simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܥܠ ܐܦܝܗ̇̈ ܓܒ̣ܐ ܠܗ . ܘܟܢ ܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠܐܡ̣ܪ . ܡ̇ܢ ܕܪܚ̇ܡ ܕܐܦ ܠܢܫܐ̈ : ܐXܕܐܦ ܡܫܝܚܐ ܡܬܚܙܐ ܕܡܚܒ ܠܗ̇ ܠܥܕܬܐ . ܬܘܒ ܕܝܢ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܡܫܝܚܐ ܠܥܕܬܐ . ܘܡܛܠ ܕܕܠܐ ܦܝܣܐ ܒܕܘܟ ܡܣܬܒܪܐ ܗܘܬ ܗܕܐ ܕܐܦ . ܘܟܕ ܡܩܦ ܠܗܝܢ ܬܘܒ ܠܗܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܪ ܆ ܐܟܙܢܐ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܡܢ ܠܘܬ ܐܕܡ ܩܒܠܬ ܚܘܐ ܩܘܝܡܐ : ܕܡܢܬܐ ܡܕܡ XX 183ܙܥܘܪܬܐ ܕܐܦ . ܢܩܝܦܘܬܐ ܠܡ ܡܕܡ ܟܝܢܝܬܐ ܩܢܝܢܢ ܘܐܦ ܚܢܢ ܠܘܬܗ . ܐܟܙܢܐ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܫܠܝܚܐ ܐܡ̇ܪ . ܗ̇ܝ ܕܗܘ ܢܫܚܠܦ ܦܓܪܐ ܕܡܘܟܟܢ : ܕܢܗܘܐ ܕܐܦ ⁸ܠܗ̇ ܠܕܡܝܘܬܐ ܚܬܝܬܬܐ ܕܩܝܡܬܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܢܣܬܒܪܢ̈ ܕܚܠܦܝܗܘܢ ܕܝܠܗܘܢ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܣܝܡܢ̈ . ܙܕܩ̇ ܕܐܦ ܐܘܚܕܬܢܐܝܬ ܐܡ̇ܪ ܠܗܝܢ ܠܕܡܘܬܗܝܢ̈ ܒܠܚܘܪ . . ܐܠܐ ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܢܣܒܪ ⁸ܕܠܗܘܢ ܠܣܘܥܪܢܐ̈ ܡܬܢܐ : ܠܐܝܢܐ ܕܠܐ ܡܦܣ ܒܥܝܕܐ ܕܐܦ . ܟܕ ܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܒܐܣܟܝܡܐ ܕܐܘܚܕܬܐ ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) </page> <page> ܩܕܡܢ ܐܡܪܢ ܐܢܝܢ . ܟܠܗ ܓܝܪ ܗܘ ܕܡܘܬܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܦ ܪܒܬܐ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܝܟ ܕܒܡܙܡܘܪܐ ܕܬܡܢܬܥܣܕ̇ ܗܢܝܢ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܒܦܘܫܩܐ ܚܘܝܢܢ ܣܦܩܐܝܬ . ܠܘ ܐܝܟ ܕܢܥܠܝܗ̇ ܠܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܐܦ ܡܬܚܙܐ ܦܘܫܩܗܘܢ ܗܢܐ ܫܝܛܐ ܕܪܚܝܩ ܡܢ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܝܘܣܦ ܐܬܚܙܝ ܡܝܩܪ ܡܢ ܟܠܗ ⁵[ . . . ]ܡܝܬܪܘܬܗ . ܘܗܕܐ ܟܕ ⁶[ ܕܐܦ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܕܡܨܒܬܐ ܒܙܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ . ܗ̇ܝ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܠܐ ܚܫ̇ܒܢܐ ܕܐܝܬ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܕܟܬܒܐܐܠܗܝܐ̈̈ ܆ ܕܐܦ ܐܢܐ ܠܗ̇ ܆ ܘܐܦ ܟܕ ܬܗܘܐ ܡܫܬܡܫܐ ܒܟܠܗܘܢ ܟܬܒܐ̈ . ܡܛܠ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܛܘܒܢܐ ܫܠܝܚܐ ܥܒ̣ܕ ܗܟܢܐ . ܕܡܝܩܪܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܛܝܒܘܬܐ : ܡܢ ܕܐܦ ܐܢ ܙ̇ܕܩ ܥܝܢ ܒܓܠܐ ܠܡܐܡܪ : ܡܢܗ̇ ܕܬܫܥܝܬܐ ܡܬܢܣܒܐ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܠܡܢܝܘܬܐ ܕܗܪXܢܐ ܐܢܫܝܐ ܐܡܪܚ ܠܡܥܠܘ ܥܠ ܝܘܠܦܢܐ ܕܡܘܫܐ ܕܐܦ : ܕܗܟܢܐ ܐܬܛܟܢ ܦܝܠܘܢ ܠܘܩܒܠ ܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ . ܐܝܟܢܐ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) </page> <page> ܡܘܫܐ ܡܠܦ ܠܢ ܒܝܕ ܡܠܘܗܝ̈ . ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܫܠܡ X ܕܐܦ ܠܡܚܘܝܘ ܕܠܦܘܬ ܗܠܝܢ ܐܬܩܝܡ ܥܠܡܐ ܒܛܟܣܐ ܕܒܪܝܬܗ ܆ ܗܢܐ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ⁶ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܡܪܚ ܠܡܓܡܕܘ ܘܠܡܐܡܪ ܡܢܗܘܢ ܕܐܦ 189 ܡܟܣܝܢ ܠܗ : ܕܠܐ ܡܦܣ ܚܬܝܬܐܝܬ ܘܠܐ ܒܚܕ ܡܢܗܘܢ . ܗ̇ܝ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܥܠ ܢܦܫܐ ܐܓܡܕ ܠܡܐܡܪ ܆ ܕܡܢ ܠܒܪ ܡܢ ܦܓܪܐ ܥܐܠܐ ܠܗ . ܘܒܨܝܪ ܕܐܦ ܗܫܐ ܠܡܟܢܫܘ ܟܠܗܝܢ ܕܫܢܝܘܬܗ : ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܕܦܩܪܘܬܗ . ܗ̇ܘ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܐܛܪ ܒܦܘܫܩܗ ܕܡܙܡܘܪܐ ܠܓܘܫܡܗ ܡܫܠܡܢܐܝܬ . ܟܕ ܝ̇ܨܦܐܢܐ ܕܐܦ ܝܬܪܝܢ . ܗ̇ܝ [ . . . ] ܕܙܕܩܢ̈ ܗܘܝ̈ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܦܩܕܬ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܀ ܫ̣ܠܡ ܡܐܡܪܐ ܕܠܘܩܒܠ ܦܠܐܬܢܝܐ̈ ܀ ܬܘܒ ܕܐܦ . ܗ̇ܝ ܕܠܝܬܝܗ̇ ܐܚܪܬܐ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܕܐܡܪܢܗ̇ ܒܦܘܫܩܐ ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܫܦܝܪ ܡܝܬܐ ܒܬܪܗ . ܘܐܡ̇ܪ . [11]ܒܠܒܝ ܛܫܝ̇ܬ ܡܠܝ ) ܟẌ ܕܐܦ ܠܗ̇ ܠܛܒܬܐ ܕܡܢ ܦܪܗܣܝܐ ܕܩܢܝܢ ܗܢܘܢ ܠܘܬܐܠܗܐ . ܐܝܟܐ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܐܢܬ ܝ̇ܕܥܐܢܬ . ܟܕ ܡܬܚܦܛ ܗܘܝ̇ܬ ܠܡܬܡܨܝܘ ܆ ܐܝ̣ܟ ܕܐܛܪ ܕܐܦ ܠܡ ܓܝܪ ܣܓܝ ܐܟܝܦܐܝܬ ܣܡ̇ܬ ܒܪܥܝܢܝ ܠܡܛܪ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܫܘܘܕܝܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܡܘܪܟ ܠܗܝܢ ܘܐܡ̇ܕ̇ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܡܚܒ : ܘܗܝܕܝܢ ܣ̇ܥܪ ܠܗ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ . ܐܝܟܐ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܙܕܩܐܝܬ ܡܣܬܥܪܐ ܗܕܐ ܠܘܬܝ ܕܥܓܠ ܢܩܒܠܢ̈ ܒܝܫܬܝ̈ ܫܪܝܐ . ܕܐܦ ܠܘܬ ܡܘܗܒܬܗ̇ </page><page> ܕܫܐܠܬܝ . ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܝܢ ܐܦ ܣܓܝ ܟܪܐ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܡܪܢ ܐܝܟ ܕܠܡܪܓܗ̇ ³²[ . . . ] ܕܟܠ ܕܒܐܟܝܦܘܬ ³³[ . . . ] ܕܐܦ . ܠܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܠܡܪܓ ܚXܠܦ ܗ̇ܝ ܕܠܡܡܢܥܘ ܣܡܗ̇ : ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܠܐ ܠܡܫܒܚܘ ܐXܝܟ ܕܒܕܘܟܬܐ ܕܥܘܡܪܝܗܘܢ̈ ܡܚܣܢܝܢ ܗܘܘ . ܕܐܦ ( ܠܡܫܡܠܝܘ ܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܢܡܘܣܐ ܆ ܓܠܝܐ ܗܝ ܓܝܪ ܛܒ . ܐܝܟܐ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܫܦܝܪ ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܪ . ܘܐܪܢܐ ܒܬܕܡܪܬܟ̈ . ܡܪܢܝܬܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܕܐܦ ܠܗ XX[ . . . ]ܕܡܠܦܢܘܬܗ̇ . ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܡܓܙܪܐ ܠܗ . ܐܝܟܐ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܐܢܐ ܐܬܚܦ̇ܛܬ ܒܟܠ ܙܒܢ ܒܥܘܗܕܢܝ ܠܡܛܪܗ̇ . ⁴⁶ܟܕ ܩܢܐ ܐܢܐ ܕܐܦ ܙܕܩܐܝܬ ܆ ܟܕ ܡܢ ܢܡܘܣܟ ܘܐܦ ܠܘܬ ܗܕܐ ܐܬܕܪܫ̇ܬ : ܗ̇ܘ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܐܢܐ ܩܕܡ̇ܬ ܘܐܬܝܐܒ̇ܬ ܝܬܝܪ ܠܬܘܪܨܗ . ܘܬܘܒ ܡܩܪܒ ܫܐܠܬܐ ܕܐܦ ⁵ܟܠܗ ܐܬܓܘܙܠܬ ܒ : ܐܝܟ ܕܐܩ ܙܕܩܐܝܬ ܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܗ̇ܘ ܡܕܡ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܢܩܦܐܝܬ ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܪ . [42]ܐܬܠ ܦܬܓܡܐ ܠܡܚܣܕܢܝ̈ ܡܛܠ ܕܐܦ ܕܡܢܗܘܢ ) ⁶ܗ̇ܘ ( ܕܠܚܪܬܐ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܡܩܒܠܘ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܙܒܢܬܐ̈ . . . ] X X XX 2 2ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܪ . ) [58--59]ܣܟܝ̇ܬ ܕܐܦ ܒܐܘܪܚܬܐ̈ ⁶⁴ܡܛܠ ܕܥܩܒ̇ܬ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ . ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܗܘ ܠܡ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܟܕ ܡܪܒܐ ܠܗ̇ ܠܡܦܩܬܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܫܦܝܪ ܡܘܣܦ ܘܐܡ̇ܪ . ܕܐܦ ܠܘܬ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܠܢ ܠܡܣܥܕ̇ ܐܝܟܐ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܙܕܩܐܝܬ ܡܩܒܠܢܐ ܠܗ ܡܢܟ . ܘܬܘܒ ܟܕ ܡܥܗܕ ܗܠܝܢ ܩܕܡ ) ܝܬ XX ܕܐܦ ܠܗ̇ ܠܡܠܦܢܘܬܗ ܕܬܗܘܐ ⁴ [ . . . ]ܗܒܠܝ ܠܡ ܦܘܪܩܢܐ ܗ̇ܘ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܡܢ ܠܥܠ ܘܡܢ ܫܘܪܝܐ ܥܠ ܟܠܗܝܢ . ܠܦܘܩܕܢܝܟ̈ ܐܫ̇ܪܬ . ܕܐܦ ܆ ܝܘܠܦܢܐ ܘܝܕܥܬܐ ܕܘܠܝܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܫܦܪܢ̈ ܠܟ . ܡܛܠ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܠܐ ܠܪܚܡܐ̈ ܢܫܘܘܢܢܝ ܆ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܚܘܡܣܢܝ ܕܒܫܘܥܒܕܗ ܩܫܝܐ ܕܐܦ ܣܓܝܐܐ ܡܬܚܫܚܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܝ . ܗܠܝܢ ܕܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܝ ܆ ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܐܡ̇ܪܬ . ܟܕ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܡܝܬܪܐ̈ ܕܗܝܕܝܟ ܐܝܬ ܗܘܘ ܒܝܢܬܗܘܢ ܕܐܦ ܕܘܝܕ ܠܡܠܘܗܝ̈ ܕܡܙܡܘܪܐ ܗܢܐ ܆ ܠܝܘܬܪܢܐ ܕܓܘܐ ܕܟܠ ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܐܩܕ ܘܐܒܕ ܆ ܡܢ ܥܠܬ ܡܪܢܝܬܐ ܕܣܓܝܐܘܬ ܐܘܠܨܢܝ̈ ܆ ܒܕܡܘܬ ܕܐܦ ܛܒܠܡ ܗܢܐ ܟܠܗܐܬܢܣܝ̇ܬ ܒܗܠܝܢ ܥܩܬܐ̈ ܘܐܫܬܚܩ̇ܬ . </page><page> ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܫܦܝܪ ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܪ . [X6]ܟܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ ܒܩܘܫܬܐ . ܕܐܦ ܢܦ̇ܩ ܗܘ ܠܥܒ̇ܕܐ : ܡܛܠ ܫܪܝܪܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܕܡܠܟܗ . ܐܝܟܢܐXX
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܒܗܠܝܢ ܥܠܝܬܐ̈ ܐܡ̇ܪܬ . ܘܬܘܒ ܡܩܦ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܘܐܡܕ̇ ܕܐܦ . ܘܐܦ ܠܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܡܠܬܟ . ܕܢܐܡܪ ܕܐܝܟ ܫܘܘܕܝܟ . ܐܝ̣ܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܠܗܠܝܢ ܒܨܒܝܢܐ ܛܒܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܓܡܪܝܢ ܚܢܢ ܆ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢ ܕܐܦ ܕܒܨܒܝܢܐ ܛܒܐ ܘܒܚܘܒܐ ܫܦܝܥܐ ܡܫܬܡܠܝܐ ܡܢ ܨܐܕܘܗܝ . ܡܛܠ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܒܡܙܡܘܪܐܐܚܪܢܐ </page><page> ܐܡ̇ܪ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܩܘܫܬܐܐܕܒܚ ܠܟ . ܕܐܦ ܓܡܪܝܢ ܚܢܢ ܆ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢ ܚܐܪܘܬܐ ܕܢܦܫܢ ܡܫܡܠܝܢܢ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܡܣܬܬܐܝܬ ܣܡܗ̇ ܠܗ̇ܝ ܕܢܦܫܝ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܗܝ ܒܟܠܙܒܢ . ܕܐܦ . . ]ܝܬܝܪܐܝܬ ⁶[ . · · ]ܕܟܐ X[ · · · ]ܘܕܐܢ ܡܫܬܚܠܦ . ܐܝܟܐ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܐܢܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ³[ . . . ] ܗܘܝ̇ܬ . ܡܚܡܣܢ ܗܘܝ̇ܬ ܘܡܟܬ ⁴[ . . . ܕܐܦ ܘܢܡܘܣܟ ܪܚܡ̇ܬ . ²[ . . . ]ܠܡ ܠܐܝܠܝܢ ܕܣܥ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) X[ . . . ]ܒܕܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܠܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܕܠܘܬ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܐܦ ܕܐܫܡܠܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܫܠܡܐܝܬ ⁶ܢܩܦܢ̈ ܠܢܡܘܣܟ ܗܪܟܐ :
