simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܟܕ ¹ܣܓ̇ܕܝܢܝܢ ܐܡܪܝܢܢ ܆ ܫܘ̣ܒܚܐ ܠܟ ܀ ܩܝ - ܒ - ܘ - ܝܝܝܝ ܕܐܦ . ܝX : ܝܝ ܝ ܝܝ̣ ܝܝ ܚܕ ܐܠܗܐ ܒܬܠܬܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܩܕ ܝܫܐ̈ . ܠܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܢܣܓܘܕ ܘܢܫܒܚ . . ܟܝܕ ܡܝ̇ܘܕܝܢܢ ܠܪܚ̣ܡܘܗܝẌ ܪܘܪܒܐ̈ ܕܐܦ ܩܢܘܡܝܐ̈ ܠܐ . ܒ̣ܠܝܠܐ̈ ܘܡܫXܝܝܝܐ̈ ܚܕܐ ܐܠܗܘܬܐ . ܠܗ̇ܝ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܒܝܕ ܠܝܫܢܐ̈ ܕܢܘܪܐ ܐ ܓܢ ܗܘܐ ܘܫ̣ܪܐ ܥܠܝܗܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܕܐܦ ܐܠܗܝܐ ܐܢܥ̣ܩ . . ܕ ܗܠܝܝܢX ܐܡ̇ܪ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܠܒܪܢܫܐ ܒ̣ܪܐ ܗܘ ܐ ܡܢ ܒܪܝܫܝܬ ܘܥܝ ܟܝ ܐܫ̣ܙܙܗ . . ܟܕ ܕܐܦ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠܡܕܡ X ܗܘܐ ܘܐܬ̇ܩܝܡ . . ܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܚܢܢ ܡܫܒܚܝܢܢ ܆ ܠܗ̇ܘ ²ܕܚ̣ܠܦX ܦܘܪܩܝܢܐ ܘܚܝܐ̈ ܕ ܓܢܣܐ ܕܐܦ ܕܐ ܓܘܢܝܗܘܢ̈ X¹ܘܡ̇ܟܠܝܢܐ ܘܥܠ̣ܬܐ ܕܐܓܘܢܐ̈ . ܠܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܠܫܘܦܪܐX ܩܕ ܡܝܐ ܕܨܠܡܐ ܡܠܝܠܐ ܘܡܬܝܕ ܥܝܐ ܝܬܝܪ ܐܠܗܝܐ² ܕܐܦ ܝ̇ܠܕܬ̇ ܐܠܝܗܐ ܒܬܘܠܝܬܐ ܗܘܐ ܒܝXܒܝܢX ܒܪܢܫܐ . ܐܝܟܢܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܠܫܡܟ ܪܒܐ ܘܩܕ ܫܐ ܣ̇ܦܩ ܗܘܐ ܠܡܫ̣ܘܠ ܩܕܡ ܥܡܡܐ̈ ܘܩܕ ܡ ܘ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܒܝ . ܐܠܝ̣ܨܝܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܒܪܚ̣ܡܝܟܘܢ̈ . ܡܛܠ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܢܦ̣ܝܣ ܘܢܬܟ̇ܫX ܢ . ܫ̣ܟܢ ܠܟܠܢ ܪܚܡ̣ܘܗܝẌ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܦ ܒܬܘܘܢܐ̈ ܟܝXܝܝXܐ̈ ܘܚܫܘܟܐ̈ ܕܫܝܝܘܠ . ܠܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܠܙܕܝܩܐ ܐܝܘܒ ܆ ܘ̣Xܩܘܐ ܕ ܩܝ̇ܡܬܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܫܒ̣ܩ ܕܐܦ ܗܘ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܠܗܐ ܒܩܕܝܫܘܗܝẌ̈ ܐܝX ܡܐ ܕ ܟܬܝܒ . ܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܩܘܡܬܐẌ ܕܠܐ ܚ̇ . ܫܚܘ ܢܣ̣ܒܢẌ ܟܠܝܠܐ̈ ܕܙܟܘܬܐ ܕܐܦ ܇ ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܥ̇ܕ ܪ ܘ̣̇ܝܠ ܠܓܢܣܐ ܕܝܠܢ ܡ̣ܚܝܐ ܇ ܐܝܟܢܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܒܙܒܢܐ̈ ܩ-Xܝܒܝܐ̈ ܕܝܠܝܢ ܐܬܟ̇ܬܫܘ ܒܐܓܝܘܢܝܐ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ . ܠܝܢ ܇ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܩܕܡܝܐ ܗܘܐX ܚ̇ܪܬ ܡܠܦܢܐ . ܗ̇ܢܘܢ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܢܣ̣ܩX ܫ̣ܘܒܚܐ ܘܢܬܟ̇ܫX ܟܕ ܐܡܪܝܢܢ³ ܠܘܬܗ ܕ ܓܝ̇ܘܙܠ ܐܦ ܕܐܦ . ܬܝܬ ܕܐܪܡܐ ܒܐܪܥܐ ܇ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܒܗܘܢ ܡܬ̇ܟܬܫ . ܠܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܠܟܠܢ ܐܫ̣ܘܐ ܕ ܢܩ̣ܘ̇ܒ ܒܨܠܘܬܗܘܢ̈ ܡܪܐ ܟܠ X ܀ ܩܝܢܛ - ܗ - ܙ ܕܐܦ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܒܝܘܡܝܐ ܕܩܝܡ̣ܬܐ ܢܣܒܘܢ ܒܚ̇ܕ ܘܬܐ . ܠܗ̇ܝ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܟܕ ܩܒ̣ܥܬܘܢ ܚ̣ܘܪܐ ܕ ܡܕ ܥܝܟXܘ̈ . ܡ . ܕܡܝܢܐ̈ ܕܚܫ̣ܐ ܩܕ ܕܐܦ ܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ ܩ̣ܕܡ ܥܝܢܐ̈ ܕ ܝܟXܘ ܟܕ ܨܠܝ̣ܒX : ܒܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܚܢܢ ܒܥܕܒܐ̈ ܕ ܡܢ ܓܒܐ ܕ ܝܝXܝܝܝܐ ܢܬܝܕܥ X . ܘܐܝX ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܐܠܐ ܐܡܬܝ ܕܠܦ̣ܣܐ ܕ ܐܝX ܗܢܐ ܡܫ̣ܬܘܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܐܬܟ̇ܫܦܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܐܝܠܝܢ ܕܟܦ̣ܢܝܢ ܢܬ̇ܬܪܣܘܢ . ܘܡܠܬܐX ܕ ܟܪܘܢܘܬܐ ܕܡܪܝܐ ܕܐܦ ܘܐܩ̣ܝܡ ܠܥܕܬܐ ܇ ܕܐܝܠܝܢ ܕܫ̇ܦܝܪ ܡܣܬܥܪܢẌ . ܐܝܟ ܡ̇ܢX
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܢܢܝ̣ܚ ܡܫܝܚܐ ܐܠXܐ ܒܐܘ̈ ܘܢܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܥܠܡ ܀ ܝܚ ܝ : ܝܚ ܪܝ ܕܐܦ ܕܡܪܝܐ ܗܘ̣ܬ̇ ܪܗ̇ܛܐ ܒܟܝܙܒܢ ܘܡܫ̇ܬܒܚܐ· ܠܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܒܬܪ ܕܚ̣ܙܩ̣ X ܐܝܬܘܗܝ ܥܡ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܝܢ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܆ ܕܡܫܘܚܕ ܐܝܬX ܐܘܟܝܬ ܠܚܘܕܝ ܐ̇ܝܬܝ ܥܕܡܐ ܕܐ̇ܥܒܪ . ܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܚܢܢ ܟܝܢ ܢܫ̇ܒܚ ܟܕ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܕܝܝܠܬܐ ܢܣܒ̇ܝܢܢ ܕܐܦ ܠܝܫܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܕܦܣ̇ܩ ܬܪܝܨ ܐܝܬ ܡܬܐ ܕ ܫܪܪܐ . ܠܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܡ̇ܣܒܪܝܢܢ ܥܠ X ܟܠܘ ܐܪܥܐ ܘܐܡܪܝܢܢ ܆ ܫܘܒܚܐ ܘܣܓܕ ܬܐ ܕܐܦ ܠܫܡܟ X ܩܕ ܫܐ ܡܛܠ ܕܬܕܡܪܬܐܝ̈ ܘܬܡܝXܬܐ̈ ܥܒ̣ܕܬ . ܗܠܝܢ