simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܝܠܝ .
- Xܗܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܕܐܦ ܒܐܓܘܪܣܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ X
- ܢܚܘܪܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܗܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ
- ܝܒ . ܗܟܢܐ ܕܐܦ ܐܚܘܬܐ̈ ܝܪܬܢ̈ ܠܐܒܘܗܝܢ
- ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܐܠܨܬ ܕܐܦ ܐܢܐ ܝܘܡܢܐ :
- ܕܒܚܐܪܘܬܗ ܢܬܕܒܕ̇ ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܗܝܡܢ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ
- ܐܡ̣ܪܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܆ ܕܐܦ ܣܝܡ ܐܝܕܐ ܫܒ̇ܩ
- ܐܠܗܝܐ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܓܠܝܐܝܬ ܡܘܕܥ ܆
- ܦܘܩܕܢܐ̈ ܥܬܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ : ܕܠܐ
- ܥܡ̇ܪ . ܡܬܐܠܨ ܕܐܦ ܡܢ ܒܣܪܐ ܕܐܟ̇ܠܝܢ
- ܕܡܪܗܛܘܗܝ̈ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܬܬܒܥ ܕܢܫܒܘܩ ܠܗ̇
- ܐܣܠܝ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܦܐܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܐܡ̇ܕ̇
- ܪܒܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܠܐ ܐܣܪܚܘ
- ܝܫܘܥ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܫܐܠܬܘܢ ܡܛܠ
- ܐܝܬܝܗ̇ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ XXܐܠܗܐ ܒܗ ܡܬܬܢܝܚ
- ܬܘܒ ܝܨܘܦܬܢܐ ܒܗ̇ܘ ܕܐܦ ܬܘܒ ܢ̇ܛܪ ܘܡܝܬܐ
- ܢܙܝܪܘܬܐ . ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܐܦ ܐܝܕܐ ܢܘܫܛ ܥܠܘܗܝ
- ܕܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܆ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܫ̇ܠܡܝܢ ܐܢܬܘܢ
- ܠܚܕܕܐ̈ . ܓܠܝܐ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܚ̇ܛܝܢ .
- ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