simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܙܪ . ܩ ܕܒܝܕ ܐܓܪܬܐ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ ܢܬܩܪܘܢ . X ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܐܦ ܕܢܗܘܘܢ ܥܡܗ ܇ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܬܫܡܫܬܐ ܕܒܗܘܦܪܟܝܐ . ܗܢܘܢ
- ܢܬܦܪܢܣܢ̈ ܙܪ . ܩ ܆ ܒܕܝܢ̣ܐ ܘܒܫܘܠܛܢܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܐܠܗܐ ܇ ܗ̇ܘ ܚ̇ܙܝܐ ܘܕܝ̇ܢܐ ܕܟܠ . ܗܠܝܢ
- ܡܬܩܪܝܢ ܡܛܠܬܗ̇ ܕܥܠܬܐ . ܘܠܐ X0ܠܘܩܕܡ ܬܬܙܝܥ ܗܝ ܕܐܦ ܪܒܬܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܝܠܗ ܕܗ̇ܘ ܦܘܪܢܣܐ ܇ ܐܝܠܝܢ
- ܒܟܠܝܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܐܙܠܝܢ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܐܦܘܠܝܣ ܕܐܦ ܡܓܥܠ ܠܗܘܢ ܡܕܡ ܡܢ ܐܦܝܣܩܘܦܗܘܢ . XXX . ܐܠܐ ܐܝܬ ܡܢܗܘܢ
- ܐܢܐ ܝܘܡܢܐ : ܐܫܠܡ ܠܟܘܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܗܠܝܢ : ܕܠܐ ܗܘܐ ܕܝܠܝ ܕܐܦ ܒܐܪܥܐ ܗ̇ܝ ܕܐܬܡܠܟܬ ܠܗܘܢ . ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܐܠܨܬ
- ܫܠܝܚܐ ܩܕܝܫܐ ܠܩܘܪܝܢܬܝܐ̈ X1ܟ̇ܬܒ ܗܘܐ : ܕܐܢ ܐܝܬ ܒܟܘܢ ܕܐܦ ܕܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܢܣܝܒܝܢ ܘܡܢ ܩܢܘܢܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ . ܐܝܟ
- ܐܢܬܘܢ : ܕܠܐ ܗܘܐ ܠܐܪܥܐ ܕܝܗ̇ܒܐ ܦܐܪܐ̈ ܦܓܪܢܝܐ̈ ܠܡܥܠ ܆ ܕܐܦ ܝܕ̇ܥ ܕܗܠܝܢ ܕܟ̇ܬܒ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܆ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܥܬܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ
- ܗܢܘܢ ܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܒܨܒܘܬܐ ܗܕܐ ܥܡܟܘܢ . ܕܐܦ ܕܢܗܘܐ ܠܢܦܩܬܗܘܢ . ܘܠܒܢܝ̈ ܩܪܝܬܐ ܚ̇ܦܛܘ ܆
- ܩܢܘܢܐ ܕܚܝܠܐ ܓܙܝܪ ܡܢ ܐܒܗܬܐ̈ . ܟܕ ܡܕܝܢ ܨܒܝܢܢ ܕܡܢ ܕܐܦ ܆ ܕܠܐ ܪܚܝܩܐ ܡܢ ܚܛܗܐ . ܕܐܝܠܝܢ ܕܗܘ̣ܝܢ ܒܫܘܚܕܐ ܆ ܥܠ ܗ̇ܘ
- ܒܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܗܘ̣ܘ ܡܝܬܪܝܢ̈ . ܐܝܟ ܕܢܗܘܘܢ ܕܡܘܬܐ ܕܐܦ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܪܡ̇ܝܢ ܕܪܓܝܗܘܢ̈ ܠܥܠ ܡܢ ܚܒܪܝܗܘܢ̈ ܆ ܙ̇ܕܩ
