simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܝܠܝ . ܢܗܘܐ ܠܗܘܢX ܨܒܝܢܐ ܠܡܕܥ . ܕܢܥܒܕܘܢ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܠܗܝܢ ܆ ܐܡ̣ܪܘ ܐܢܝܢ̈ ܒܥܕܬܐ . ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܝܢ
- ܒܐܓܘܪܣܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ X ܣܝܡܐ ܥܠܝܗܘܢ ܕܢܩܪܒܘܢ ܒܝܘܡܐ ܚܪ . ܕܐܦ ܒܗ ܥܕXܐ ܕܢܬܟܦܪ ܒܐܣܦܘܓܐ . ܐܝܬ ܓܝܪ Xܗܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ .
- ܒܗܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܦܩܕܢܢ : ܘܒܐܓܪܬܐ̈ ܐܠܦܢܢ . ܡܛܠ ܒܛܠܢܐ ܕܐܦ ܐܘ̇ ܡܗܝܡܢܐ ܆ ܒܥܒܕܝܗܘܢ̈ ܡܫܝܢܐܝܬ ܢܚܘܪܘܢ . ܐܝܟܢܐ
- ܐܚܘܬܐ̈ ܝܪܬܢ̈ ܠܐܒܘܗܝܢ . ܐܢ ܒܚܝܘܗܝ̈ ܕܐܒܘܗܝܢ ܠܐ ܕܐܦ ܥܡ ܒܢܝܗ̇̈ ܘܥܡ ܕܕܐ̈ ܕܒܢܝܗ̇̈ ܐܝܟ ܕܡܢ ܠܥܠ ܝܒ . ܗܟܢܐ
- ܐܢܐ ܝܘܡܢܐ : ܐܫܠܡ ܠܟܘܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܗܠܝܢ : ܕܠܐ ܗܘܐ ܕܝܠܝ ܕܐܦ ܒܐܪܥܐ ܗ̇ܝ ܕܐܬܡܠܟܬ ܠܗܘܢ . ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܐܠܨܬ
- ܡܗܝܡܢ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܗ̣ܘ ܢܬܬܕܝܢ ܡܢ ܐܢܫ ܠܐ ܡܩܒܠ . ܗܟܢܐ ܕܐܦ ܕܫܠܝܛ ܗܘ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܒܚܐܪܘܬܗ ܢܬܕܒܕ̇ ܒܗ̇ܝ
- ܣܝܡ ܐܝܕܐ ܫܒ̇ܩ . ܐܢܕܝܢ ܗ̣ܘ ܠܐ ܢܘܕܐ : ܘܓܠܝܐܝܬ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܐܦ ܕܒܐܚܪܬܐ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܚܛܗܐ̈ ܕܫܪܟܐ ܐܡ̣ܪܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܆
- ܓܠܝܐܝܬ ܡܘܕܥ ܆ ܒܗܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܐܬܟܬܒܝ̈ ܘܐܫܬܠܚܝ̈ ܕܐܦ . ²ܘܗܕܐ ܫܦܪܬ ܠܗܘܢ ܘܬܚܡܘ ܒܛܢܢܐ ܐܠܗܝܐ . ܗ̇ܝ
- ܐܢܬܘܢ : ܕܠܐ ܗܘܐ ܠܐܪܥܐ ܕܝܗ̇ܒܐ ܦܐܪܐ̈ ܦܓܪܢܝܐ̈ ܠܡܥܠ ܆ ܕܐܦ ܝܕ̇ܥ ܕܗܠܝܢ ܕܟ̇ܬܒ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܆ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܥܬܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ
- ܡܢ ܒܣܪܐ ܕܐܟ̇ܠܝܢ ܢܐܟܘܠ ܥܡܗܘܢ . ܣܛܪ ܡܢ ܥܠܬܐ ܐܢܢܩܝܬܐ ܕܐܦ ܕܚܢܦܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܕܘܝܪܗ . ܟܐܡܬ ܟܕ ܥܡܗܘܢ ܥܡ̇ܪ . ܡܬܐܠܨ
