simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܠܦܛܪܘܣ ܪܝܫܐ ܕܥܕܬܐ ܡܠܦܢܝ ܚܘܝܬ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ . ܟܕ ܙܗܪ ܕܐܦ ܡܪܐ ܕܟܠ ܕܫܐ̇ܠ ܠܟ ܗܒ ܠܗ . ܘܕܒܥ̇ܐ ܡܢܟ ܠܐ ܬܟܠܝܘܗܝ . ܗ̇ܝ
- ܐܢܐ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܣܥܪܬ . ܐܝܟ ܪܒ ܒܝܬܐ ܡܚܝܠܐ . ܘܕܐܝܬ ܕܐܦ X ¹ܪܒܝ̈ ܒܬܐ̈ ܡܗܝܡܢܐ̈ . ܕܛܝܒܘܬܐ ܡܦܪܫܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܗ̇ܝ
- ܠܝ ܢܥܢܐ ܘܢܫܪܐ ܡܢ ܦܟܪܐ̈ [ ]ܠ ³⁸ ܪܓܫܝ̈ ܐܬܥܪܙܠܘ ܘܠܝ ܕܐܦ ܆ ܥܕܪܘܢܢܝ ³⁵[ . . . . . . ]ܨܠܘܬܐ̈ ܒܥܕܢ XXܐܣܘܪܝ̈ .
- ܗܢܘܢ ܠܐ ܐܣܪܚܘ ܠܗ̇ܘ ܟܢܫܐ ܕܐܠܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܐܦ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܚܕܐ ܥܕܬܐ ܘܡܪܥܝܬܐ . ܐܦܢ ܣܓܝ ܪܒܐ . ܐܝܟ