simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Timothei patriarchae I epistulae ܐܝܠܝܢ ܕܩܢܐ ܗܘܝܬ ܒܝܬ ܒܓܫ ܠܘܬܗ ܐܦܩܬ ܐܢܘܢ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ·Xܝ ܂ ܝ ܝ ܡ̣ܢ ܚܝܘܗܝ̈ ܫܩܝܠܝܢ ܗܘܘ ܠܝ ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣܬ ܂
Timothei patriarchae I epistulae ܚ̇ܝܪܝܢܢ ܘܡܣܟܝܢܢ ܂ ܨܠܘ ܕܠܝܘܬܪܢܐ ܕܓܘܐ ܢܗܘܝܢ̈ · ܕܐܦ ܆ ܟܬܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܓܘܢܐܝܬ ܘܚ̇ܬܡXܢ ܥܠ ܗܕܐ ܂ ܠܗ̇ܝ
Timothei patriarchae I epistulae ܣܥ̣ܪ ܒܗ̇ܢܝܢ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܕܕܝܫܘܥ ܂ ܕܠܟܢܘܫܝܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܐܦ ܂ ܡܩܛܥ ܓܝܪ ܩܛܥ̣ ܐܢܝܢ ܠܗ̇ܢܝܢ ܕܦܦܐ ܒܥܝܕܗ ܛܒܐ ܂ ܐ ܟܢܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܩܕܡܬ ܟܬܒܬ ܠܐܚܘܬܟ ܪܘܚܢܝܬܐ ܂ ܐܬܟܠܝܬ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܗܕܐ ܕܐܦ ܆ ܪܫ ܡܘܬܒܐ ·ܝ ܠܗܘܦܪܟܝܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܠܡܥܒܕ ܂ ܐܝܟܢܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܗ̇ܘ ܣܓܝܐܐ ܒܚܟܡܬܐ ܐܡ̇ܪ ܂ ܥܡܝܩܐ ܠܡ ܡܠܬܐ ܒܠܒܗ ܕܡܠܟܐ ܂ ܕܐܦ ܡܕܡ ܥ̇ܡܕܐ ܂ ܘܡܪܓܢܝܬܐ̈ ܟܣܝܬܐ̈ ܘܡܚܫܒܬܐ̈ ܡ̇ܣܩܐ ܗ̇ܝ
Timothei patriarchae I epistulae ܡܬܟܫܦܝܢܢ ܠܡܫܝܚܐ̣ ܂ ܕܪܘܡܐ ܪܒܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܘܕܙܒܢܐ̈ ܕܐܦ ܂ ܘܚܣܝܘܬܟ ܒܠܚܘܕ ܠܒܘܝܐܐ ܐ·ܬ ܗ̇ ܠܢ ܫܪܟܢܐ ܂ ܚܠܦ 0ܝ ܗ̇ܝ
Timothei patriarchae I epistulae ܥܒܕܢܢ ܂ ܟܬܒܢܢ ܓܝܪ ܘܠܝܘܢܢ ܗ̇ܘ ܕܗܝܕܝܟ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܐܦ ܕܢܟܬܘܒ ܠܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܕܢܐܬܘܢ ܠܗܘܦܪܟܝܐ ܕܝܠܗܘܢ ܂ ܗ̇ܝ
Timothei patriarchae I epistulae ܗܘܬ ܂ ܐܬܘܥܕܘ ܓܝܪ ܬܪܝܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܠܡܝܫܢ ܂ ܘܡܕܡ ܥܠܬܐ ܕܐܦ ܠܬܪܘܢܘܣ ܕܡܝܫܢ ܂ 0ܝ ܘܢܘܕܥܘܢ ܠܢ ܚܬܝܬܐܝܬ ܟܠ ܡܕܡ ܂ ܗ̇ܝ
Timothei patriarchae I epistulae ܥܬܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢܗ ܠܡܐܠܦ ܃ ܟܕ ܢܦܩܘܕ ܐܠܗܐ ܦܓܥܗ ܕܒܟܘܢ ܕܐܦ ܕܒܣܘܓܐܐ ܘܐܦ ܠܐ ܚܘܝܚܘܬܐ ܓܕܫܬ ܕܬܗܘܐ ܠܢ ܥܡܗ ܂ ܐܟܡܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܚܢܢ ܂ ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܠܗ ܥܒܕܐ ܥܡܟ ܠܥܠܡ ܂ ܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܒܨܪܝܐ ܕܐܦ ܒܠܚܘܕ ܂ ܝܝ ܛܪܘܕ ܗܝ ܡ̣ܢ ܨܐܕܝܟ ܐ ܟ ܟܠܒܐ ܡܬܘܠܥܐ ܂ 1ܡܛܠ