- ܡܬܬܒܥ ܕܢܫܒܘܩ ܠܗ̇ . ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܪܚܡܬܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܐܦ : ܚܝܒ ܗܘ ܠܐܡܐ ܕܝܠܗ ܚܕܐ ܡܢ ܐܪܒܥ̈ ܕܡܪܗܛܘܗܝ̈ . ܗ̇ܝ
- ܦܐܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܐܡ̇ܕ̇ ܙܢܝܘܬܐ ܕܝܢ ܘܟܠܗ̇ ܛܢܦܘܬܐ ܐܦܠܐ ܕܐܦ ܒܫܡܗܐ̈ ܓܢܣܢܝܐ̈ ¹0ܘܓܘܢܝܐ̈ ܠܛܡܐܘܬܐ ܐܣܠܝ ܇ ܐܝܟܢܐ
- ܗܢܘܢ ܠܐ ܐܣܪܚܘ ܠܗ̇ܘ ܟܢܫܐ ܕܐܠܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܐܦ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܚܕܐ ܥܕܬܐ ܘܡܪܥܝܬܐ . ܐܦܢ ܣܓܝ ܪܒܐ . ܐܝܟ
- ܐܢܬܘܢ ܫܐܠܬܘܢ ܡܛܠ ܩܢܘܢܐ̈ ܥܕܬܢܝܐ̈ ܡܫܠܡ ܐܢܐ ܘܡܘܕܥ ܕܐܦ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ . ܐܡ̣ܪ ܕܝܢ ܐܦ ܠܢ ܝܫܘܥ . ܡܛܠ
- XXܐܠܗܐ ܒܗ ܡܬܬܢܝܚ ܝܬܝܪܐܝܬ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܕܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܦ ܕܠܗ̇ܝ ܡܩܝܡܐ ܘܠܥܕܬܐ ܡܫܝܢܐ . ܥܒ̇ܕܐ ܛܒܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܗ̇ܘ
- ܬܘܒ ܢ̇ܛܪ ܘܡܝܬܐ ܠܟܠ ܕܫܠܝܚܐܝܬ ܢܐܡܕ̇ ܟܕ ܨܒ̇ܐ ܟܝܬ ܕܐܦ ܪܒܐ ܕܕܝ̣ܢܐ̈ ܕܝܠܗ . ܘܒܚܝܠܐ ܬܘܒ ܝܨܘܦܬܢܐ ܒܗ̇ܘ
- ܐܝܕܐ ܢܘܫܛ ܥܠܘܗܝ ܆ ܢܬܟܠܐ ܡܢ ܬܫܡܫܬܗ ܬܪܝܢ̈ ܝܪܚܐ̈ . ܥܡ ܕܐܦ ܡܢ ܬܫܡܫܬܗ ܝܘܡܬܐ̈ ܥܣܪܝܢ̈ . ܥܡ ܢܙܝܪܘܬܐ . ܘܐܢܗ̣ܘ
- ܐܢܬܘܢ ܫ̇ܠܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ ܐܟܡ̇ܢ ܕܒܚܝܠܐ ܥܡܢ ܐܝܬܝܟܘܢ ܇ ܕܐܦ . ܟܕ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܠܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܢ ܘܠܫܠܡܐ ܕܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܆
- ܗܢܘܢ ܚ̇ܛܝܢ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܝ̇ܕܥܝܢ ܐܢܘܢ ܆ ܕܠܘ ܫܘܠܛܢܐ ܐܝܬ ܕܐܦ ܬܘܒ ܐܘ̇ ܒܪ X ܥܠܡܐ : ܕܡܚܪܡܝܢ ܠܟܗܢܐ ܐܘ̇ ܠܚܕܕܐ̈ . ܓܠܝܐ
- ܗܢܘܢ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ X ܢܫܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܢܗܘܘܢ . ܕܐܦ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܘܙܒܢܐ XX . XXX1ܡܙܠܗܙܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐܝܟܢܐ