simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܢܣܬܒܪܢ̈ ܕܚܠܦܝܗܘܢ ܕܝܠܗܘܢ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܣܝܡܢ̈ . ܙܕܩ̇ ܕܐܦ ܐܘܚܕܬܢܐܝܬ ܐܡ̇ܪ ܠܗܝܢ ܠܕܡܘܬܗܝܢ̈ ܒܠܚܘܪ . . ܐܠܐ ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܡܢ ܩܕܡ ܓܒܝܠܘܬܝ ܟܕ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܬܨܝ̇ܪܬ ܘܠܐ ܒܓܘ ܡܪܒܥܐ ܕܐܦ ܛܥܝܢ̈ ܠܟ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬܝ ܟܕ ܡܬܓܒܠ ܗܘܝ̇ܬ . ܗ̇ܝ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܠܡܢܝܘܬܐ ܕܗܪXܢܐ ܐܢܫܝܐ ܐܡܪܚ ܠܡܥܠܘ ܥܠ ܝܘܠܦܢܐ ܕܡܘܫܐ ܕܐܦ : ܕܗܟܢܐ ܐܬܛܟܢ ܦܝܠܘܢ ܠܘܩܒܠ ܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ . ܐܝܟܢܐ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܥܕ ܗܕܐ ܠܡܥܒܪ . . [X]ܫܪܘ ܠܡܪܝܐ ܕܐܦ ܒܡܙܡܘ̇X ܕܩܕܡ ܗܢܐ ܆ ܡܢ ܗܠܝܢ Xܣ . ܬܥܪ̈ ܠܘܬܗܘܢ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܐܢܐ ܐܬܚܦ̇ܛܬ ܒܟܠ ܙܒܢ ܒܥܘܗܕܢܝ ܠܡܛܪܗ̇ . ⁴⁶ܟܕ ܩܢܐ ܐܢܐ ܕܐܦ ܙܕܩܐܝܬ ܆ ܟܕ ܡܢ ܢܡܘܣܟ ܘܐܦ ܠܘܬ ܗܕܐ ܐܬܕܪܫ̇ܬ : ܗ̇ܘ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܒܗܠܝܢ ܥܠܝܬܐ̈ ܐܡ̇ܪܬ . ܘܬܘܒ ܡܩܦ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܘܐܡܕ̇ ܕܐܦ . ܘܐܦ ܠܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܡܠܬܟ . ܕܢܐܡܪ ܕܐܝܟ ܫܘܘܕܝܟ . ܐܝ̣ܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܫܦܝܪ ܡܝܬܐ ܒܬܪܗ . ܘܐܡ̇ܪ . [11]ܒܠܒܝ ܛܫܝ̇ܬ ܡܠܝ ) ܟẌ ܕܐܦ ܠܗ̇ ܠܛܒܬܐ ܕܡܢ ܦܪܗܣܝܐ ܕܩܢܝܢ ܗܢܘܢ ܠܘܬܐܠܗܐ . ܐܝܟܐ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܠܗܠܝܢ ܒܨܒܝܢܐ ܛܒܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܓܡܪܝܢ ܚܢܢ ܆ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢ ܕܐܦ ܕܒܨܒܝܢܐ ܛܒܐ ܘܒܚܘܒܐ ܫܦܝܥܐ ܡܫܬܡܠܝܐ ܡܢ ܨܐܕܘܗܝ . ܡܛܠ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܢܩܦܐܝܬ ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܪ . [42]ܐܬܠ ܦܬܓܡܐ ܠܡܚܣܕܢܝ̈ ܡܛܠ ܕܐܦ ܕܡܢܗܘܢ ) ⁶ܗ̇ܘ ( ܕܠܚܪܬܐ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܡܩܒܠܘ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܣܘXܢܐܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܦܣܝܢ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܒܡܢܬܐ ܕܡܢܗܘܢ ܕܐܦ ܙ̇ܕܩ ܠܟ ܠܡܕܥ ܕܘܒܪܝ̈ ܘܗܘܦܟܐ ܕܚܝܝ̈ ܇ ܘܣܘܥܪܢܐ̈ ܗ̇ܢܘ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܠܡܢܝܢܗܘܢ ܝ̇ܕܥ . ܘܒܩܢܘܡܐ ܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܦܣ . ܕܐܦ ܣܘXܢܐܐ ܗܘ̇ܝܢ : ܗܢܐ ܟܠܗ ܡܦܣ ܒܗܘܢ ܘܡܫܬܘܕܥ ܠܗܘܢ ܆ ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܐܢܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ³[ . . . ] ܗܘܝ̇ܬ . ܡܚܡܣܢ ܗܘܝ̇ܬ ܘܡܟܬ ⁴[ . . . ܕܐܦ ܘܢܡܘܣܟ ܪܚܡ̇ܬ . ²[ . . . ]ܠܡ ܠܐܝܠܝܢ ܕܣܥ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܫܘܘܕܝܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܡܘܪܟ ܠܗܝܢ ܘܐܡ̇ܕ̇ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܡܚܒ : ܘܗܝܕܝܢ ܣ̇ܥܪ ܠܗ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ . ܐܝܟܐ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܡܢ ܠܘܬ ܐܕܡ ܩܒܠܬ ܚܘܐ ܩܘܝܡܐ : ܕܡܢܬܐ ܡܕܡ XX 183ܙܥܘܪܬܐ ܕܐܦ . ܢܩܝܦܘܬܐ ܠܡ ܡܕܡ ܟܝܢܝܬܐ ܩܢܝܢܢ ܘܐܦ ܚܢܢ ܠܘܬܗ . ܐܟܙܢܐ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) [ . . . ]ܗܪܟܐ ܡܕܡ̇ ܟܕ ܣܪܝܩ ) ܡXܟܝܟܘܬܐX ܣܓܝܐܬܐ . ܕܐܦ ܐܝܟ ܥܡܪܐ . ܗܝ ܟܕ ܗܝ ܐܡ̇ܪ ܒܫܘܚܠܦܐ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܆ ܗ̇ܝ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܡܢ ܕܡ̇ܛܐ ܐܢܐ ܠܘܬ ܬܪܥܘܗܝ̈ ܕܡܘܬܐ ܢܬܠ ܠܝ ܓܗܝܬܐ ܕܡܢ ܕܐܦ ܠܡܫܠܡܘ ܪܘܚܝ . ܡܛܠ ܗܢܐ⁴ ܟܠܗ ܡܦܣܢܐ ܗܘ . ܕܡܨܐ ܐܠܗܐ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܡܐ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܓܘܢܐܝܬ . . ܘܬܘܒ ܕܐܦ ܕܡܢ ܦܪܨܘܦ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܥܡܐ ܐܡܪܗ̇ ܠܗܕܐ ܥܠ ܟܢܗܘܢ . ܡܛܠ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܐܢܬ ܝ̇ܕܥܐܢܬ . ܟܕ ܡܬܚܦܛ ܗܘܝ̇ܬ ܠܡܬܡܨܝܘ ܆ ܐܝ̣ܟ ܕܐܛܪ ܕܐܦ ܠܡ ܓܝܪ ܣܓܝ ܐܟܝܦܐܝܬ ܣܡ̇ܬ ܒܪܥܝܢܝ ܠܡܛܪ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܐܡ̇ܪܬ . ܟܕ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܡܝܬܪܐ̈ ܕܗܝܕܝܟ ܐܝܬ ܗܘܘ ܒܝܢܬܗܘܢ ܕܐܦ ܕܘܝܕ ܠܡܠܘܗܝ̈ ܕܡܙܡܘܪܐ ܗܢܐ ܆ ܠܝܘܬܪܢܐ ܕܓܘܐ ܕܟܠ ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) X[ . . . ]ܒܕܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܠܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܕܠܘܬ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܐܦ ܕܐܫܡܠܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܫܠܡܐܝܬ ⁶ܢܩܦܢ̈ ܠܢܡܘܣܟ ܗܪܟܐ :