simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܒܝܕ ܡܛܪܐ̈ ܘܐXܣܝܩܘܐ̈ ܕ ܡXܗ . . ܡ̇ܒܪܟ X ܠܟܠ : ܝܠܐ ܕܐܦ ܡ̇ܘܕܝܢ ܚܢܢ ܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒ̇ܘ ܕܚ̣ܫ ܚܝXܝܢ ܒܒ̇ܣܪ ܇ ܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܡܫܒܚܝܢܢ ܟܕ ܐܡܪܝܢܢ ܒܬܘܕ ܝܬܐ̣ ܡܪܝܐX ܕܫ̇ܚܩ ܩܪܒܐ̈ ܕܐܦ ܐ ܛܪܘܢܐ̈ ܇ ܐܝܟ ܥܘܬܪܐ ܕ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܠܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܐܢܐX ܒܚܘܫܒܝܗܘܢẌ ܡܘ̣ܩܘ ܐ̣ܢܐ . . ܘܠܥܒܕܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܕܐܦ ܐܝܬܘܗܝ . . ܕܡܛܠܬܗ ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܡܙܥ̣ܩ ܐܢܬ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . .
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܐܢܐ ܒܩܠ̣ܥܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ : ܘܒܟܐܦܐ ܪܘܚܝܬ ܐ ܕ ܪܝܫ ܓܘ̣ܢܝܐ ܕܐܦ ܕ ܝܝܝ ܫܟܝܪܬܐẌ ܐܝܟ ܕܐܘܝܕ ܒܙܒܢ ܠܚܝܘܬ̈ ܫܢܐ . ¹ܐܝܟܢܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܠܟܠܢ ܝXܘ̣ܒ ܣܒܪܐ ܪܒܐ ܘܫܪܝܪܐ ܕܡܘܠܕܐ ܕܡܢܕܪܝܫ ܦܪܘܩܢ ܕܐܦ ܠܐܠܗܐ ܕܩܝ̣ܡܬܐ ܕ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܘܠܟܝ ܡܢ ܡXܬܐ . . ܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܠܢ ܡܪX ܐܫܘܢX ܕܢܫܟܚ̣ ¹ܐܝܟ ܣܘܓܐܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܟ X ܀ - ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܚܝܐ̈ ܆ ܗܟܢܐ ܢܗܘܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܥܡܐ ܕܝܠܝ . ܗܠܝܢ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܚܢܢ ܗܫܐ ܥܠ ܣܒܪܘ̇X ܟܕ ܐܙ̇ܠܝܢܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܫܘܠܡܐ ܘ̇ܘ ܕܐܦ . ܡܢ ܨܝ̣ܕܐ ܠܡܨܝܕܬܘ ܒܝܕ ܩܝ̣ܡܬܐ ܕ ܝX ܕ ܡܢ ܩܒܪܐ . ܕܗ̇ܝ