simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܗܝ̈ ܫܟܝܪܐ ܘܪܫܝܥܐ̣ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ . 6 , 9ܐܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܕܐܦ : ܘܝܕ̇ܥ ܐܟܚܕ ܘܥܒ̇ܕ . ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܐܠܗܐ̣ ܒܪܢܫܐ ܗ̣ܘ ܆ ܗ̇ܝ
Timothei patriarchae I epistulae ܫܠܝܚܐ ܦܘܠܘܣ ܃ ܘܒܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܥܒܪ̈ ܐ ܃ ܘܒܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܕܐܦ ܗܢܐ ܘܐܦ ܒܚܕ ܘܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܟܘܢܝܐ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܡܫܡܗ ܂ ܗ̇ܝ
Timothei patriarchae I epistulae ܐܝܢܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܐܪܐ ܡܝܘܬܬܐ ܟܝܬ ܐܘ ܠܐ ܡܝܘܬܬܐ ܂ ܕܐܦ ܆ ܘܕܐܝܬܝܗ̇ ܟܝܬ ܘܕܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܢܦܫܐ ܂ ܢܒܥܐ ܕܝܢ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܠܐ 26ܕܐܬܝܠܕ ܚܠܦܝܢ ܣܟ ܆ ܐܠܐ ܥܠ ܣܕܩ̇ܐ ܡܫ . ܡ 27ܕܒܝܬ |L ܕܐܦ ܥܠ ܕܝܘܪܘܪܘܣ X 25ܪܒܐX ܐܡܝܪܐ ܠܡܠܦܢܐ . ܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ
Timothei patriarchae I epistulae ܗ̇ܘ ܣܓܝܐܐ ܒܚܟܡܬܐ ܐܡ̇ܪ ܂ ܥܡܝܩܐ ܠܡ ܡܠܬܐ ܒܠܒܗ ܕܡܠܟܐ ܂ ܕܐܦ ܡܕܡ ܥ̇ܡܕܐ ܂ ܘܡܪܓܢܝܬܐ̈ ܟܣܝܬܐ̈ ܘܡܚܫܒܬܐ̈ ܡ̇ܣܩܐ ܗ̇ܝ
Timothei patriarchae I epistulae ܡܪܢ ܐܠܦ ܂ ܕܐܝܢܐ ܕܦ̇ܠܚ ܠܚܛܝܬܐ ܥܒܕܗ̇ ܗ̣ܘ ܝX ܕܚܛܝܬܐ ܂ ܕܐܦ ܕܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܂ ܕܒܕܓܘܢ ܘܐܦ ܥܒܕܐ ܐܬܩܪܝ ܟܝܢܐ ܂ ܐܟܡܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܣܪܝܠ ܗܝܕܝܟ ܠܝܘܪܒܥܡ ܃ ܟܕ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܕܘ ܕ ܡ̇ܢ ܐܪܚܩܘ ܃ 0 ܕܐܦ ܐܘ ܓܝܪ ܠܟܘܪܗܢܐ ܒܪ · X· ܬܪܒܝܬܗܘܢ ܘܒܪ ܥܢܝܢܗܘܢ ܂ ܐܟܡܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܠܓܢܣܟ ܝܝ ܟܠܗ ܘܠܒܪܝܬܐ ܚܐܪܘܬܐ ܫܟܢ ܃ ܥܒܕܐ ܬܩܪܐ ܕܐܦ ܂ ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܒ̇ܗܬ ܃ ܕܠܡܪܟ ܟܝܬ ܘܒܪܘ ܟ ܘܡܚܕܬܢܟ ܗ̇ܘ
Timothei patriarchae I epistulae ܥܒܕܢܢ ܂ ܟܬܒܢܢ ܓܝܪ ܘܠܝܘܢܢ ܗ̇ܘ ܕܗܝܕܝܟ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܐܦ ܕܢܟܬܘܒ ܠܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܕܢܐܬܘܢ ܠܗܘܦܪܟܝܐ ܕܝܠܗܘܢ ܂ ܗ̇ܝ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܒܣܪܐ ܥܒ̣ܕܐ ܐܝܬܘܗܝ |X 196| ²X⁵ܗܘܐ ܆ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܒܝܫ ܕܐܦ ²ܐܝܟ ܓܘܕܦܗ ܕܐܪܝܘܣ ܗ̇ܘ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܆ ܝܕܝܥܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. 34ܒܬܪܥܝܬܐ |ܩ |O 74ܝܗܘܕܝܬܐ ܡܩܛܪ ܓ ܠܗܘܢ : ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܕܝܢ ܫܚܝܡܐ 33ܟܠܗ̇ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܣܝܡܝܢ ܗܘܘ . ܐܝܠܝܢ
