simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܬܟܠܝܘܗܝ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܠܦܛܪܘܣ ܪܝܫܐ ܕܥܕܬܐ
- ܕܐܠܗܐ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܢܐ ܗ̣ܝ ܟܕ
- ܒܥܕܢ XXܐܣܘܪܝ̈ . ܕܐܦ ܠܝ ܢܥܢܐ ܘܢܫܪܐ
- ܪܒܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܠܐ ܐܣܪܚܘ