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܒܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ ܠܗܢܐ ܓܝܪ ܩ̇ܪܐ ܠܐ ܥܕܢܐ ܇ ܘܩܕܡ ܕܬܓܗ . ܕܐܦ ܒܨܠܘܬܐ : ܘܒܚܦܝܛܘܬܐ ܪܒܬܐ ܠܘܬܗ̇ ܡܬܚܫܚ ܗܘܝ̇ܬ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܡܕܡ ܢܩܒܠܘܢ ܣܘܥܪܢܝܟ̈ ܇ ܥܕܡܐ ܕܠܟ ܬܫܦܪ ܗܕܐ ܕܐܦ ܟܠܡܕܡ ܕܬܨܒܐ ܕܠܝܠܐܝܬ . ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܡܨܐ ܐܢܬ ܆ ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܟܕ ܠܘܬ ܗܕܐ ܬܚܘܪ ܆ ܠܚܡܐܝܬ ܣܐܡ ܐܢܬ ܒܪܫܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܕܝܢܝ ܘܦܨܢܝ . ܘܐܦ ܠܡ ܓܝܪ ܡܬܥܘܠ ܒܕܡܢܗܘܢ . ⁹ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܡܢ ܗܠܝܢ ܢܚܘܐ ܕܙܕܩܐܝܬ ܫܐ̇ܠ . ܥܝܕܟ ܗܘ ܠܡ ܠܡܬܚܫܚܘ ܕܐܦ ܕܗ̇ܢܘܢ ܇ ܪܗ̣ܛ ܠܗ ܗܘ ܠܘܬ ܬܪܥܝܬܐ ܐܠܗܝܬܐ . ܐܝܟ ܐܝܟ XX
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܩܕܡ̇ܬ . XX[ . . . ]ܡܠܬܐ ܬܘܒ ܗܪܟܐ ܠܡܘܠܟܢܐ ܩ̇ܪܐ . ܫܦܝܪ ܕܐܦ : ܘܗܕܐ ܬܘܒ ܕܬܕܘܢ ܒܟܐܢܘܬܐ ܒܣܘ XX[ . . . ] [161]ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܛܠܬܗܝܢ ܫܘܙܒܬܢܝ ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ . ܕܐܦ ²[ . . . ]ܩܢܝ̇ܬ . ܠܡܣܩܘ ܠܟ ܬܫܒܚܬ ³[ . . . ]ܙܕܩܐܝܬ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܕܡܪܐ ܩܢܝܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ X [ . . . ] ܕܗ̣ܘܐ ܡܦܣ ܒܩܢܝܢܐ ܕܩܢܐ . ܕܐܦ ܗܕܐ ܡܦܣ ܐܢܬ ܒܟܠܢ ܡܣܝܟܐܝܬ ܐܝܟ XX[ . . . ]ܚܢܢ . ܡܛܠ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܒܡܪܒܥܐ ܕܐܡܝ ܐܢܬ ܓܒܠܬܢܝ . ܘܡܦܣ ܗܘܝܬ ܒ ܐܦ ܗܝܕܝܟ . ܕܐܦ . ܡܛܠ ܕܐܢܬܘ ܓܒܘܠܝ ܘܥܒܘܕܐ ܕܢܦܫܝ ܕܒܟܣܝܐ . ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܟܕ ܓܒܠܬܢܝ ܡܦܣ ܗܘܝܬ ܒ ܕܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܐܝܬܝ ܘܕܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܕܐܦ ܐܢܗܘ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܠܣܘܥܪܢܝ̈ ܘܡܦܣ ܐܢܬ ܒܚܘܫܒ̈ : ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܣܘXܢܐܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܦܣܝܢ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܒܡܢܬܐ ܕܡܢܗܘܢ ܕܐܦ ܙ̇ܕܩ ܠܟ ܠܡܕܥ ܕܘܒܪܝ̈ ܘܗܘܦܟܐ ܕܚܝܝ̈ ܇ ܘܣܘܥܪܢܐ̈ ܗ̇ܢܘ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܡܢ ܩܕܡ ܓܒܝܠܘܬܝ ܟܕ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܬܨܝ̇ܪܬ ܘܠܐ ܒܓܘ ܡܪܒܥܐ ܕܐܦ ܛܥܝܢ̈ ܠܟ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬܝ ܟܕ ܡܬܓܒܠ ܗܘܝ̇ܬ . ܗ̇ܝ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܡܨܠܐ ܐ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܬܫܬܚܪ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܣܬܒܪܢ̈ ܥܠܝܗܘ ܕܐܦ . ܗܢܐ ܠܡ ܟܠܗ ܪܚܝܩ ܐܢܐ ܕܐܚܒ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬܗܘܢ ܆ ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܗܢܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܢܫܬܘܕܥܘܢ ܡܢܗܘܢ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ : ܕܐܬܩܒܠ̈ ܕܐܦ ܕܒܣܝܡܢ . ܐܠܐ̈ ܠܡ ܓܝܪ ܘܐܦ ܐܡܢܥ ܠܗܝܢ ܠܫܐܠܬܝ̈ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܓܪܡܝܗܘܢ̈ ܢܬܒܕܪܘܢ ܘܢܬܡܛܘܢ ܠܘܬ ܡܚܬܬܗ̇ ܕܫܝܘܠ . ܕܐܦ . ܐܙܕܪܩܘ ܓܪܡܝܗܘܢ̈ ܚܕܪܝ̈ ܫܝܘܠ . ܗܟܢܐ ܢܐܒܕܘܢ ܆ ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܒܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܐܡܪܗ̇ . ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܡܪܝܐ ܒܠܚܘܕܝ ܥܠ ܕܐܦ . . ]ܒܥܘܬܗܘܢ ܆ ܥܕܡܐ ܕܐܓܗܐ ܡܢ Xܬܘܬ ܡܘܬܐ X⁹ܕܬܢܢ . ܗ̇ܝ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܡܢ ܕܡ̇ܛܐ ܐܢܐ ܠܘܬ ܬܪܥܘܗܝ̈ ܕܡܘܬܐ ܢܬܠ ܠܝ ܓܗܝܬܐ ܕܡܢ ܕܐܦ ܠܡܫܠܡܘ ܪܘܚܝ . ܡܛܠ ܗܢܐ⁴ ܟܠܗ ܡܦܣܢܐ ܗܘ . ܕܡܨܐ ܐܠܗܐ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܟܕ ܒܗ ܒܫܒܝܐ ܐܝܬܝ ܗܘܝ̇ܬ : ܘܠܐ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܕܚܕܝܪܝܢ ܕܐܦ ܡܦܬܟܐܝܬ ܐܨܛܢܥܘ ܠܘܩܒܠܝ ܒܝܕ ܢܟܠܝܗܘܢ̈ . ܗ̇ܢܘܢ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܗܘ ܐܟܙܢܐ ܕܒܐܘܪܚܐ ܡܕܡ ܗ̣ܘܐ ܗܝܕ ܒܫܒܝܐ ܘܡܗܠܟ . ܕܐܦ ܒܐܘܪܚܬܐ̈ ܗ̇ܢܝܢ ܕܪܕܝܢ ܒܗܝܢ ܡܫܬܟܚܝܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܡܐ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܓܘܢܐܝܬ . . ܘܬܘܒ ܕܐܦ ܕܡܢ ܦܪܨܘܦ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܥܡܐ ܐܡܪܗ̇ ܠܗܕܐ ܥܠ ܟܢܗܘܢ . ܡܛܠ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܠܚܝܝ̈ ܐܣܢܐ ܘܐܣܥܛ ܡܢܗܘܢ . ܘܙܥ ܠܒܝ ܒܓܘܝ . ܟܕ ܡܟܪܝܢ ܕܐܦ ܟܠܗ ܠܘܬ ܡܐܝܢܘܬܐ XXXX X0 ܡܥܝܩܢܝܬܐ ܐܨܛܠܝ ܠܒ ܆ ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܗܠܝܢ ܕܒܡܕܒܪܐ ܐܣܬܥܪ̈ ܆ ܠܪܘܚܐ ܡܬܚܙܐ ܕܝܗ̇ܒ ܠܗܝܢ ܕܐܦ ܗܘ̇ܝܐ ܗܘܬ ܦܫܝܩܐ ܠܗܘܢ ܡܣܩܬܗܘܢ ܕܡܢ ܬܡܢ . ܡܛܠ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܙܕܩܐܝܬ ܣܝܡ ܠܝ ܣܒܪܝ ܥܠܝܟ . ܘܫܥܒܕ ܠܥܡܡܐ̈ ܬܚܘܬܝ . ܐܢܬ ܕܐܦ ܐܢܫܝܐ ܠܓܡܕ̇ ܘܡܣܝܥ ܐܢܬ ܠܝ ܒܩܪܒܐ̈ ܕܠܘܩܒܠܝ . ܐܝܟܐ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܫܘܥܝ̈ ܛܘܪܐ̈ ܬܢܢܐ ܢܥܛܪܘܢ ܘܢܣܩܘܢ . [6]ܘܐܒܪܩ ܕܐܦ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܆ ܡܚܕܐ ܡܬܡܠܝܐ ܥܡܪܬܐ ܟܠܗ̇ ܢܘܪܐ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܣܓܝ ܒܨܝܪܢ̈ ܡܢܗ . [9]ܛܒܘ ܡܪܝܐ ܘܪܚܡܘܗܝ̈ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܕܐܦ ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܣܦܩܢ̈ ܠܦܘܬ ܦܚܡܐ ܕܪܒܘܬܗ ܆ ܐܠܐ ܐܟܡܐ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܡܫܘܬܦܐܝܬ ܡܬܒܣܡܝܢ ܒܟܠܗܝܢ ܛܒܬܐ̈ ܕܡܢ ܠܘܬܟ . ܕܐܦ ܙܕܩܐ ܕܢܬܦܪܥܢ̈ ܠܟ ܬܘܕܝܬܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܦܘܡܝܢ̈ . ܗ̇ܢܘܢ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܠܟܘܟܒܐ̈ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܣܘXܢܐܐ ܗܘ̇ܝܢ : ܗܢܐ ܟܠܗ ܡܦܣ ܒܗܘܢ ܕܐܦ ܘܠܐ̈ ܫܘܝܐ ⁶ܗܕܐ ܕܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܡܟܢܫ ܠܢ ܠܐܘܪܫܠܡ . ܐܝܟܐ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܠܡܢܝܢܗܘܢ ܝ̇ܕܥ . ܘܒܩܢܘܡܐ ܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܦܣ . ܕܐܦ ܣܘXܢܐܐ ܗܘ̇ܝܢ : ܗܢܐ ܟܠܗ ܡܦܣ ܒܗܘܢ ܘܡܫܬܘܕܥ ܠܗܘܢ ܆ ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܗܢܐ ܟܠܗ ܦܘܪܫܢܐ ܘܝܕܥܬܐ ܩܢܐ ܠܘܬ ܟܠܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ ܘܠܪܗܛܗ ܡܫܬܘܕܥ . ܟܠ ܙܒܢܐ ܕܕܢܚܗ ܘܕܡܥܪܒܘܗܝ̈ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܥܕ ܗܕܐ ܠܡܥܒܪ . . [X]ܫܪܘ ܠܡܪܝܐ ܕܐܦ ܒܡܙܡܘ̇X ܕܩܕܡ ܗܢܐ ܆ ܡܢ ܗܠܝܢ Xܣ . ܬܥܪ̈ ܠܘܬܗܘܢ . ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܬܚܘܝܬܐ ܕܝܬܝܪ ܪܒܐ ܐܝܬܘܐX ܒܗ̇ ܕܡܦܪܢܣܢܘܬܗ ܕܐܦ ܒܥܝܪܐ ܟܠܗ̇ ܥܡ ܚܝܘܬܐ̈ : ܗܠܝܢ X[ · · . ] ܒܥܝܪܐ . ܡܛܠ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܗܕܐ ܆ ܬܚܘܝܬܐ ܡܕܡ ܪܒܬܐ ܩܢܝܐ ܕܡܦܪܢܣܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬ ܕܐܦ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܦܪܚܬܐ ܠܢܥܒܐ ܥܗ̣ܕ ܒܠܚܘܪ . . ܐܠܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܟܦܪܘ ܒܗܘܢ . ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܣܓܝ ܬܡܝܗܐܝܬ X XXX X0 ܕܐܦ . ܗܕܐ </page><page> ܠܡ ܗܟܝܠ ܫܘܝܐ ܝܬܝܪ ܠܬܕܡܘܪܬܐ . ܕܡܬܪܣܐ ܠܗ̇ܢܘܢ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܣܓܝ ܬܡܝܗܐܝܬ X XXX X0 ܐܡܪܗ̇ ܠܗ̇ܝ ܕܩܪܝܢ . ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܕܐܦ . ܕܡܬܪܣܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܟܦܪܘ ܒܗܘܢ . ܐܝܟܐ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܠܐ ܡܢ ⁹[ . . . ]ܫܝܛܐ̈ ܢܗܡܐ . ܘܠܐ ܡܢ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܡܬܟܚܪ . . ܕܐܦ ܣܝܡ ܠܗ ܡܙܡܘܪܐ ܗܢܐ ܆ ܐܦܢ X[ . . . ] ܕܟܠ ܘܠܟܠ ܡܦܪܢܣ ܆ ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) [ . . . ]ܗܪܟܐ ܡܕܡ̇ ܟܕ ܣܪܝܩ ) ܡXܟܝܟܘܬܐX ܣܓܝܐܬܐ . ܕܐܦ ܐܝܟ ܥܡܪܐ . ܗܝ ܟܕ ܗܝ ܐܡ̇ܪ ܒܫܘܚܠܦܐ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܆ ܗ̇ܝ