simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- X0 ܠܕܪܓܐ ܕܝܬܝܪ ܪܒ ܢܗܘܐ ܚ̇ܫܚ . ܡܬܝܗܒ ܠܗ ܕܝܢ ܩܕܡܐܝܬ ܕܐܦ ܢܣܝܢܐ . ܝܠܝܦܐ . ܣܓܝ ܝܘܠܦܢܐ . ܡܬܥܗܕܢܐ ܙܗܝܪܐ . ܐܝܟܢܐ
- XXܐܠܗܐ ܒܗ ܡܬܬܢܝܚ ܝܬܝܪܐܝܬ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܕܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܦ ܕܠܗ̇ܝ ܡܩܝܡܐ ܘܠܥܕܬܐ ܡܫܝܢܐ . ܥܒ̇ܕܐ ܛܒܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܗ̇ܘ
- ܐܚܘܬܐ̈ ܝܪܬܢ̈ ܠܐܒܘܗܝܢ . ܐܢ ܒܚܝܘܗܝ̈ ܕܐܒܘܗܝܢ ܠܐ ܕܐܦ ܥܡ ܒܢܝܗ̇̈ ܘܥܡ ܕܕܐ̈ ܕܒܢܝܗ̇̈ ܐܝܟ ܕܡܢ ܠܥܠ ܝܒ . ܗܟܢܐ
- ܐܝܕܐ ܢܘܫܛ ܥܠܘܗܝ ܆ ܢܬܟܠܐ ܡܢ ܬܫܡܫܬܗ ܬܪܝܢ̈ ܝܪܚܐ̈ . ܥܡ ܕܐܦ ܡܢ ܬܫܡܫܬܗ ܝܘܡܬܐ̈ ܥܣܪܝܢ̈ . ܥܡ ܢܙܝܪܘܬܐ . ܘܐܢܗ̣ܘ
- ܐܝܬ ܥܝܕܐ ܕܢܪܫܘܡ ܒܬܪ ܥܡܕܐ . ܡܫܡܫܢܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܕܠܐ ܕܐܦ ܟܕ ܗܘ̇ܝܐ ܨܠܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬ ܥܠXX ܝXX XXX ܗܢܐ ܚܬܡܐ : ܗ̇ܘ
- ܐܝܬܝܗ̇ ܕܚܘܝܒܐ . ܐܠܐ ܕܢܫܬܡܥ ܠܩܢܘܢܐ̈ ܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܗ ܕܢܛ̇ܪ ܐܟܬܐ ܘܠܐ ܐܠܡܐ ܥܠ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܥܘܡܪܐ ܗ̇ܝ
- ܐܢܐ . ܩܢܘܢܐ ܬܠܝܬܝܐ . ܕܠܐ ܢܕܘܢ ܠܚܕ ܡܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܘܠܐ ܕܐܦ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܥܘܡܪܐ ܡܢ X ܝܡܝܢܗ . ܟܠܡܕܡ ܕܡܬܛܝܒ ܐܝܟ
- ܐܢܐ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܣܥܪܬ . ܐܝܟ ܪܒ ܒܝܬܐ ܡܚܝܠܐ . ܘܕܐܝܬ ܕܐܦ X ¹ܪܒܝ̈ ܒܬܐ̈ ܡܗܝܡܢܐ̈ . ܕܛܝܒܘܬܐ ܡܦܪܫܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܗ̇ܝ
- ܐܢܐ ܝܘܡܢܐ : ܐܫܠܡ ܠܟܘܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܗܠܝܢ : ܕܠܐ ܗܘܐ ܕܝܠܝ ܕܐܦ ܒܐܪܥܐ ܗ̇ܝ ܕܐܬܡܠܟܬ ܠܗܘܢ . ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܐܠܨܬ
- ܐܢܫܝܢ̈ ܡܢܢ ܩܕܡܘ ܝܕܥܘ ܕܐܣܬܥܪܬ ܀ ܓ . ܗܘܬ ܒܥ̇ܬܐ ܕܐܦ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ . ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܟܒܪ ܐܦܠܐ ܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ . ܗ̇ܝ
