simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܥܠ ܐܦܝܗ̇̈ ܓܒ̣ܐ ܠܗ . ܘܟܢ ܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠܐܡ̣ܪ . ܡ̇ܢ ܕܪܚ̇ܡ ܕܐܦ ܠܢܫܐ̈ : ܐXܕܐܦ ܡܫܝܚܐ ܡܬܚܙܐ ܕܡܚܒ ܠܗ̇ ܠܥܕܬܐ . ܬܘܒ ܕܝܢ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܡܫܝܚܐ ܠܥܕܬܐ . ܘܡܛܠ ܕܕܠܐ ܦܝܣܐ ܒܕܘܟ ܡܣܬܒܪܐ ܗܘܬ ܗܕܐ ܕܐܦ . ܘܟܕ ܡܩܦ ܠܗܝܢ ܬܘܒ ܠܗܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܪ ܆ ܐܟܙܢܐ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܡܢ ܠܘܬ ܐܕܡ ܩܒܠܬ ܚܘܐ ܩܘܝܡܐ : ܕܡܢܬܐ ܡܕܡ XX 183ܙܥܘܪܬܐ ܕܐܦ . ܢܩܝܦܘܬܐ ܠܡ ܡܕܡ ܟܝܢܝܬܐ ܩܢܝܢܢ ܘܐܦ ܚܢܢ ܠܘܬܗ . ܐܟܙܢܐ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܫܠܝܚܐ ܐܡ̇ܪ . ܗ̇ܝ ܕܗܘ ܢܫܚܠܦ ܦܓܪܐ ܕܡܘܟܟܢ : ܕܢܗܘܐ ܕܐܦ ⁸ܠܗ̇ ܠܕܡܝܘܬܐ ܚܬܝܬܬܐ ܕܩܝܡܬܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܢܣܬܒܪܢ̈ ܕܚܠܦܝܗܘܢ ܕܝܠܗܘܢ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܣܝܡܢ̈ . ܙܕܩ̇ ܕܐܦ ܐܘܚܕܬܢܐܝܬ ܐܡ̇ܪ ܠܗܝܢ ܠܕܡܘܬܗܝܢ̈ ܒܠܚܘܪ . . ܐܠܐ ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܢܣܒܪ ⁸ܕܠܗܘܢ ܠܣܘܥܪܢܐ̈ ܡܬܢܐ : ܠܐܝܢܐ ܕܠܐ ܡܦܣ ܒܥܝܕܐ ܕܐܦ . ܟܕ ܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܒܐܣܟܝܡܐ ܕܐܘܚܕܬܐ ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܩܕܡܢ ܐܡܪܢ ܐܢܝܢ . ܟܠܗ ܓܝܪ ܗܘ ܕܡܘܬܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܦ ܪܒܬܐ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܝܟ ܕܒܡܙܡܘܪܐ ܕܬܡܢܬܥܣܕ̇ ܗܢܝܢ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܒܦܘܫܩܐ ܚܘܝܢܢ ܣܦܩܐܝܬ . ܠܘ ܐܝܟ ܕܢܥܠܝܗ̇ ܠܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܐܦ ܡܬܚܙܐ ܦܘܫܩܗܘܢ ܗܢܐ ܫܝܛܐ ܕܪܚܝܩ ܡܢ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܝܘܣܦ ܐܬܚܙܝ ܡܝܩܪ ܡܢ ܟܠܗ ⁵[ . . . ]ܡܝܬܪܘܬܗ . ܘܗܕܐ ܟܕ ⁶[ ܕܐܦ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܕܡܨܒܬܐ ܒܙܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ . ܗ̇ܝ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܠܐ ܚܫ̇ܒܢܐ ܕܐܝܬ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܕܟܬܒܐܐܠܗܝܐ̈̈ ܆ ܕܐܦ ܐܢܐ ܠܗ̇ ܆ ܘܐܦ ܟܕ ܬܗܘܐ ܡܫܬܡܫܐ ܒܟܠܗܘܢ ܟܬܒܐ̈ . ܡܛܠ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܛܘܒܢܐ ܫܠܝܚܐ ܥܒ̣ܕ ܗܟܢܐ . ܕܡܝܩܪܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܛܝܒܘܬܐ : ܡܢ ܕܐܦ ܐܢ ܙ̇ܕܩ ܥܝܢ ܒܓܠܐ ܠܡܐܡܪ : ܡܢܗ̇ ܕܬܫܥܝܬܐ ܡܬܢܣܒܐ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܠܡܢܝܘܬܐ ܕܗܪXܢܐ ܐܢܫܝܐ ܐܡܪܚ ܠܡܥܠܘ ܥܠ ܝܘܠܦܢܐ ܕܡܘܫܐ ܕܐܦ : ܕܗܟܢܐ ܐܬܛܟܢ ܦܝܠܘܢ ܠܘܩܒܠ ܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ . ܐܝܟܢܐ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܡܘܫܐ ܡܠܦ ܠܢ ܒܝܕ ܡܠܘܗܝ̈ . ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܫܠܡ X ܕܐܦ ܠܡܚܘܝܘ ܕܠܦܘܬ ܗܠܝܢ ܐܬܩܝܡ ܥܠܡܐ ܒܛܟܣܐ ܕܒܪܝܬܗ ܆ ܗܢܐ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ⁶ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܡܪܚ ܠܡܓܡܕܘ ܘܠܡܐܡܪ ܡܢܗܘܢ ܕܐܦ 189 ܡܟܣܝܢ ܠܗ : ܕܠܐ ܡܦܣ ܚܬܝܬܐܝܬ ܘܠܐ ܒܚܕ ܡܢܗܘܢ . ܗ̇ܝ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܥܠ ܢܦܫܐ ܐܓܡܕ ܠܡܐܡܪ ܆ ܕܡܢ ܠܒܪ ܡܢ ܦܓܪܐ ܥܐܠܐ ܠܗ . ܘܒܨܝܪ ܕܐܦ ܗܫܐ ܠܡܟܢܫܘ ܟܠܗܝܢ ܕܫܢܝܘܬܗ : ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܕܦܩܪܘܬܗ . ܗ̇ܘ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܐܛܪ ܒܦܘܫܩܗ ܕܡܙܡܘܪܐ ܠܓܘܫܡܗ ܡܫܠܡܢܐܝܬ . ܟܕ ܝ̇ܨܦܐܢܐ ܕܐܦ ܝܬܪܝܢ . ܗ̇ܝ [ . . . ] ܕܙܕܩܢ̈ ܗܘܝ̈ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܦܩܕܬ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܀ ܫ̣ܠܡ ܡܐܡܪܐ ܕܠܘܩܒܠ ܦܠܐܬܢܝܐ̈ ܀ ܬܘܒ ܕܐܦ . ܗ̇ܝ ܕܠܝܬܝܗ̇ ܐܚܪܬܐ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܕܐܡܪܢܗ̇ ܒܦܘܫܩܐ ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܫܦܝܪ ܡܝܬܐ ܒܬܪܗ . ܘܐܡ̇ܪ . [11]ܒܠܒܝ ܛܫܝ̇ܬ ܡܠܝ ) ܟẌ ܕܐܦ ܠܗ̇ ܠܛܒܬܐ ܕܡܢ ܦܪܗܣܝܐ ܕܩܢܝܢ ܗܢܘܢ ܠܘܬܐܠܗܐ . ܐܝܟܐ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܐܢܬ ܝ̇ܕܥܐܢܬ . ܟܕ ܡܬܚܦܛ ܗܘܝ̇ܬ ܠܡܬܡܨܝܘ ܆ ܐܝ̣ܟ ܕܐܛܪ ܕܐܦ ܠܡ ܓܝܪ ܣܓܝ ܐܟܝܦܐܝܬ ܣܡ̇ܬ ܒܪܥܝܢܝ ܠܡܛܪ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܫܘܘܕܝܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܡܘܪܟ ܠܗܝܢ ܘܐܡ̇ܕ̇ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܡܚܒ : ܘܗܝܕܝܢ ܣ̇ܥܪ ܠܗ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ . ܐܝܟܐ