simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) X[ . . . ]ܒܕܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܠܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܕܠܘܬ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܐܦ ܕܐܫܡܠܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܫܠܡܐܝܬ ⁶ܢܩܦܢ̈ ܠܢܡܘܣܟ ܗܪܟܐ :
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܒܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ ܠܗܢܐ ܓܝܪ ܩ̇ܪܐ ܠܐ ܥܕܢܐ ܇ ܘܩܕܡ ܕܬܓܗ . ܕܐܦ ܒܨܠܘܬܐ : ܘܒܚܦܝܛܘܬܐ ܪܒܬܐ ܠܘܬܗ̇ ܡܬܚܫܚ ܗܘܝ̇ܬ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܡܕܡ ܢܩܒܠܘܢ ܣܘܥܪܢܝܟ̈ ܇ ܥܕܡܐ ܕܠܟ ܬܫܦܪ ܗܕܐ ܕܐܦ ܟܠܡܕܡ ܕܬܨܒܐ ܕܠܝܠܐܝܬ . ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܡܨܐ ܐܢܬ ܆ ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܟܕ ܠܘܬ ܗܕܐ ܬܚܘܪ ܆ ܠܚܡܐܝܬ ܣܐܡ ܐܢܬ ܒܪܫܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܕܝܢܝ ܘܦܨܢܝ . ܘܐܦ ܠܡ ܓܝܪ ܡܬܥܘܠ ܒܕܡܢܗܘܢ . ⁹ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܡܢ ܗܠܝܢ ܢܚܘܐ ܕܙܕܩܐܝܬ ܫܐ̇ܠ . ܥܝܕܟ ܗܘ ܠܡ ܠܡܬܚܫܚܘ ܕܐܦ ܕܗ̇ܢܘܢ ܇ ܪܗ̣ܛ ܠܗ ܗܘ ܠܘܬ ܬܪܥܝܬܐ ܐܠܗܝܬܐ . ܐܝܟ ܐܝܟ XX
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܩܕܡ̇ܬ . XX[ . . . ]ܡܠܬܐ ܬܘܒ ܗܪܟܐ ܠܡܘܠܟܢܐ ܩ̇ܪܐ . ܫܦܝܪ ܕܐܦ : ܘܗܕܐ ܬܘܒ ܕܬܕܘܢ ܒܟܐܢܘܬܐ ܒܣܘ XX[ . . . ] [161]ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܛܠܬܗܝܢ ܫܘܙܒܬܢܝ ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ . ܕܐܦ ²[ . . . ]ܩܢܝ̇ܬ . ܠܡܣܩܘ ܠܟ ܬܫܒܚܬ ³[ . . . ]ܙܕܩܐܝܬ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܕܡܪܐ ܩܢܝܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ X [ . . . ] ܕܗ̣ܘܐ ܡܦܣ ܒܩܢܝܢܐ ܕܩܢܐ . ܕܐܦ ܗܕܐ ܡܦܣ ܐܢܬ ܒܟܠܢ ܡܣܝܟܐܝܬ ܐܝܟ XX[ . . . ]ܚܢܢ . ܡܛܠ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܒܡܪܒܥܐ ܕܐܡܝ ܐܢܬ ܓܒܠܬܢܝ . ܘܡܦܣ ܗܘܝܬ ܒ ܐܦ ܗܝܕܝܟ . ܕܐܦ . ܡܛܠ ܕܐܢܬܘ ܓܒܘܠܝ ܘܥܒܘܕܐ ܕܢܦܫܝ ܕܒܟܣܝܐ . ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܟܕ ܓܒܠܬܢܝ ܡܦܣ ܗܘܝܬ ܒ ܕܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܐܝܬܝ ܘܕܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܕܐܦ ܐܢܗܘ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܠܣܘܥܪܢܝ̈ ܘܡܦܣ ܐܢܬ ܒܚܘܫܒ̈ : ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܣܘXܢܐܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܦܣܝܢ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܒܡܢܬܐ ܕܡܢܗܘܢ ܕܐܦ ܙ̇ܕܩ ܠܟ ܠܡܕܥ ܕܘܒܪܝ̈ ܘܗܘܦܟܐ ܕܚܝܝ̈ ܇ ܘܣܘܥܪܢܐ̈ ܗ̇ܢܘ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܡܢ ܩܕܡ ܓܒܝܠܘܬܝ ܟܕ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܬܨܝ̇ܪܬ ܘܠܐ ܒܓܘ ܡܪܒܥܐ ܕܐܦ ܛܥܝܢ̈ ܠܟ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬܝ ܟܕ ܡܬܓܒܠ ܗܘܝ̇ܬ . ܗ̇ܝ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܡܨܠܐ ܐ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܬܫܬܚܪ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܣܬܒܪܢ̈ ܥܠܝܗܘ ܕܐܦ . ܗܢܐ ܠܡ ܟܠܗ ܪܚܝܩ ܐܢܐ ܕܐܚܒ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬܗܘܢ ܆ ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܗܢܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܢܫܬܘܕܥܘܢ ܡܢܗܘܢ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ : ܕܐܬܩܒܠ̈ ܕܐܦ ܕܒܣܝܡܢ . ܐܠܐ̈ ܠܡ ܓܝܪ ܘܐܦ ܐܡܢܥ ܠܗܝܢ ܠܫܐܠܬܝ̈ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܓܪܡܝܗܘܢ̈ ܢܬܒܕܪܘܢ ܘܢܬܡܛܘܢ ܠܘܬ ܡܚܬܬܗ̇ ܕܫܝܘܠ . ܕܐܦ . ܐܙܕܪܩܘ ܓܪܡܝܗܘܢ̈ ܚܕܪܝ̈ ܫܝܘܠ . ܗܟܢܐ ܢܐܒܕܘܢ ܆ ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܒܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܐܡܪܗ̇ . ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܡܪܝܐ ܒܠܚܘܕܝ ܥܠ ܕܐܦ . . ]ܒܥܘܬܗܘܢ ܆ ܥܕܡܐ ܕܐܓܗܐ ܡܢ Xܬܘܬ ܡܘܬܐ X⁹ܕܬܢܢ . ܗ̇ܝ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܡܢ ܕܡ̇ܛܐ ܐܢܐ ܠܘܬ ܬܪܥܘܗܝ̈ ܕܡܘܬܐ ܢܬܠ ܠܝ ܓܗܝܬܐ ܕܡܢ ܕܐܦ ܠܡܫܠܡܘ ܪܘܚܝ . ܡܛܠ ܗܢܐ⁴ ܟܠܗ ܡܦܣܢܐ ܗܘ . ܕܡܨܐ ܐܠܗܐ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܟܕ ܒܗ ܒܫܒܝܐ ܐܝܬܝ ܗܘܝ̇ܬ : ܘܠܐ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܕܚܕܝܪܝܢ ܕܐܦ ܡܦܬܟܐܝܬ ܐܨܛܢܥܘ ܠܘܩܒܠܝ ܒܝܕ ܢܟܠܝܗܘܢ̈ . ܗ̇ܢܘܢ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܗܘ ܐܟܙܢܐ ܕܒܐܘܪܚܐ ܡܕܡ ܗ̣ܘܐ ܗܝܕ ܒܫܒܝܐ ܘܡܗܠܟ . ܕܐܦ ܒܐܘܪܚܬܐ̈ ܗ̇ܢܝܢ ܕܪܕܝܢ ܒܗܝܢ ܡܫܬܟܚܝܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܡܐ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܓܘܢܐܝܬ . . ܘܬܘܒ ܕܐܦ ܕܡܢ ܦܪܨܘܦ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܥܡܐ ܐܡܪܗ̇ ܠܗܕܐ ܥܠ ܟܢܗܘܢ . ܡܛܠ