐܡ̇ܪ ܕܝܢ ܠܝܫܘܥ ܕܡܪܝܡ ܠܗ ܠܘܬܗ ܆ ܓܠܝܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܡܡܠܠܐ ܗܘܬ̈ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܒܥܘܠܐ ܕܒܪ ܝܘܡܗ ܆ ܘܡܦܝܣܐ |ܩ ܕܐܦ : ܗ̇ܝ ܕܝܥܬ̈ ܡ̣ܢ ܒܬܘܠܬܐ ܟܕ ܠܒܝܫܐ ܦܓܪܐ ܒܪ ܓܢܣܢ : ܗ̇ܝ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܝܪܬܐ ܗ̣ܘ . ܘܐܢܗܘ̈ ܕܝܪܬܐ ܗ̣ܘ ܆ ܐܢܢܩܐ ܟܠܗ̇ ܕܐܦ ܒܪܐ ܕܐܦ ܥܒ̣ܕܐ ܐܝܬܘܗܝ . 3X5ܐܢܗܘ̈ ܓܝܪ ܕܒܪܐ ܗ̣ܘ . ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܐ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܒܪܐ ܗܘ̈ . X 3 , 26 ¹⁴ܕܒܪܐ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܘܝܪܘܬܐ : ܗܘ̈ ܕܐܦ ܐܢܢܩܐ ܕܐܦ ܝܪܬܐ ܗ̣ܘ . ܘܐܢܗܘ̈ ܕܝܪܬܐ ܗ̣ܘ ܆ ܐܢܢܩܐ ܟܠܗ̇
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܡܦܫܩ ܐܒܘܢ ܬܐܕܘܪܘܣ ܡܦܫܩܢܐ 5 , 50 ³¹⁴ . ³¹³ܒܪܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܟܕ ܛܒ ܠܘ ܥܠ ܡܠܬܐ ܡ̇ܢ̣ ܥܠ ܒܪܢܫܗ ܕܝܢ ܕܡܠܬܐ ܐܡ̇ܪ . ܐܟܡܐ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. </page> <page> ܗܘ̈ ܪܒܢ ܒܕܘܟ ܐܡ̇ܪ ܒܡܘܫܚܬܐ̈ |ܩ |X722ܕܥܝXܗ ܗܟܢܐ . ܕܐܦ |X178|ܠܘ ܟܝܢܐܝܬ ܡ̇ܢ . ܨܒܝܢܐܝܬ ܕܝܢ ܗܘܬ̈ . ⁴⁶³ܐܟܡܐ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܡܣܒܪܝܢ ܆ ܕܠܐ ܡܫܟܚܢܝܬܐ |T96b|ܗ̣ܝ ܒܪܬ ܩܠܐ ܗ̇ܝX ܕܐܦ ܕܗܘ̈ ܕܥܠܘܗܝ ܫܩܠܝܢ ܠܡܙܡܘܪܐ . 1 , 18ܐܣܒܪܘ ܓܝܪ ܐܟܡܐ