simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܙܕܩܐܝܬ ܡܣܬܥܪܐ ܗܕܐ ܠܘܬܝ ܕܥܓܠ ܢܩܒܠܢ̈ ܒܝܫܬܝ̈ ܫܪܝܐ . ܕܐܦ ܠܘܬ ܡܘܗܒܬܗ̇ ܕܫܐܠܬܝ . ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܝܢ ܐܦ ܣܓܝ ܟܪܐ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܡܪܢ ܐܝܟ ܕܠܡܪܓܗ̇ ³²[ . . . ] ܕܟܠ ܕܒܐܟܝܦܘܬ ³³[ . . . ] ܕܐܦ . ܠܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܠܡܪܓ ܚXܠܦ ܗ̇ܝ ܕܠܡܡܢܥܘ ܣܡܗ̇ : ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܠܐ ܠܡܫܒܚܘ ܐXܝܟ ܕܒܕܘܟܬܐ ܕܥܘܡܪܝܗܘܢ̈ ܡܚܣܢܝܢ ܗܘܘ . ܕܐܦ ( ܠܡܫܡܠܝܘ ܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܢܡܘܣܐ ܆ ܓܠܝܐ ܗܝ ܓܝܪ ܛܒ . ܐܝܟܐ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܫܦܝܪ ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܪ . ܘܐܪܢܐ ܒܬܕܡܪܬܟ̈ . ܡܪܢܝܬܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܕܐܦ ܠܗ XX[ . . . ]ܕܡܠܦܢܘܬܗ̇ . ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܡܓܙܪܐ ܠܗ . ܐܝܟܐ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܐܢܐ ܐܬܚܦ̇ܛܬ ܒܟܠ ܙܒܢ ܒܥܘܗܕܢܝ ܠܡܛܪܗ̇ . ⁴⁶ܟܕ ܩܢܐ ܐܢܐ ܕܐܦ ܙܕܩܐܝܬ ܆ ܟܕ ܡܢ ܢܡܘܣܟ ܘܐܦ ܠܘܬ ܗܕܐ ܐܬܕܪܫ̇ܬ : ܗ̇ܘ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܐܢܐ ܩܕܡ̇ܬ ܘܐܬܝܐܒ̇ܬ ܝܬܝܪ ܠܬܘܪܨܗ . ܘܬܘܒ ܡܩܪܒ ܫܐܠܬܐ ܕܐܦ ⁵ܟܠܗ ܐܬܓܘܙܠܬ ܒ : ܐܝܟ ܕܐܩ ܙܕܩܐܝܬ ܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܗ̇ܘ ܡܕܡ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܢܩܦܐܝܬ ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܪ . [42]ܐܬܠ ܦܬܓܡܐ ܠܡܚܣܕܢܝ̈ ܡܛܠ ܕܐܦ ܕܡܢܗܘܢ ) ⁶ܗ̇ܘ ( ܕܠܚܪܬܐ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܡܩܒܠܘ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܙܒܢܬܐ̈ . . . ] X X XX 2 2ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܪ . ) [58--59]ܣܟܝ̇ܬ ܕܐܦ ܒܐܘܪܚܬܐ̈ ⁶⁴ܡܛܠ ܕܥܩܒ̇ܬ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ . ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܗܘ ܠܡ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܟܕ ܡܪܒܐ ܠܗ̇ ܠܡܦܩܬܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܫܦܝܪ ܡܘܣܦ ܘܐܡ̇ܪ . ܕܐܦ ܠܘܬ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܠܢ ܠܡܣܥܕ̇ ܐܝܟܐ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܙܕܩܐܝܬ ܡܩܒܠܢܐ ܠܗ ܡܢܟ . ܘܬܘܒ ܟܕ ܡܥܗܕ ܗܠܝܢ ܩܕܡ ) ܝܬ XX ܕܐܦ ܠܗ̇ ܠܡܠܦܢܘܬܗ ܕܬܗܘܐ ⁴ [ . . . ]ܗܒܠܝ ܠܡ ܦܘܪܩܢܐ ܗ̇ܘ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܡܢ ܠܥܠ ܘܡܢ ܫܘܪܝܐ ܥܠ ܟܠܗܝܢ . ܠܦܘܩܕܢܝܟ̈ ܐܫ̇ܪܬ . ܕܐܦ ܆ ܝܘܠܦܢܐ ܘܝܕܥܬܐ ܕܘܠܝܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܫܦܪܢ̈ ܠܟ . ܡܛܠ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܠܐ ܠܪܚܡܐ̈ ܢܫܘܘܢܢܝ ܆ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܚܘܡܣܢܝ ܕܒܫܘܥܒܕܗ ܩܫܝܐ ܕܐܦ ܣܓܝܐܐ ܡܬܚܫܚܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܝ . ܗܠܝܢ ܕܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܝ ܆ ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܐܡ̇ܪܬ . ܟܕ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܡܝܬܪܐ̈ ܕܗܝܕܝܟ ܐܝܬ ܗܘܘ ܒܝܢܬܗܘܢ ܕܐܦ ܕܘܝܕ ܠܡܠܘܗܝ̈ ܕܡܙܡܘܪܐ ܗܢܐ ܆ ܠܝܘܬܪܢܐ ܕܓܘܐ ܕܟܠ ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܐܩܕ ܘܐܒܕ ܆ ܡܢ ܥܠܬ ܡܪܢܝܬܐ ܕܣܓܝܐܘܬ ܐܘܠܨܢܝ̈ ܆ ܒܕܡܘܬ ܕܐܦ ܛܒܠܡ ܗܢܐ ܟܠܗܐܬܢܣܝ̇ܬ ܒܗܠܝܢ ܥܩܬܐ̈ ܘܐܫܬܚܩ̇ܬ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܫܦܝܪ ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܪ . [X6]ܟܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ ܒܩܘܫܬܐ . ܕܐܦ ܢܦ̇ܩ ܗܘ ܠܥܒ̇ܕܐ : ܡܛܠ ܫܪܝܪܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܕܡܠܟܗ . ܐܝܟܢܐXX
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܒܗܠܝܢ ܥܠܝܬܐ̈ ܐܡ̇ܪܬ . ܘܬܘܒ ܡܩܦ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܘܐܡܕ̇ ܕܐܦ . ܘܐܦ ܠܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܡܠܬܟ . ܕܢܐܡܪ ܕܐܝܟ ܫܘܘܕܝܟ . ܐܝ̣ܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܠܗܠܝܢ ܒܨܒܝܢܐ ܛܒܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܓܡܪܝܢ ܚܢܢ ܆ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢ ܕܐܦ ܕܒܨܒܝܢܐ ܛܒܐ ܘܒܚܘܒܐ ܫܦܝܥܐ ܡܫܬܡܠܝܐ ܡܢ ܨܐܕܘܗܝ . ܡܛܠ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܒܡܙܡܘܪܐܐܚܪܢܐ ܐܡ̇ܪ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܩܘܫܬܐܐܕܒܚ ܠܟ . ܕܐܦ ܓܡܪܝܢ ܚܢܢ ܆ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢ ܚܐܪܘܬܐ ܕܢܦܫܢ ܡܫܡܠܝܢܢ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܡܣܬܬܐܝܬ ܣܡܗ̇ ܠܗ̇ܝ ܕܢܦܫܝ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܗܝ ܒܟܠܙܒܢ . ܕܐܦ . . ]ܝܬܝܪܐܝܬ ⁶[ . · · ]ܕܟܐ X[ · · · ]ܘܕܐܢ ܡܫܬܚܠܦ . ܐܝܟܐ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܐܢܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ³[ . . . ] ܗܘܝ̇ܬ . ܡܚܡܣܢ ܗܘܝ̇ܬ ܘܡܟܬ ⁴[ . . . ܕܐܦ ܘܢܡܘܣܟ ܪܚܡ̇ܬ . ²[ . . . ]ܠܡ ܠܐܝܠܝܢ ܕܣܥ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