simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܐܢܫܝܢ̈ ܡܢܢ ܩܕܡܘ ܝܕܥܘ ܕܐܣܬܥܪܬ ܀ ܓ . ܗܘܬ ܒܥ̇ܬܐ ܕܐܦ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ . ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܟܒܪ ܐܦܠܐ ܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ . ܗ̇ܝ
- ܟܕ ܡܬܦܪܣܐ ܐܢܐܦܘܪܐ . ܠܐ ܢܨܛܠܐ ܨܠܝܒܐ ܠܚܕ ܡܢ ܓܒܝܢ̈ . ܕܐܦ ܨܠܝܒܐ . ܡܙܗܪܝܢ ܕܝܢ ܐܢܫܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܘܪܥܘܬܐ̈ ܒܚܝܪܐ̈ .
- ܗܢܘܢ ܕܩܕܡܘ ܗܘܘ ܩܫܝܫܐ̈ ܘܡܫܡܫܢܐ̈ . ܟܕ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܕܐܦ X ܠܐܢܫܐ̈ ܓܠܝܙܝ̈ ܡܢ ܢܘܗܪܐ ܐܘܟܝܬ ܣܡܝܐ̈ . ܘܠܐ ܡܬܒܚܝܢ
- ܩܪܒܐ̈ ܘܡܚܘܬܐ̈ ܘܥܠܬܐ ܕܚܛܗܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܗܘ̇ܝܢ . ܕܐܦ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ . ܡܢ ܥܠܬ ܡܟܝܪܘܬܐ̈ ܡܕܡ ܠܐ ܡܛܟܣܬܐ . ܐܝܟܢܐ̈
- ܡܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܪܐܙܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܢܬܟܠܘܢ . ܘܡܢ ܥܕܬܐ ܆ ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܟܕ ܠܐ ܗܘ̣ܘ . ܘܡܡܪܚܝܢ ܘܡܫܡܫܝܢ ܆ ܙܕܩܢܢ ܟܠܢ .
- ܒܬܫܡܫܬܐ̈ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܐܘ̇ ܒܐܝܩܪܐ̈ ܬܣܬܒܪ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܢ ܕܐܦ ܒܐܘܣܝܐ ܕܓܒܪܐ ܡܬܗܦܟܐ . ܒܪܡ ܠܘ ܗܟܢܐ . 10ܐܝܟܢܐ
- ܣܛܪ ܡܢ ܕܝܐܬܝܩܝ ܝ̣ܪܬ . ܗ̣ܘ ܢܚܘܐ X0ܕܡܢ ܢܡܘܣܐ̈ ܡܬܩܪܐ ܕܐܦ ܝܪܬܘܬܐ . ܠܐ ܡܨܐ ܐܚܐ ܠܡܙܥܘ ܡܕܡ ܀ ܠܚ . ܗ̇ܘ ܕܐܡ̇ܪ
- ܡܬܬܒܥ ܕܢܫܒܘܩ ܠܗ̇ . ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܪܚܡܬܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܐܦ : ܚܝܒ ܗܘ ܠܐܡܐ ܕܝܠܗ ܚܕܐ ܡܢ ܐܪܒܥ̈ ܕܡܪܗܛܘܗܝ̈ . ܗ̇ܝ
- ܥܠܠܬܐ̈ ܒܬܪܟܢ ܢܦܢܐ ܐܢܝܢ ܠܗ̇ܘ ܕܟܬ̣ܒ ܠܗ ܕܘܪܐܐ ܒܟܬܒܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܠܗ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܟܬ̣ܒ ܒܗ ܒܕܘܪܐܐ . XX ܐܢ ²⁷ܕܝܢ ܢܨܒܐ
- ܐܚܘܬܐ̈ ܝܪܬܢ̈ ܠܐܒܘܗܝܢ . ܐܢ ܒܚܝܘܗܝ̈ ܕܐܒܘܗܝܢ ܠܐ ܕܐܦ ܥܡ ܒܢܝܗ̇̈ ܘܥܡ ܕܕܐ̈ ܕܒܢܝܗ̇̈ ܐܝܟ ܕܡܢ ܠܥܠ ܝܒ . ܗܟܢܐ
