simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܫܠܝܚܐ ܦܘܠܘܣ ܆ ܘܒܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܥܒܪܝܐ̈ : |X196b|ܘܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗܢܐ ܘܐܦ ܒܚܕ ܘܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܟܘܢܝܐ̣ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܡܫܡܗ̇ . ܗ̇ܝ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܒܣܪܐ ܥܒ̣ܕܐ ܐܝܬܘܗܝ |X 196| ²X⁵ܗܘܐ ܆ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܒܝܫ ܕܐܦ ²ܐܝܟ ܓܘܕܦܗ ܕܐܪܝܘܣ ܗ̇ܘ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܆ ܝܕܝܥܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܒܣܪܐ ܒܪ ܟܘܪܣܝܐ ܘܒܪ ܬܓܐ ܘܒܪ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ . 2 , ܕܐܦ ܘܒܪ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ Xܓܠܝܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܘܝܕܝܥܐ ܆
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܨܒܝܢܝ ܕܝܠܝ |M733b|ܐܠܐ ܕܝܠܟ ܢܗܘܐ ܆ ܕܐܦ : ܚܕ ܡ̇ܢ ܐܒܐ ³¹⁷ ܆ ³¹⁶ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܒܪܐ : ³¹⁸ ܬܬܝܗܒ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܚX ܙܘܥܐ ܘܡܘܣܝܩܐ XXX|561| ³²⁶ܘܕܡܘܣܝܩܪܐ ܟܝܬ ܕܐܦ ܘܕܒܣܪܐ ܕܝܠܗ ܆ ܘܚܕܐ |ܩ |L203ܡܥܒܕܢܘܬܐ . ܐܟܡܐ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܨܥܪܐ XܐܘX ³⁶²ܐܝܩܪܐ ܕܦܓܪܐ̈ ³⁶³ܕܩܕܝܫܐ̈ ܕܡܫܝܚܐ ܕܐܦ . ³⁶¹ܐܝܟ ܕܐܡܪܢ̈ ܡܠܐ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܆ ܝܕܝܥܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܠܘܩܐ ܩܥ̇ܐ ܥܠܘܗܝ |X2Xb|ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ . ܝܫܘܥ ܠܡ ܪܒ̇ܐ ܕܐܦ . XXXXX ܡܥܒ . X : ܩ ܡܝܒܪ ⁰ . XX ܠܒܣXܗ̇ : XX1ܩX ܠܒܝXܙܗ X
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܦܘܠܘܣ ܟX ²³ܫ̇ܠܡ ܠܗܝܢ̣ ܐܡ̇ܪ . ²⁴ܘܐܬܓܡܪ ܠܡ̣ ܘܕܫܪܟܐ ܕܐܦ ܠܡ ܪܒ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܒܩܘܡܬܐ ܘܒܚܟܡܬܐ̣ ܘܒܛܝܒܘܬܐ ܆ ܠܐܝܠܝܢ