Timothei patriarchae I epistulae ܚܢܢ ܗܢܝܐܐ̈ ܗ̇ܘܝܢܢ ܝܝ ܒܥܢܝܢܐ ܕܥܡܟ ܃ ܐܝܟܢ ܕܗ̣ܘ ܘܟܡܐ ܕܐܦ ܠܐ ܡܫܬܪܪܢܐ ܢܗܘܐ ܣܘܥܪܢܐ ܕܡܐܬܝܬܗ ܃ ܐܚܪܢܝܐ ܂ ܬ ܕܝܢ
Timothei patriarchae I epistulae ܗܫܐ ܥܦܝܦܐܝܬ ܥܠ ܗܕܐ ܢܟܬܘܒ ܠܚܣܝܘܬܟ ܂ ܐܬ̣ܐ ܗܟܝܠ ܒܫܠܡ ܕܐܦ ܗܢܐ ܠܘ ܠܐ ܝܨܝܦܘܬܐ ܘܠܘ ܕܠܐ ܒܛܝܠܘܬܐ ܚܫܒܝܗ̇ ܃ ܠܗ̇ܝ
Timothei patriarchae I epistulae ܡܪܐ ܗܘ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܂ ܂ -·X ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܘܝܕ ܒܪܘܚ ܡܪܝܐ ܩ̇ܪܐ ܕܐܦ ܂ ܘܐܘܕܝܘ ܕܒܪ ܕܘܝܕ ܂ ܠܐ ܩܡ ܥܕܡܐ ܠܘܬ ܗܕܐ ܂ ܐܠܐ ܚܘܝ ܠܗܘܢ
Timothei patriarchae I epistulae ܡܝܐ̈ ܢܬܠ ܠܟܘܢ ܃ ܐܠܐ ܐܝܟ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢܐ ܚܫܒ ܕܐ ܬܘܗܝ ܕܐܦ ܡܢܢܐ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܃ ܣܠܘܝ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܝܡܐ ܃ ܡܫܟܚ ܗ̣ܘ
Timothei patriarchae I epistulae ܡܪܐ ܘܐܦ ܥܒܕܐ ܩ̇ܪܝܢ ܠܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܐܝܕܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܓܝܪ ܒܪܡ ܠܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܂ ܘܕܢܒܝܐ̈ ܐܟܚܕܐ ܘܕܫܠܝܚܐ̣ ܂
Timothei patriarchae I epistulae ܡܪܢ ܐܠܦ ܂ ܕܐܝܢܐ ܕܦ̇ܠܚ ܠܚܛܝܬܐ ܥܒܕܗ̇ ܗ̣ܘ ܝX ܕܚܛܝܬܐ ܂ ܕܐܦ ܕܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܂ ܕܒܕܓܘܢ ܘܐܦ ܥܒܕܐ ܐܬܩܪܝ ܟܝܢܐ ܂ ܐܟܡܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܠܓܢܣܟ ܝܝ ܟܠܗ ܘܠܒܪܝܬܐ ܚܐܪܘܬܐ ܫܟܢ ܃ ܥܒܕܐ ܬܩܪܐ ܕܐܦ ܂ ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܒ̇ܗܬ ܃ ܕܠܡܪܟ ܟܝܬ ܘܒܪܘ ܟ ܘܡܚܕܬܢܟ ܗ̇ܘ
Timothei patriarchae I epistulae ܗ̇ܝ ܕܒܗܦܟܐ ܃ ܂ ܝܝ ܂ ܚܠܦ ܡܪܐ ܡ̇ܢ ܥܒܕܐ ܂ ܚܠܦ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܕܐܦ ܡ̇ܢ ܡܪܐ ܂ ܚܠܦ ܡܫܥܒܕܐ ܕ ܢ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܢܗܘܐ ܐܢܫ ܂ ܐܟܡܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܗ̣ܝ ܫܟܝܪܐ ܘܪܫܝܥܐ ܐ ܟ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܠܝ ܕܐܦ ܃ ܘܝ̇ܕܥ ܐܟܚܕ ܘܥ̇ܒܕ ܆ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ ܗ̣ܘ ܂ ܗ̇ܝ
Timothei patriarchae I epistulae ܝܫܘܥ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܃ ܒܗ̇ܘ ܫܡܝܐ ܕܡܥܠܝ ܡ̣ܢ ܟܠ ܘܪܡ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܂ ܐܡ̇ܪ ܕܝܢ ܠܝܫܘܥ ܕܡܪܝܡ ܠܗ ܠܘܬܗ ܃ ܓܠܝܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