- ܐܝܬ ܥܝܕܐ ܕܢܪܫܘܡ ܒܬܪ ܥܡܕܐ . ܡܫܡܫܢܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܕܠܐ ܕܐܦ ܟܕ ܗܘ̇ܝܐ ܨܠܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬ ܥܠXX ܝXX XXX ܗܢܐ ܚܬܡܐ : ܗ̇ܘ
- ܗ̣ܘ ܦܬܘܪܐ ܢܬܩܕܫ . ܕܫܒܬܥܣܕ̇ ܛܒܠܝܬܐ ܕܨܝܕܐ ܆ ܠܐ ܕܐܦ ܘܐܬܩܪܒ ܥܠܝܗ̇ ܆ ܠܐ ܡܢ ܗܕܐ ܐܬܩܕܫ ܠܗ ܦܬܘܪܐ . ܐܠܐ ܙ̇ܕܩ
- ܗܢܘܢ ܚ̇ܛܝܢ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܝ̇ܕܥܝܢ ܐܢܘܢ ܆ ܕܠܘ ܫܘܠܛܢܐ ܐܝܬ ܕܐܦ ܬܘܒ ܐܘ̇ ܒܪ X ܥܠܡܐ : ܕܡܚܪܡܝܢ ܠܟܗܢܐ ܐܘ̇ ܠܚܕܕܐ̈ . ܓܠܝܐ
- ܗܢܘܢ ܢܬܟܣܣܘܢ ܡܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ . 10ܕܥܣܪܝܢ̈ ܘܬܡܢܝܐ̈ . ܕܐܦ ܘܒܛܟܣܐ ܕܨܥܪܐ̈ ܘܕܨܘܚܝܬܐ̈ ܡܦܩܝܢ ܚܪܡܐ̈ . ܙ̇ܕܩ ܡܕܝܢ
- ܕܟܝܘܬܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܬܒ̇ܥ . ܕܢܦܣܘܩ ܕܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܡܕܡ ܕܐܦ ܕܥܠܡܐ ܡܚܝܒ ܠܗܘܢ ܆ ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܢܡܘܣܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܇ ܗ̇ܘ
- ܡܗܝܡܢ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܗ̣ܘ ܢܬܬܕܝܢ ܡܢ ܐܢܫ ܠܐ ܡܩܒܠ . ܗܟܢܐ ܕܐܦ ܕܫܠܝܛ ܗܘ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܒܚܐܪܘܬܗ ܢܬܕܒܕ̇ ܒܗ̇ܝ
- ܓܠܝܐܝܬ ܡܘܕܥ ܆ ܒܗܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܐܬܟܬܒܝ̈ ܘܐܫܬܠܚܝ̈ ܕܐܦ . ²ܘܗܕܐ ܫܦܪܬ ܠܗܘܢ ܘܬܚܡܘ ܒܛܢܢܐ ܐܠܗܝܐ . ܗ̇ܝ
- ܩܕܝܫܐ ܩܘܦܪܝܢܘܣ ܆ ܒܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܩܘܐܢܛܘܣ : ܐܝܟ ܩܢܘܢܐ ܕܐܦ ܢܡܘܣܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܒܡܪܚܘܬܐ X ܕܦܬܓܡܝܗܘܢ̈ . ܗܟܢܐ
- ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܚ̇ܝܐ ܐܢܬܬܗ̇ . ܢܣ̇ܒ ܠܚܬܐ ܕܝܠܗ̇ . ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܕܐܦ : X¹XXXXXdd·¹ ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܫܠܝܛ ܠܗ̇ܘ ܕܨ̇ܒܐ ܠܡܡܪܚܘ .
- ܦܐܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܐܡ̇ܕ̇ ܙܢܝܘܬܐ ܕܝܢ ܘܟܠܗ̇ ܛܢܦܘܬܐ ܐܦܠܐ ܕܐܦ ܒܫܡܗܐ̈ ܓܢܣܢܝܐ̈ ¹0ܘܓܘܢܝܐ̈ ܠܛܡܐܘܬܐ ܐܣܠܝ ܇ ܐܝܟܢܐ