simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܝܫܐ̈ . ܠܗ̇ܘ ܕܐܦ ܟܕ ¹ܣܓ̇ܕܝܢܝܢ ܐܡܪܝܢܢ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܐܠܗܘܬܐ . ܠܗ̇ܝ ܕܐܦ ܢܣܓܘܕ ܘܢܫܒܚ .
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܒܝܕ ܠܝܫܢܐ̈ ܕܢܘܪܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others . . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܒܪܢܫܐ ܒ̣ܪܐ ܗܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܕܐܓܘܢܐ̈ . ܠܗ̇ܘ ܕܐܦ ܚܢܢ ܡܫܒܚܝܢܢ ܆
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܒܪܢܫܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܫܘܦܪܐX ܩܕ ܡܝܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܒܪܚ̣ܡܝܟܘܢ̈ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܫܡܟ ܪܒܐ ܘܩܕ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܕܫܝܝܘܠ . ܠܗ̇ܘ ܕܐܦ ܢܦ̣ܝܣ ܘܢܬܟ̇ܫX ܢ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܟܬܝܒ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܙܕܝܩܐ ܐܝܘܒ ܆
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܡ̣ܚܝܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܩܘܡܬܐẌ ܕܠܐ ܚ̇
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܡܠܦܢܐ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܒܙܒܢܐ̈ ܩ-Xܝܒܝܐ̈ ܕܝܠܝܢ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܡܬ̇ܟܬܫ . ܠܗ̇ܘ ܕܐܦ ܢܣ̣ܩX ܫ̣ܘܒܚܐ ܘܢܬܟ̇ܫX
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܘܬܐ . ܠܗ̇ܝ ܕܐܦ ܠܟܠܢ ܐܫ̣ܘܐ ܕ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܨܠܝ̣ܒX : ܒܗ̇ܘ ܕܐܦ ܟܕ ܩܒ̣ܥܬܘܢ ܚ̣ܘܪܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܐܢܬܘܢ ܆ ܐܬܟ̇ܫܦܘ ܕܐܦ ܚܢܢ ܒܥܕܒܐ̈ ܕ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) . ܐܝܟ ܡ̇ܢX ܕܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܟܦ̣ܢܝܢ ܢܬ̇ܬܪܣܘܢ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܒܟܝܙܒܢ ܘܡܫ̇ܬܒܚܐ· ܠܗ̇ܘ ܕܐܦ ܢܢܝ̣ܚ ܡܫܝܚܐ ܐܠXܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܕܐ̇ܥܒܪ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܒܬܪ ܕܚ̣ܙܩ̣ X
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܫܪܪܐ . ܠܗ̇ܘ ܕܐܦ ܚܢܢ ܟܝܢ ܢܫ̇ܒܚ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܥܒ̣ܕܬ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡ̇ܣܒܪܝܢܢ ܥܠ X