simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܨܛ ܚX ܐܢܗ̣ܘ ܕܐܦ ܡܛܠ ܚܕ ܚܛܝܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܝX ܝXXX ܩX ܕܐܦ ܒܬܘܠܬܐ ܒ̇ܐ ܘܝ̇ܠܕܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܠܢ ܆ ܠܗ̇ܘ ܕܐܦ ܐܝܬܘܘܝ ܡܠܐܟܐ ܕܬܪܥܝܬܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܘܩܛܥܐ̈ . ܠܗ̇ܘ ܕܐܦ ܥܡܢ ²ܐܫܬܘܕܥܘܢ ܟܕ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܫ̇ܡܝܢܐ . ܠܗ̇ܘ ܕܐܦ ܢܒܪܘܟ ܘܢܣܓܘܕ ܘܢܫܒܚܝܘܗܝ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܕܚܛܝ̣ܬܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡ̇ܙܥ̣ܩ ܒܝܕ ܢܒܝܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܠܐ ܥܬܝܕ ܘܘܐ ܕܐܦ ܪܝ̣ܫܝܬܐ ܕܕܘ̇ܟܝܟ ܗ̣ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܒܪܢܫܐ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܐܬ̇ܒܝܘܪ ܘܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others . . ܠܘ̇ܘ ܕܐܦ ܟܕ ܐܫܝܐ ܢܒܝܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܢX . ܠܗ̇ܘ ܕܐܦ ܢ̇ܣܩ ܫܘ̣ܒܚܐX ܟܕ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܡܛܠܬܗ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗ̇ܘX ܢܫ̣ܝܓ ܐܝܕ̈
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܐܠܗܐ . ܠܗ̇ܝ ܕܐܦ ܠܝܢ ܐܫ̣ܘܐ ܒXܝܒܘܬX
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܫܪܝܪܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܩܢܛܪܘܢܐX ܗ̇ܘ ܕܩܕܡ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܬܘܒ ܕܐܦ ܠܦܓܪܐ ܕܝܠܝ :
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܕܪܚܡ̣ܬ ܐܢܫܘܬܟ . ܕܐܦ ܒܗܘܢ ܒܚܫܐ̈ ܒܝXܝܪܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others . ܥܝܠ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܐܫܛܪܐ ¹ܕܚܛܝ̣ܬܐ ܗ̇ܝ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܘܩܝ̣ܡܬܢX . ܠܗ̇ܘ ܕܐܦ ܢ̇ܒܪܘX ܘܢ̇ܣܝܓܘܕ X
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܒܒ̇ܩܘܪ . ܠܗ̇ܘ ܕܐܦ ܐܒ̣ܥ ܠܝܢ ܡܝܥ̣ܝܢܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܠܫܡܝܐ . ܐܝܟܢܐܝ ܕܐܦ ܚܝܝܠܘܬܐ̈ ܕ ܫܡ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܐܕܡ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܐܠ̣ܦܘ ܠܢ ܠܡ̇ܫܒܚܘ