simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܢܒܪܘܟ ܘܢܣܓܘܕ ܘܢܫܒܚܝܘܗܝ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܦܪܘܩܐ ܕܟܠ ܐܦ ܕܐܦ ܘܕܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܬܘܕܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܪܥܢܝܐ ܐܦ ܫ̇ܡܝܢܐ . ܠܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܠܙܕܝܩܐ ܐܝܘܒ ܆ ܘ̣Xܩܘܐ ܕ ܩܝ̇ܡܬܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܫܒ̣ܩ ܕܐܦ ܗܘ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܠܗܐ ܒܩܕܝܫܘܗܝẌ̈ ܐܝX ܡܐ ܕ ܟܬܝܒ . ܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܠܝܢ ܐܫ̣ܘܐ ܒXܝܒܘܬX . ܐܝܟ̇ ܛܒܐ ܐܦ ܪܚ̇ܡ ܐܢܫܐ ܀ : ܚ ܪ̇ X ܝ ܕܐܦ ܆ ܐܝܟ ܒܪܬ ܩܠܐ ܫܪܝܪܬܐX ܕܝܠܟ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ . ܠܗ̇ܝ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܠܐܫܛܪܐ ¹ܕܚܛܝ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܠܝܢ ܣܝ̣ܝXܝܐ ܗܘܬ ܣ̣ܕܩܬ ܕܐܦ ܥܠܝܟ ܫܩ̣ܠܬ ܆ ܥܠ ܨܠܝܒܐ ܡܝܪܐ ܐܣ̣ܩܬX ܥXܝX . ܥܝܠ ܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܚܢܢ ܡܫܒܚܝܢܢ ܆ ܠܗ̇ܘ ²ܕܚ̣ܠܦX ܦܘܪܩܝܢܐ ܘܚܝܐ̈ ܕ ܓܢܣܐ ܕܐܦ ܕܐ ܓܘܢܝܗܘܢ̈ X¹ܘܡ̇ܟܠܝܢܐ ܘܥܠ̣ܬܐ ܕܐܓܘܢܐ̈ . ܠܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܐܝܠܝܢ ܕܟܦ̣ܢܝܢ ܢܬ̇ܬܪܣܘܢ . ܘܡܠܬܐX ܕ ܟܪܘܢܘܬܐ ܕܡܪܝܐ ܕܐܦ ܘܐܩ̣ܝܡ ܠܥܕܬܐ ܇ ܕܐܝܠܝܢ ܕܫ̇ܦܝܪ ܡܣܬܥܪܢẌ . ܐܝܟ ܡ̇ܢX
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܐܒ̣ܥ ܠܝܢ ܡܝܥ̣ܝܢܐ ܕ ܚܝܐ̈ ܘܕܩܝܡ̣ܬܐ . ܟ-ܠܝܢ ܓܝܪ ܕܐܦ ܕܐܠܗܐ ܗ̇X ܕܐܬ̇ܒܣܪ ܘܚ̣ܫܪ ܚܠܝXܝܢ ܒܒ̇ܩܘܪ . ܠܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܢܢܝ̣ܚ ܡܫܝܚܐ ܐܠXܐ ܒܐܘ̈ ܘܢܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܥܠܡ ܀ ܝܚ ܝ : ܝܚ ܪܝ ܕܐܦ ܕܡܪܝܐ ܗܘ̣ܬ̇ ܪܗ̇ܛܐ ܒܟܝܙܒܢ ܘܡܫ̇ܬܒܚܐ· ܠܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܠܫܡܟ ܪܒܐ ܘܩܕ ܫܐ ܣ̇ܦܩ ܗܘܐ ܠܡܫ̣ܘܠ ܩܕܡ ܥܡܡܐ̈ ܘܩܕ ܡ ܘ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܒܝ . ܐܠܝ̣ܨܝܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܒܪܚ̣ܡܝܟܘܢ̈ . ܡܛܠ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܚܢܢ ܗܫܐ ܥܠ ܣܒܪܘ̇X ܟܕ ܐܙ̇ܠܝܢܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܫܘܠܡܐ ܘ̇ܘ ܕܐܦ . ܡܢ ܨܝ̣ܕܐ ܠܡܨܝܕܬܘ ܒܝܕ ܩܝ̣ܡܬܐ ܕ ܝX ܕ ܡܢ ܩܒܪܐ . ܕܗ̇ܝ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܟܕ ܩܒ̣ܥܬܘܢ ܚ̣ܘܪܐ ܕ ܡܕ ܥܝܟXܘ̈ . ܡ . ܕܡܝܢܐ̈ ܕܚܫ̣ܐ ܩܕ ܕܐܦ ܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ ܩ̣ܕܡ ܥܝܢܐ̈ ܕ ܝܟXܘ ܟܕ ܨܠܝ̣ܒX : ܒܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܡ̇ܣܒܪܝܢܢ ܥܠ X ܟܠܘ ܐܪܥܐ ܘܐܡܪܝܢܢ ܆ ܫܘܒܚܐ ܘܣܓܕ ܬܐ ܕܐܦ ܠܫܡܟ X ܩܕ ܫܐ ܡܛܠ ܕܬܕܡܪܬܐܝ̈ ܘܬܡܝXܬܐ̈ ܥܒ̣ܕܬ . ܗܠܝܢ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܐܠ̣ܦܘ ܠܢ ܠܡ̇ܫܒܚܘ ܇ ܝܝ ܚ ܝXܝ̇ : ܪX : ܚ ܝܝܝ . ܝ̣ ܝ . ܝ ܝܢ ܕܐܦ ܕܢ̣ܨܒ ܡܢ ܩܕ ܝܡ ܥ̇ܒܪ ܢܡܘܣܐܝ ܕ ܐܒXܘ ܐܕܡ . ܗ̇ܢܘܢ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܐܝܬܘܘܝ ܡܠܐܟܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܪܒܬܐ ܘܡܠܘܟܐ ܬܡ̣ܝܗܐ ܘܐܠܗܐ ܕܐܦ ܒܢܒܝܘܬܐ ܆ ܛܠܝܐX ܠܡ ܐܬܝܠܕ ܠܝܢ ܆ ܒܪܐ ܘܐܬܝܗܒ ܠܢ ܆ ܠܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܡܛܠ ܚܕ ܚܛܝܐ ܕܬ̇ ܐܒ ܡܢ . X ܩ ܛ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܕ ܣܚ̇ܬܐ ܕܐܦ ܨܚ ܢ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܟܕ ܐܬܒ̣ܝܢܪ̇ X ¹ܘܚܙ̇ܬ . ܨܛ ܚX ܐܢܗ̣ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܡܫܒܚܝܢܢ ܟܕ ܐܡܪܝܢܢ ܒܬܘܕ ܝܬܐ̣ ܡܪܝܐX ܕܫ̇ܚܩ ܩܪܒܐ̈ ܕܐܦ ܐ ܛܪܘܢܐ̈ ܇ ܐܝܟ ܥܘܬܪܐ ܕ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܠܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܠܫܘܦܪܐX ܩܕ ܡܝܐ ܕܨܠܡܐ ܡܠܝܠܐ ܘܡܬܝܕ ܥܝܐ ܝܬܝܪ ܐܠܗܝܐ² ܕܐܦ ܝ̇ܠܕܬ̇ ܐܠܝܗܐ ܒܬܘܠܝܬܐ ܗܘܐ ܒܝXܒܝܢX ܒܪܢܫܐ . ܐܝܟܢܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܚܝܝܠܘܬܐ̈ ܕ ܫܡ . . . ܝܢܐ ܢܫܒܚܘܢ ܠܗ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܙܟܘܬܐ . ܕܐܦ ܒܬܪ ܕܩ̣ܡ ܡܢ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܣܠ̣ܩ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܠܫܡܝܐ . ܐܝܟܢܐܝ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܠܟܠܢ ܐܫ̣ܘܐ ܕ ܢܩ̣ܘ̇ܒ ܒܨܠܘܬܗܘܢ̈ ܡܪܐ ܟܠ X ܀ ܩܝܢܛ - ܗ - ܙ ܕܐܦ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܒܝܘܡܝܐ ܕܩܝܡ̣ܬܐ ܢܣܒܘܢ ܒܚ̇ܕ ܘܬܐ . ܠܗ̇ܝ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܒܝܕ ܡܛܪܐ̈ ܘܐXܣܝܩܘܐ̈ ܕ ܡXܗ . . ܡ̇ܒܪܟ X ܠܟܠ : ܝܠܐ ܕܐܦ ܡ̇ܘܕܝܢ ܚܢܢ ܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒ̇ܘ ܕܚ̣ܫ ܚܝXܝܢ ܒܒ̇ܣܪ ܇ ܗ̇ܘ