simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܥܠ ܐܦܝܗ̇̈ ܓܒ̣ܐ ܠܗ . ܘܟܢ ܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠܐܡ̣ܪ . ܡ̇ܢ ܕܪܚ̇ܡ ܕܐܦ ܠܢܫܐ̈ : ܐXܕܐܦ ܡܫܝܚܐ ܡܬܚܙܐ ܕܡܚܒ ܠܗ̇ ܠܥܕܬܐ . ܬܘܒ ܕܝܢ