simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܡܛܠ ܚܕ ܚܛܝܐ ܕܬ̇ ܐܒ ܡܢ . X ܩ ܛ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܕ ܣܚ̇ܬܐ ܕܐܦ ܨܚ ܢ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܟܕ ܐܬܒ̣ܝܢܪ̇ X ¹ܘܚܙ̇ܬ . ܨܛ ܚX ܐܢܗ̣ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܒܬܘܠܬܐ ܒ̇ܐ ܘܝ̇ܠܕܐ ܣܛܪ ܡܝܢ ܙܪܥ̣ܐ ܇ ܠܡܠܬܐ ܐܠܝXܐ ܕܐܦ ܝ ܝ ܝܝX ܝܝ ܝܪ : . . X . ܝXXܪX X - . ܝ : ܝܝ ܝXܝܪ̇ ܝX ܝXXX ܩX
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܐܝܬܘܘܝ ܡܠܐܟܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܪܒܬܐ ܘܡܠܘܟܐ ܬܡ̣ܝܗܐ ܘܐܠܗܐ ܕܐܦ ܒܢܒܝܘܬܐ ܆ ܛܠܝܐX ܠܡ ܐܬܝܠܕ ܠܝܢ ܆ ܒܪܐ ܘܐܬܝܗܒ ܠܢ ܆ ܠܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܥܡܢ ²ܐܫܬܘܕܥܘܢ ܟܕ ܣܓ̇ܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܦ ܝܠܕ̇ܬ . ܐܘ- ܠܐ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܘܠܐ̈ Xܕܝܐ ܘܩܛܥܐ̈ . ܠܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܢܒܪܘܟ ܘܢܣܓܘܕ ܘܢܫܒܚܝܘܗܝ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܦܪܘܩܐ ܕܟܠ ܐܦ ܕܐܦ ܘܕܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܬܘܕܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܪܥܢܝܐ ܐܦ ܫ̇ܡܝܢܐ . ܠܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܡ̇ܙܥ̣ܩ ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܕܐܘܝܕ ܟܕ ܐܡ̇ܪ . . ܦܪܘܩܝܢܝX ܠܡ ܐܠܗܐ ܕܐܦ ܕ ܐܝX ܕ ܒܬܗܘܡܐ ܒܓܠܐ̈ ܡ̇ܛܒ̣ܥ ܗܩܐX ܕܚܛܝ̣ܬܐ . ܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܪܝ̣ܫܝܬܐ ܕܕܘ̇ܟܝܟ ܗ̣ܘ ܢ̣ܗܘܐ ܇ ܘܢ̇ܩܕܫ ܠܡܝܐ̈ ܒܫܝ̇ܝܕ ܕܐܦ : ܠܟܠ X ܓܝܪ ܡ̣̇ܐ ܐܠܗܐܝܬ ܆ ܐܝ̇ܟܢܐ ܡ̇ܕ ܝܢ ܠܐ ܥܬܝܕ ܘܘܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܐܬ̇ܒܝܘܪ ܘܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܆ ܥܠ ܕܐܦ : ܟܕ ܢܒ̣ܐ ܘܐܬ̇ܘܦܟ̇ X ܥܡ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ : ܡܛܠ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܟܕ ܐܫܝܐ ܢܒܝܐ ܐ̇ܠܐ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ : ܕ ܐܝܟܢܐ ܢ̣ܦܠ ܟܘܟܒ ܕܐܦ ܟܕ ܐܬܟ̣ܪܗ ܒܒܝ̣ܫܘܬ ܡܫXܝܘܬܐ ܢ̣ܦܠ ܡܢ ܪܘܡܐ . . ܠܘ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܢ̇ܣܩ ܫܘ̣ܒܚܐX ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܆ ܠܐ . ܡ̣ܬ̣ܕܪܟܢܐ ܝܘܒܚܐ ܕܐܦ ܨܠܝܒܐ ܩܪܘܩܝܐ ܘܙܟ̣ܐ ܠܡ̇ܘܬܐ . ܘܕ ܝܫ̣ ³ܐܘܚܕ ܢX . ܠܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܗ̇ܘX ܢܫ̣ܝܓ ܐܝܕ̈ ܘܗܝ ܒܡܝܐ̈ ܠܟܝܢ ܟܝܝܫ ܟܕ ܐܡ̇ܪX ܆ ܕܐܦ . ܣܝܓܝܐܬܐ̈ ܚ̇ܫܬ ܓܝܪ ܒܝܕ ܚܠ̣ܡܐ ܝܘܡܢ ܡܛܠܬܗ . ܐܝܟܢܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܠܝܢ ܐܫ̣ܘܐ ܒXܝܒܘܬX . ܐܝܟ̇ ܛܒܐ ܐܦ ܪܚ̇ܡ ܐܢܫܐ ܀ : ܚ ܪ̇ X ܝ ܕܐܦ ܆ ܐܝܟ ܒܪܬ ܩܠܐ ܫܪܝܪܬܐX ܕܝܠܟ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ . ܠܗ̇ܝ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܩܢܛܪܘܢܐX ܗ̇ܘ ܕܩܕܡ X ܨܠܝܒܐ ܩ̇ܐܡ ܗܘܐ ܢ̇ܙܥ̣ܩ ܆ ܒܫܪܪܐ ܕܐܦ ܐ . . ܕܒ̇ܪܘܝܐ ܐܝܬܝܟ ܕܗܢܐ ܟܠ ܆ ܘܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ . ܐܝܟܢܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܠܦܓܪܐ ܕܝܠܝ : ܬܚܝܬ ܟܐܦܐ ܘܬ̣ܪܥܐ ܕܩܒܪܐ : ܘܬܚ̣ܝܬ ܕܐܦ ܥܡܟܘܢ ܡܝ̣ܬܐ . ܐܦܠܐ . ܡ̇ܥ̣ܒܕܢܐ . ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܬܘܒ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܒܗܘܢ ܒܚܫܐ̈ ܒܝXܝܪܐ ܘܫܝ̈ ܘܣܓ̇ܝ ܡܟܐ̈ : ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܡܫܝܚܐ ܐܠܘܐ ܇ ܠܪܒܘܬܐ ܕ ܠܐ̣ ܣ̣ܟܐ ܕܪܚܡ̣ܬ ܐܢܫܘܬܟ .
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܠܐܫܛܪܐ ¹ܕܚܛܝ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܠܝܢ ܣܝ̣ܝXܝܐ ܗܘܬ ܣ̣ܕܩܬ ܕܐܦ ܥܠܝܟ ܫܩ̣ܠܬ ܆ ܥܠ ܨܠܝܒܐ ܡܝܪܐ ܐܣ̣ܩܬX ܥXܝX . ܥܝܠ ܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܢ̇ܒܪܘX ܘܢ̇ܣܝܓܘܕ X ܘܢܘܕ ܐ ܠX ܥܡ ܐܒܘܘܝX ܘܪܘܚܗ ܩܕܝܫܐ ܕܐܦ ܡܫܝܚܐ ܚܝܝܝܢ̈ ܫXܝܪܐẌ ܘܢܘܚܡܢ ܘܩܝ̣ܡܬܢX . ܠܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܐܒ̣ܥ ܠܝܢ ܡܝܥ̣ܝܢܐ ܕ ܚܝܐ̈ ܘܕܩܝܡ̣ܬܐ . ܟ-ܠܝܢ ܓܝܪ ܕܐܦ ܕܐܠܗܐ ܗ̇X ܕܐܬ̇ܒܣܪ ܘܚ̣ܫܪ ܚܠܝXܝܢ ܒܒ̇ܩܘܪ . ܠܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܚܝܝܠܘܬܐ̈ ܕ ܫܡ . . . ܝܢܐ ܢܫܒܚܘܢ ܠܗ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܙܟܘܬܐ . ܕܐܦ ܒܬܪ ܕܩ̣ܡ ܡܢ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܣܠ̣ܩ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܠܫܡܝܐ . ܐܝܟܢܐܝ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܐܠ̣ܦܘ ܠܢ ܠܡ̇ܫܒܚܘ ܇ ܝܝ ܚ ܝXܝ̇ : ܪX : ܚ ܝܝܝ . ܝ̣ ܝ . ܝ ܝܢ ܕܐܦ ܕܢ̣ܨܒ ܡܢ ܩܕ ܝܡ ܥ̇ܒܪ ܢܡܘܣܐܝ ܕ ܐܒXܘ ܐܕܡ . ܗ̇ܢܘܢ