simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܕܒܗܘܦܪܟܝܐ . ܗܢܘܢ ܕܐܦ ܙܪ . ܩ
- ܕܟܠ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܢܬܦܪܢܣܢ̈ ܙܪ .
- ܦܘܪܢܣܐ ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܡܬܩܪܝܢ ܡܛܠܬܗ̇ ܕܥܠܬܐ
- ܐܠܐ ܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܕܐܦ ܒܟܠܝܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆
- ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܐܠܨܬ ܕܐܦ ܐܢܐ ܝܘܡܢܐ :
- ܕܐܒܗܬܐ̈ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܠܝܚܐ ܩܕܝܫܐ ܠܩܘܪܝܢܬܝܐ̈
- ܦܘܩܕܢܐ̈ ܥܬܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ : ܕܠܐ
- ܩܪܝܬܐ ܚ̇ܦܛܘ ܆ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܬܗܘܐ ܠܗܘܢ
- ܆ ܥܠ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܩܢܘܢܐ ܕܚܝܠܐ ܓܙܝܪ
- ܚܒܪܝܗܘܢ̈ ܆ ܙ̇ܕܩ ܕܐܦ ܒܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܗܘ̣ܘ ܡܝܬܪܝܢ̈
- ܚܬܡܐ : ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܐܝܬ ܥܝܕܐ ܕܢܪܫܘܡ
- . ܐܠܐ ܙ̇ܕܩ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܦܬܘܪܐ ܢܬܩܕܫ
- ܠܚܕܕܐ̈ . ܓܠܝܐ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܚ̇ܛܝܢ .
- . ܙ̇ܕܩ ܡܕܝܢ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܢܬܟܣܣܘܢ ܡܢ
- ܕܐܠܗܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܕܟܝܘܬܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܬܒ̇ܥ
- ܕܒܚܐܪܘܬܗ ܢܬܕܒܕ̇ ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܗܝܡܢ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ
- ܐܠܗܝܐ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܓܠܝܐܝܬ ܡܘܕܥ ܆
- ܕܦܬܓܡܝܗܘܢ̈ . ܗܟܢܐ ܕܐܦ ܩܕܝܫܐ ܩܘܦܪܝܢܘܣ ܆
- ܕܨ̇ܒܐ ܠܡܡܪܚܘ . ܕܐܦ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܚ̇ܝܐ
- ܐܣܠܝ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܦܐܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܐܡ̇ܕ̇