simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܚܢܢ ܢܘܕܥ ܠܗܢܘܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܫܡܟ ܒܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ . ܕܐܦ ܒܗ̇X1 ܗܝܕܝܢ . ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܥ̇ܡܪܝܢ ܒܗ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܐܝܟܢܐ
- ܙܒܢܐ ܩ̣ܪܒ ܠܗ . ܘܚܨܕܐ ܡܛܝ ܠܗ ܆ ܕܢܬܚܨܕܘܢ X¹ܚܝܒܐ̈ ܕܐܦ ܕܚܘܪܒܐ . XX ܡܛܠܗܕܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܒܢܝܐ̈ ܕܢܘܗܪܐ .
- ܐܢܬܘܢ ܫܐܠܬܘܢ ܡܛܠ ܩܢܘܢܐ̈ ܥܕܬܢܝܐ̈ ܡܫܠܡ ܐܢܐ ܘܡܘܕܥ ܕܐܦ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ . ܐܡ̣ܪ ܕܝܢ ܐܦ ܠܢ ܝܫܘܥ . ܡܛܠ
- ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ : ܒܛܘܫܝܐ ܡܠܠܬ ܐܢܝܢ̈ ܠܟܘܢ . ܩܕܡ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܕܝܠܝ ܢܕܥܘܢ ܐܢܘܢ ܒܠܚܘܪ . . ܟܠܗܝܢ ܗܢܝܢ̈
- ܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܝܠܝ . ܢܗܘܐ ܠܗܘܢX ܨܒܝܢܐ ܠܡܕܥ . ܕܢܥܒܕܘܢ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܠܗܝܢ ܆ ܐܡ̣ܪܘ ܐܢܝܢ̈ ܒܥܕܬܐ . ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܝܢ
- ܕܠܐ ܐܢܬܬܐ ܢܗ̣ܘܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܐܢܕܝܢ ܠܐ ܆ ܕܚܕܐ ܐܢܬܬܐ ܕܐܦ . Xܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܛܟܣܐ ܘܕܘܟܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܗܝܡܢ . ܫܦܝܪ ܡ̇ܢ ܆
- ܠܫܘܟܢܐ̈ ܕܐܣܝܘܬܐ ܢܫܬܘܐ . X ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܡܣܪܚܢܘܬܐ ܕܐܦ ܠܗ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܗܠܝܢ ܕܦܩܚܢ̈ ܘܗܠܝܢ ܕܠܚܡܢ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ
- ܡܬܚܙܝܢ ܠܘܩܕܡ ܡܪܝܡܐ . ܢܬܦܝܢ ܠܗܝܢ ܦܫܝܩܐܝܬ ܠܓܘܡܨܐ̈ ܕܐܦ ܡܬܬܘܒܠܝܢ ܠܡܥܡܕ̇ ܟܕ ܓܝܪ ܣ̇ܠܩܝܢ ܥܒܕܝܗܝܢ̈ . ܗܠܝܢ
- X0 ܠܕܪܓܐ ܕܝܬܝܪ ܪܒ ܢܗܘܐ ܚ̇ܫܚ . ܡܬܝܗܒ ܠܗ ܕܝܢ ܩܕܡܐܝܬ ܕܐܦ ܢܣܝܢܐ . ܝܠܝܦܐ . ܣܓܝ ܝܘܠܦܢܐ . ܡܬܥܗܕܢܐ ܙܗܝܪܐ . ܐܝܟܢܐ
- ܒܕܝܐܬܝܩܝ ܗܕܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܟܕ ܡܫܠܡܝܢ XXܐܢܬܘܢ ܠܥܡܡܐ̈ . ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܠܠܬ ܠܟܘܢ ܟܕ ܥܡܟܘܢ ܐܝܬܝ . ܐܝܟ
- ܠܐ ܦܠܚܐ ܡܢ ܐܦܣܘܢܝܬܗ̈ ܡܬܩܢ ܠܗ ܙܝܢܐ ܠܩܪܒܐ . ³ X ܡܐ . X ܕܐܦ . . ܕܗܢܘܢ ܕܒܡܕܒܚܐ ܐܡܝܢܝܢ Xܢ ܡܕܒܚܐ 10ܢܬܬܪܣܘܢ . ܡܛܠ
- ܒܗܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܦܩܕܢܢ : ܘܒܐܓܪܬܐ̈ ܐܠܦܢܢ . ܡܛܠ ܒܛܠܢܐ ܕܐܦ ܐܘ̇ ܡܗܝܡܢܐ ܆ ܒܥܒܕܝܗܘܢ̈ ܡܫܝܢܐܝܬ ܢܚܘܪܘܢ . ܐܝܟܢܐ
- ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܢܝ ܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܥܘܠܐ ܠܘܬܗ . ܟܐܢܐ ܗܘ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܕܐܦ ܕܟܕ ܓܝܪ ܕܟܕ ܚܝ ܒܥܠܕܒܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܝܕܝܥܐ
- ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ ܗ̇ܘ ܕܪܘܡܝ ܆ ܗܢܐ ܥܝܕܐ ܐܝܬ ܠܗ . ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܕܐܦ ܆ ܢܗܘܐ ܐܝܬ ܠܗ ܫܘܠܛܢܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ . ܡܛܠ
- ܩܘܪܒܢܐ ܡܚܕܐ ܕܡܬܩܒܠܝܢ ܕܢܣܒܘܢ ܆ 10ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܕܐܦ ܝXX . X1 ܢܗܘܘܢ ܒܬܝܒܘܬܐ ܆ ܢܬܩܒܠܘܢ . ܐܢܕܝܢ ܘ̇ܠܐ
- ܠܐܚܪܢܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܥܠܬܐ ܕܢܕܒܚܘܢ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܐܦ ܘܒܫܢܬܐ ܫܒܝܥܝܬܐ ܡܫܡܠܝܐܝܬ² ܢܬܩܒܠܘܢ . ܚ . ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ
- ܬܒܛܢ ܡܢܗ : ܘܒܬܪܟܢ ܡ̇ܢ ܢ̇ܣܒ ܗ̇ܝ ܕܡܟܝܪܐ ܗܘܬ : ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܦ ܕܒܬܘܠܬܐ̈ . ܐܢ ܟܕ ܡ̇ܟܪ ܐܢܫ ܛܠܝܬܐ ܚܒܠ ܠܚܬܗ̇ ܆ ܐܝܟܢܐ
- ܣܝܡ ܐܝܕܐ ܫܒ̇ܩ . ܐܢܕܝܢ ܗ̣ܘ ܠܐ ܢܘܕܐ : ܘܓܠܝܐܝܬ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܐܦ ܕܒܐܚܪܬܐ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܚܛܗܐ̈ ܕܫܪܟܐ ܐܡ̣ܪܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܆
- ܐܢܬܘܢ ܫ̇ܠܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ ܐܟܡ̇ܢ ܕܒܚܝܠܐ ܥܡܢ ܐܝܬܝܟܘܢ ܇ ܕܐܦ . ܟܕ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܠܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܢ ܘܠܫܠܡܐ ܕܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܆
- ܟܬܝܒܬܗܘܢ̈ ܢܙܕܘܪ . . ܝܒ . ܡܛܠ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܐܘ̇ ܕܐܦ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܆ ܘܕܗܠܝܢ ܕܒܗ̇ . ܗܢܘܢ