simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܠܚܝܝ̈ ܐܣܢܐ ܘܐܣܥܛ ܡܢܗܘܢ . ܘܙܥ ܠܒܝ ܒܓܘܝ . ܟܕ ܡܟܪܝܢ ܕܐܦ ܟܠܗ ܠܘܬ ܡܐܝܢܘܬܐ XXXX X0 ܡܥܝܩܢܝܬܐ ܐܨܛܠܝ ܠܒ ܆ ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܗܠܝܢ ܕܒܡܕܒܪܐ ܐܣܬܥܪ̈ ܆ ܠܪܘܚܐ ܡܬܚܙܐ ܕܝܗ̇ܒ ܠܗܝܢ ܕܐܦ ܗܘ̇ܝܐ ܗܘܬ ܦܫܝܩܐ ܠܗܘܢ ܡܣܩܬܗܘܢ ܕܡܢ ܬܡܢ . ܡܛܠ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܙܕܩܐܝܬ ܣܝܡ ܠܝ ܣܒܪܝ ܥܠܝܟ . ܘܫܥܒܕ ܠܥܡܡܐ̈ ܬܚܘܬܝ . ܐܢܬ ܕܐܦ ܐܢܫܝܐ ܠܓܡܕ̇ ܘܡܣܝܥ ܐܢܬ ܠܝ ܒܩܪܒܐ̈ ܕܠܘܩܒܠܝ . ܐܝܟܐ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܫܘܥܝ̈ ܛܘܪܐ̈ ܬܢܢܐ ܢܥܛܪܘܢ ܘܢܣܩܘܢ . [6]ܘܐܒܪܩ ܕܐܦ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܆ ܡܚܕܐ ܡܬܡܠܝܐ ܥܡܪܬܐ ܟܠܗ̇ ܢܘܪܐ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܣܓܝ ܒܨܝܪܢ̈ ܡܢܗ . [9]ܛܒܘ ܡܪܝܐ ܘܪܚܡܘܗܝ̈ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܕܐܦ ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܣܦܩܢ̈ ܠܦܘܬ ܦܚܡܐ ܕܪܒܘܬܗ ܆ ܐܠܐ ܐܟܡܐ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܡܫܘܬܦܐܝܬ ܡܬܒܣܡܝܢ ܒܟܠܗܝܢ ܛܒܬܐ̈ ܕܡܢ ܠܘܬܟ . ܕܐܦ ܙܕܩܐ ܕܢܬܦܪܥܢ̈ ܠܟ ܬܘܕܝܬܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܦܘܡܝܢ̈ . ܗ̇ܢܘܢ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܠܟܘܟܒܐ̈ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܣܘXܢܐܐ ܗܘ̇ܝܢ : ܗܢܐ ܟܠܗ ܡܦܣ ܒܗܘܢ ܕܐܦ ܘܠܐ̈ ܫܘܝܐ ⁶ܗܕܐ ܕܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܡܟܢܫ ܠܢ ܠܐܘܪܫܠܡ . ܐܝܟܐ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܠܡܢܝܢܗܘܢ ܝ̇ܕܥ . ܘܒܩܢܘܡܐ ܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܦܣ . ܕܐܦ ܣܘXܢܐܐ ܗܘ̇ܝܢ : ܗܢܐ ܟܠܗ ܡܦܣ ܒܗܘܢ ܘܡܫܬܘܕܥ ܠܗܘܢ ܆ ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܗܢܐ ܟܠܗ ܦܘܪܫܢܐ ܘܝܕܥܬܐ ܩܢܐ ܠܘܬ ܟܠܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ ܘܠܪܗܛܗ ܡܫܬܘܕܥ . ܟܠ ܙܒܢܐ ܕܕܢܚܗ ܘܕܡܥܪܒܘܗܝ̈ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܥܕ ܗܕܐ ܠܡܥܒܪ . . [X]ܫܪܘ ܠܡܪܝܐ ܕܐܦ ܒܡܙܡܘ̇X ܕܩܕܡ ܗܢܐ ܆ ܡܢ ܗܠܝܢ Xܣ . ܬܥܪ̈ ܠܘܬܗܘܢ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܬܚܘܝܬܐ ܕܝܬܝܪ ܪܒܐ ܐܝܬܘܐX ܒܗ̇ ܕܡܦܪܢܣܢܘܬܗ ܕܐܦ ܒܥܝܪܐ ܟܠܗ̇ ܥܡ ܚܝܘܬܐ̈ : ܗܠܝܢ X[ · · . ] ܒܥܝܪܐ . ܡܛܠ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܗܕܐ ܆ ܬܚܘܝܬܐ ܡܕܡ ܪܒܬܐ ܩܢܝܐ ܕܡܦܪܢܣܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬ ܕܐܦ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܦܪܚܬܐ ܠܢܥܒܐ ܥܗ̣ܕ ܒܠܚܘܪ . . ܐܠܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܟܦܪܘ ܒܗܘܢ . ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܣܓܝ ܬܡܝܗܐܝܬ X XXX X0 ܕܐܦ . ܗܕܐ ܠܡ ܗܟܝܠ ܫܘܝܐ ܝܬܝܪ ܠܬܕܡܘܪܬܐ . ܕܡܬܪܣܐ ܠܗ̇ܢܘܢ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܣܓܝ ܬܡܝܗܐܝܬ X XXX X0 ܐܡܪܗ̇ ܠܗ̇ܝ ܕܩܪܝܢ . ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܕܐܦ . ܕܡܬܪܣܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܟܦܪܘ ܒܗܘܢ . ܐܝܟܐ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܠܐ ܡܢ ⁹[ . . . ]ܫܝܛܐ̈ ܢܗܡܐ . ܘܠܐ ܡܢ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܡܬܟܚܪ . . ܕܐܦ ܣܝܡ ܠܗ ܡܙܡܘܪܐ ܗܢܐ ܆ ܐܦܢ X[ . . . ] ܕܟܠ ܘܠܟܠ ܡܦܪܢܣ ܆ ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) [ . . . ]ܗܪܟܐ ܡܕܡ̇ ܟܕ ܣܪܝܩ ) ܡXܟܝܟܘܬܐX ܣܓܝܐܬܐ . ܕܐܦ ܐܝܟ ܥܡܪܐ . ܗܝ ܟܕ ܗܝ ܐܡ̇ܪ ܒܫܘܚܠܦܐ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܆ ܗ̇ܝ