simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܗܢܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܢܘܕܥ ܠܗܢܘܢ
- ܒܢܝܐ̈ ܕܢܘܗܪܐ . ܕܐܦ ܙܒܢܐ ܩ̣ܪܒ ܠܗ
- ܝܫܘܥ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܫܐܠܬܘܢ ܡܛܠ
- . ܟܠܗܝܢ ܗܢܝܢ̈ ܕܐܦ ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ :
- ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܝܠܝ .
- ܫܦܝܪ ܡ̇ܢ ܆ ܕܐܦ ܕܠܐ ܐܢܬܬܐ ܢܗ̣ܘܐ
- . ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܠܫܘܟܢܐ̈ ܕܐܣܝܘܬܐ ܢܫܬܘܐ
- ܥܒܕܝܗܝܢ̈ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܬܚܙܝܢ ܠܘܩܕܡ ܡܪܝܡܐ
- ܙܗܝܪܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ X0 ܠܕܪܓܐ ܕܝܬܝܪ
- ܐܝܬܝ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܕܝܐܬܝܩܝ ܗܕܐ .
- 10ܢܬܬܪܣܘܢ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܦܠܚܐ ܡܢ
- ܢܚܘܪܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܗܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ
- ܕܐܠܗܐ ܆ ܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܢܝ
- ܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ ܗ̇ܘ ܕܪܘܡܝ
- . ܐܢܕܝܢ ܘ̇ܠܐ ܕܐܦ ܩܘܪܒܢܐ ܡܚܕܐ ܕܡܬܩܒܠܝܢ
- . ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܥܠܬܐ
- ܠܚܬܗ̇ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܬܒܛܢ ܡܢܗ :
- ܐܡ̣ܪܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܆ ܕܐܦ ܣܝܡ ܐܝܕܐ ܫܒ̇ܩ
- ܕܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܆ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܫ̇ܠܡܝܢ ܐܢܬܘܢ
- ܕܒܗ̇ . ܗܢܘܢ ܕܐܦ ܟܬܝܒܬܗܘܢ̈ ܢܙܕܘܪ .