- ܐܢܬܘܢ ܟܕ ܡܬܬܕܝܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܥ̇ܝܢ ܐܢܬܘܢ ܪܚܡܐ̈ . XXX ܕܐܦ ܐܢܘܢ ܙܕܝܩܐܝܬ . XXX 10ܗܟܢܐ ܗܘܝܬܘܢ ܕܝ̇ܢܝܢ . ܐܝܟ ܡܐ
- ܐܢܬܘܢ ܥܬܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܬܬܕܢܘ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܕܝ̣ܢܐ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܒܥ̇ܝܢ ܐܢܬܘܢ ܪܚܡܐ̈ . XXX ܗܟܢܐ ܕܘܢܘ . ܐܝܟ
- ܒܕܝ̣ܢܐ ܕܕܝ̇ܢܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܒܪ ܡܘܬܒܟܘܢ ܘܒܪ ܬܪܘܢܘܣ . ܕܐܦ ܕܘܢܘ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܥܬܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܬܬܕܢܘ . ܡܛܠ
- ܒܗܠܝܢ ܕܡܣܬܒܪܢ̈ ܕܛܒ ܓܠܝܢ̈ ܪܚܝܡ ܥܠܝܢ ܒܘܚܢܐ . ܕܐܦ XXX ܦܪܘܣܦܢܣܝܝX : XX¹̈ ܕܐܬܟܬܒܘ : XX¹ ܡܛܠ
- ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܓܕܫ ܡܕܡ ܕܐܝܟ ܗܢܐ . ܐܡܪ X0 ܓܝܪ ܕܟܕܫܟܒ ܕܐܦ ܕܝܢ ܐܦ ܝܘܚܢܢ ܕܐܣܝܐ . ܡܬܢܐ ܒܐܩܠܣܝܣܛܝܩܝ ¹² ܕܝܠܗ .
- XXܐܠܗܐ ܒܗ ܡܬܬܢܝܚ ܝܬܝܪܐܝܬ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܕܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܦ ܕܠܗ̇ܝ ܡܩܝܡܐ ܘܠܥܕܬܐ ܡܫܝܢܐ . ܥܒ̇ܕܐ ܛܒܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܗ̇ܘ
- ܠܗܢܘܢ ܕܕܠܐ X ܢܡܘܣ ܐܢܘܢX ²⁴ܐܬܪ . ܗܘܝܬ ܥܡ ܟܪܝܗܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܦ X0 X ܠܐܠܗܐ X X ²²ܕܠܐ X ²³ܢܡܘܣ . ܐܠܐ ܒܢܡܘܣܗ ܕܡܫܝܚܐ .
- ܐܢܐ . ܩܢܘܢܐ ܬܠܝܬܝܐ . ܕܠܐ ܢܕܘܢ ܠܚܕ ܡܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܘܠܐ ܕܐܦ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܥܘܡܪܐ ܡܢ X ܝܡܝܢܗ . ܟܠܡܕܡ ܕܡܬܛܝܒ ܐܝܟ
- ܐܝܬܝܗ̇ ܕܚܘܝܒܐ . ܐܠܐ ܕܢܫܬܡܥ ܠܩܢܘܢܐ̈ ܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܗ ܕܢܛ̇ܪ ܐܟܬܐ ܘܠܐ ܐܠܡܐ ܥܠ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܥܘܡܪܐ ܗ̇ܝ
- ܡܫܝܚܐ ܝ̇ܕܥ ܠܗ . ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܘܠܐ ܫܘܓܢܝܐ . ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܕܐܦ ܡܢ ܚܛܗܘܗܝ̈ . ܕܗ̇ܘ ܕܒܗܠܝܢ ܡܒܣܐ ܘܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܠܗ . ܐܝܟ