Timothei patriarchae I epistulae ܝܫܘܥ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܃ ܒܗ̇ܘ ܫܡܝܐ ܕܡܥܠܝ ܡ̣ܢ ܟܠ ܘܪܡ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܂ ܐܡ̇ܪ ܕܝܢ ܠܝܫܘܥ ܕܡܪܝܡ ܠܗ ܠܘܬܗ ܃ ܓܠܝܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܒܝܕ ܡܠܬܐ ܘܝܨ ܝܦܘܬܐ 32ܠܩܢܘܢܝܗ̇̈ ܢܫܪܪܘܢ ܘܢܣܬܬܘܢ . ܕܐܦ ܕܗܢ̇ܘܢ ܕܒܕܡܐ ܕܩܢܘXܗܘܢ ܠܫܪܪܗ̇- 31ܕܥܕܬܐ ܚ̇ܬܬܘ :
Timothei patriarchae I epistulae ܗܝܡܢܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܗܝܡܢܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܬ ܃ ܕܐܦ ܐ ܢܗܘܝܢ̈ ܂ ܐܢܕܝܢ ܂ ܂ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܬ ܃ ܐܠܨܐ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. 31ܢܟܬܘܒ ܘܢܬܪܢ ܘܢܛܢ : ܡܛܠ ܚܘܒܠܐ ܕܝܢ 32ܕܗܝܡܢܘܬܐ : ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܟܠܗ̇ 30ܘܝܨ ܝܦܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗ̇ܝ ܥܒ̣ܕ : ܐܝܟܢܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܝ· ܨܥܪܐ ܐܦ ܐܝܩܪܐ ܕܦܓܪܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܕܡܫܝܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܕܐܦ ܠܒܫܘ ܆ ܐܝܟ ܕܐܡܪܢ̈ ܡܠܐ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܃ ܝܕܝܥܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ
Timothei patriarchae I epistulae ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܒܐ ܕܝܠܢ ܬ ܐܘܠܘܓܘܣ ܃ ܕܒܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܘܬܪܒܝܬ ܐ ܕܐܦ ܕܝܢ ܘܟܕ ܠܘܬ ܫܘܘܕܥܐ̈ ܐܘܣܝܐ ܂ ܢܝܐ̈ ܚ̇ܐܪ ܡܡܠܠ ܂
Timothei patriarchae I epistulae ܒܥܘ̣ܠܐ ܩܕܡܝܬ ܂ ܒܛܘܪܐ ܗܟܝܠ ܗܢܐ ܕܒܝܬ ܡܘܬܐ ܠܢܘܚܡܐ ܃ ܐ ܕܐܦ ܗܘ̣ܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬ ܐ ܡ̇ܢ ܃ ܒܚܝܠܐ ܕܝܢ ܩ̇ܢܝܐ ܝܕܥܬܗ̇ ܃ ܐܝܟ
Timothei patriarchae I epistulae ܡܪܐ ܗܘ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܂ ܂ -·X ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܘܝܕ ܒܪܘܚ ܡܪܝܐ ܩ̇ܪܐ ܕܐܦ ܂ ܘܐܘܕܝܘ ܕܒܪ ܕܘܝܕ ܂ ܠܐ ܩܡ ܥܕܡܐ ܠܘܬ ܗܕܐ ܂ ܐܠܐ ܚܘܝ ܠܗܘܢ
Timothei patriarchae I epistulae ܡܡܠܠܐ ܗܘܬ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܒܥܘܠܐ ܕܒܪ ܝܘܡܗ ܃ ܘܡܦܝܣܐ ܗܘܬ ܕܐܦ ܃ ܗ̇ܝ ܪܥܬ̈ ܡ̣ܢ ܒܬܘܠܬܐ ܟܕ ܠܒܝܫܐ ܦܓܪܐ ܒܪ ܓܢܣܢ ܃ ܗ̇ܝ