simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܠܝ ܢܥܢܐ ܘܢܫܪܐ ܡܢ ܦܟܪܐ̈ [ ]ܠ ³⁸ ܪܓܫܝ̈ ܐܬܥܪܙܠܘ ܘܠܝ ܕܐܦ ܆ ܥܕܪܘܢܢܝ ³⁵[ . . . . . . ]ܨܠܘܬܐ̈ ܒܥܕܢ XXܐܣܘܪܝ̈ .
- ܟܕ ܡܬܦܪܣܐ ܐܢܐܦܘܪܐ . ܠܐ ܢܨܛܠܐ ܨܠܝܒܐ ܠܚܕ ܡܢ ܓܒܝܢ̈ . ܕܐܦ ܨܠܝܒܐ . ܡܙܗܪܝܢ ܕܝܢ ܐܢܫܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܘܪܥܘܬܐ̈ ܒܚܝܪܐ̈ .
- ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܓܕܫ ܡܕܡ ܕܐܝܟ ܗܢܐ . ܐܡܪ X0 ܓܝܪ ܕܟܕܫܟܒ ܕܐܦ ܕܝܢ ܐܦ ܝܘܚܢܢ ܕܐܣܝܐ . ܡܬܢܐ ܒܐܩܠܣܝܣܛܝܩܝ ¹² ܕܝܠܗ .
- ܠܗܢܘܢ ܕܕܠܐ X ܢܡܘܣ ܐܢܘܢX ²⁴ܐܬܪ . ܗܘܝܬ ܥܡ ܟܪܝܗܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܦ X0 X ܠܐܠܗܐ X X ²²ܕܠܐ X ²³ܢܡܘܣ . ܐܠܐ ܒܢܡܘܣܗ ܕܡܫܝܚܐ .
- ܙܒܢܐ ܩ̣ܪܒ ܠܗ . ܘܚܨܕܐ ܡܛܝ ܠܗ ܆ ܕܢܬܚܨܕܘܢ X¹ܚܝܒܐ̈ ܕܐܦ ܕܚܘܪܒܐ . XX ܡܛܠܗܕܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܒܢܝܐ̈ ܕܢܘܗܪܐ .
- ܡܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܪܐܙܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܢܬܟܠܘܢ . ܘܡܢ ܥܕܬܐ ܆ ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܟܕ ܠܐ ܗܘ̣ܘ . ܘܡܡܪܚܝܢ ܘܡܫܡܫܝܢ ܆ ܙܕܩܢܢ ܟܠܢ .
- ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܚ̇ܝܐ ܐܢܬܬܗ̇ . ܢܣ̇ܒ ܠܚܬܐ ܕܝܠܗ̇ . ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܕܐܦ : X¹XXXXXdd·¹ ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܫܠܝܛ ܠܗ̇ܘ ܕܨ̇ܒܐ ܠܡܡܪܚܘ .
- ܒܐܓܘܪܣܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ X ܣܝܡܐ ܥܠܝܗܘܢ ܕܢܩܪܒܘܢ ܒܝܘܡܐ ܚܪ . ܕܐܦ ܒܗ ܥܕXܐ ܕܢܬܟܦܪ ܒܐܣܦܘܓܐ . ܐܝܬ ܓܝܪ Xܗܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ .
- ܒܬܫܡܫܬܐ̈ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܐܘ̇ ܒܐܝܩܪܐ̈ ܬܣܬܒܪ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܢ ܕܐܦ ܒܐܘܣܝܐ ܕܓܒܪܐ ܡܬܗܦܟܐ . ܒܪܡ ܠܘ ܗܟܢܐ . 10ܐܝܟܢܐ
- ܗܢܘܢ ܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܒܨܒܘܬܐ ܗܕܐ ܥܡܟܘܢ . ܕܐܦ ܕܢܗܘܐ ܠܢܦܩܬܗܘܢ . ܘܠܒܢܝ̈ ܩܪܝܬܐ ܚ̇ܦܛܘ ܆
- ܕܠܐ ܐܢܬܬܐ ܢܗ̣ܘܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܐܢܕܝܢ ܠܐ ܆ ܕܚܕܐ ܐܢܬܬܐ ܕܐܦ . Xܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܛܟܣܐ ܘܕܘܟܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܗܝܡܢ . ܫܦܝܪ ܡ̇ܢ ܆
- ܣܝܡ ܐܝܕܐ ܫܒ̇ܩ . ܐܢܕܝܢ ܗ̣ܘ ܠܐ ܢܘܕܐ : ܘܓܠܝܐܝܬ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܐܦ ܕܒܐܚܪܬܐ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܚܛܗܐ̈ ܕܫܪܟܐ ܐܡ̣ܪܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܆
- ܐܢܬܘܢ ܫ̇ܠܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ ܐܟܡ̇ܢ ܕܒܚܝܠܐ ܥܡܢ ܐܝܬܝܟܘܢ ܇ ܕܐܦ . ܟܕ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܠܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܢ ܘܠܫܠܡܐ ܕܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܆
- ܒܕܝܐܬܝܩܝ ܗܕܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܟܕ ܡܫܠܡܝܢ XXܐܢܬܘܢ ܠܥܡܡܐ̈ . ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܠܠܬ ܠܟܘܢ ܟܕ ܥܡܟܘܢ ܐܝܬܝ . ܐܝܟ
- ܫܠܝܚܐ ܩܕܝܫܐ ܠܩܘܪܝܢܬܝܐ̈ X1ܟ̇ܬܒ ܗܘܐ : ܕܐܢ ܐܝܬ ܒܟܘܢ ܕܐܦ ܕܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܢܣܝܒܝܢ ܘܡܢ ܩܢܘܢܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ . ܐܝܟ
- ܐܢܬܘܢ ܥܬܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܬܬܕܢܘ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܕܝ̣ܢܐ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܒܥ̇ܝܢ ܐܢܬܘܢ ܪܚܡܐ̈ . XXX ܗܟܢܐ ܕܘܢܘ . ܐܝܟ
- ܡܫܝܚܐ ܝ̇ܕܥ ܠܗ . ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܘܠܐ ܫܘܓܢܝܐ . ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܕܐܦ ܡܢ ܚܛܗܘܗܝ̈ . ܕܗ̇ܘ ܕܒܗܠܝܢ ܡܒܣܐ ܘܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܠܗ . ܐܝܟ
- ܗܢܘܢ ܠܐ ܐܣܪܚܘ ܠܗ̇ܘ ܟܢܫܐ ܕܐܠܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܐܦ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܚܕܐ ܥܕܬܐ ܘܡܪܥܝܬܐ . ܐܦܢ ܣܓܝ ܪܒܐ . ܐܝܟ
- ܐܢܐ . ܩܢܘܢܐ ܬܠܝܬܝܐ . ܕܠܐ ܢܕܘܢ ܠܚܕ ܡܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܘܠܐ ܕܐܦ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܥܘܡܪܐ ܡܢ X ܝܡܝܢܗ . ܟܠܡܕܡ ܕܡܬܛܝܒ ܐܝܟ
- ܡܫܡܫܢܐ . XX ܝܥܩܘܒ . ܠܐ ܫܠܝܛ ܠܗ̇ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܕܐܦ ܕܬܪܡܐ ܡܢܬܐ ܡܢ ܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ ܒܟܣܐ ܗ̇ܘ ܕܩܘܕܫܐ . ܐܝܟܢܐ