- ܐܢܬܘܢ : ܕܠܐ ܗܘܐ ܠܐܪܥܐ ܕܝܗ̇ܒܐ ܦܐܪܐ̈ ܦܓܪܢܝܐ̈ ܠܡܥܠ ܆ ܕܐܦ ܝܕ̇ܥ ܕܗܠܝܢ ܕܟ̇ܬܒ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܆ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܥܬܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ
- ܐܢܬܘܢ ܟܕ ܡܬܬܕܝܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܥ̇ܝܢ ܐܢܬܘܢ ܪܚܡܐ̈ . XXX ܕܐܦ ܐܢܘܢ ܙܕܝܩܐܝܬ . XXX 10ܗܟܢܐ ܗܘܝܬܘܢ ܕܝ̇ܢܝܢ . ܐܝܟ ܡܐ
- ܐܢܬܘܢ ܥܬܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܬܬܕܢܘ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܕܝ̣ܢܐ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܒܥ̇ܝܢ ܐܢܬܘܢ ܪܚܡܐ̈ . XXX ܗܟܢܐ ܕܘܢܘ . ܐܝܟ
- ܐܢܬܘܢ ܫ̇ܠܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ ܐܟܡ̇ܢ ܕܒܚܝܠܐ ܥܡܢ ܐܝܬܝܟܘܢ ܇ ܕܐܦ . ܟܕ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܠܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܢ ܘܠܫܠܡܐ ܕܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܆
- ܐܢܬܘܢ ܫܐܠܬܘܢ ܡܛܠ ܩܢܘܢܐ̈ ܥܕܬܢܝܐ̈ ܡܫܠܡ ܐܢܐ ܘܡܘܕܥ ܕܐܦ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ . ܐܡ̣ܪ ܕܝܢ ܐܦ ܠܢ ܝܫܘܥ . ܡܛܠ
- ܒܐܓܘܪܣܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ X ܣܝܡܐ ܥܠܝܗܘܢ ܕܢܩܪܒܘܢ ܒܝܘܡܐ ܚܪ . ܕܐܦ ܒܗ ܥܕXܐ ܕܢܬܟܦܪ ܒܐܣܦܘܓܐ . ܐܝܬ ܓܝܪ Xܗܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ .
- ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܓܕܫ ܡܕܡ ܕܐܝܟ ܗܢܐ . ܐܡܪ X0 ܓܝܪ ܕܟܕܫܟܒ ܕܐܦ ܕܝܢ ܐܦ ܝܘܚܢܢ ܕܐܣܝܐ . ܡܬܢܐ ܒܐܩܠܣܝܣܛܝܩܝ ¹² ܕܝܠܗ .
- ܒܒܣܡܐ ܫ̇ܦܘ ܠܦܓܪܝܗܘܢ̈ . ܘܡܢ ܗܕܐ ܒܟܠܕܘܟ ܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܕܐܦ ܢܦܓܥ ܪܝܚܐ ܣܪܝܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܥܦܝܢ 10 ܠܗܘܢ . ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ
- ܒܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܗܘ̣ܘ ܡܝܬܪܝܢ̈ . ܐܝܟ ܕܢܗܘܘܢ ܕܡܘܬܐ ܕܐܦ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܪܡ̇ܝܢ ܕܪܓܝܗܘܢ̈ ܠܥܠ ܡܢ ܚܒܪܝܗܘܢ̈ ܆ ܙ̇ܕܩ
- ܒܕܝ̣ܢܐ ܕܕܝ̇ܢܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܒܪ ܡܘܬܒܟܘܢ ܘܒܪ ܬܪܘܢܘܣ . ܕܐܦ ܕܘܢܘ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܥܬܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܬܬܕܢܘ . ܡܛܠ