simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܡܛܠ ܚܕ ܚܛܝܐ ܕܬ̇ ܐܒ ܡܢ . X ܩ ܛ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܕ ܣܚ̇ܬܐ ܕܐܦ ܨܚ ܢ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܟܕ ܐܬܒ̣ܝܢܪ̇ X ¹ܘܚܙ̇ܬ . ܨܛ ܚX ܐܢܗ̣ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܒܬܘܠܬܐ ܒ̇ܐ ܘܝ̇ܠܕܐ ܣܛܪ ܡܝܢ ܙܪܥ̣ܐ ܇ ܠܡܠܬܐ ܐܠܝXܐ ܕܐܦ ܝ ܝ ܝܝX ܝܝ ܝܪ : . . X . ܝXXܪX X - . ܝ : ܝܝ ܝXܝܪ̇ ܝX ܝXXX ܩX </page> <page>
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܐܝܬܘܘܝ ܡܠܐܟܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܪܒܬܐ ܘܡܠܘܟܐ ܬܡ̣ܝܗܐ ܘܐܠܗܐ ܕܐܦ ܒܢܒܝܘܬܐ ܆ ܛܠܝܐX ܠܡ ܐܬܝܠܕ ܠܝܢ ܆ ܒܪܐ ܘܐܬܝܗܒ ܠܢ ܆ ܠܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܥܡܢ ²ܐܫܬܘܕܥܘܢ ܟܕ ܣܓ̇ܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܦ ܝܠܕ̇ܬ . ܐܘ- ܠܐ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܘܠܐ̈ Xܕܝܐ ܘܩܛܥܐ̈ . ܠܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܢܒܪܘܟ ܘܢܣܓܘܕ ܘܢܫܒܚܝܘܗܝ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܦܪܘܩܐ ܕܟܠ ܐܦ ܕܐܦ ܘܕܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܬܘܕܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܪܥܢܝܐ ܐܦ ܫ̇ܡܝܢܐ . ܠܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܡ̇ܙܥ̣ܩ ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܕܐܘܝܕ ܟܕ ܐܡ̇ܪ . . ܦܪܘܩܝܢܝX ܠܡ ܐܠܗܐ ܕܐܦ ܕ ܐܝX ܕ ܒܬܗܘܡܐ ܒܓܠܐ̈ ܡ̇ܛܒ̣ܥ ܗܩܐX ܕܚܛܝ̣ܬܐ . ܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܪܝ̣ܫܝܬܐ ܕܕܘ̇ܟܝܟ ܗ̣ܘ ܢ̣ܗܘܐ ܇ ܘܢ̇ܩܕܫ ܠܡܝܐ̈ ܒܫܝ̇ܝܕ ܕܐܦ : ܠܟܠ X ܓܝܪ ܡ̣̇ܐ ܐܠܗܐܝܬ ܆ ܐܝ̇ܟܢܐ ܡ̇ܕ ܝܢ ܠܐ ܥܬܝܕ ܘܘܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܐܬ̇ܒܝܘܪ ܘܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܆ ܥܠ ܕܐܦ : ܟܕ ܢܒ̣ܐ ܘܐܬ̇ܘܦܟ̇ X ܥܡ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ : ܡܛܠ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܟܕ ܐܫܝܐ ܢܒܝܐ ܐ̇ܠܐ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ : ܕ ܐܝܟܢܐ ܢ̣ܦܠ ܟܘܟܒ ܕܐܦ ܟܕ ܐܬܟ̣ܪܗ ܒܒܝ̣ܫܘܬ ܡܫXܝܘܬܐ ܢ̣ܦܠ ܡܢ ܪܘܡܐ . . ܠܘ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܢ̇ܣܩ ܫܘ̣ܒܚܐX ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܆ ܠܐ . ܡ̣ܬ̣ܕܪܟܢܐ ܝܘܒܚܐ ܕܐܦ ܨܠܝܒܐ ܩܪܘܩܝܐ ܘܙܟ̣ܐ ܠܡ̇ܘܬܐ . ܘܕ ܝܫ̣ ³ܐܘܚܕ ܢX . ܠܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܗ̇ܘX ܢܫ̣ܝܓ ܐܝܕ̈ ܘܗܝ ܒܡܝܐ̈ ܠܟܝܢ ܟܝܝܫ ܟܕ ܐܡ̇ܪX ܆ ܕܐܦ . ܣܝܓܝܐܬܐ̈ ܚ̇ܫܬ ܓܝܪ ܒܝܕ ܚܠ̣ܡܐ ܝܘܡܢ ܡܛܠܬܗ . ܐܝܟܢܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܠܝܢ ܐܫ̣ܘܐ ܒXܝܒܘܬX . ܐܝܟ̇ ܛܒܐ ܐܦ ܪܚ̇ܡ ܐܢܫܐ ܀ : ܚ ܪ̇ X ܝ ܕܐܦ ܆ ܐܝܟ ܒܪܬ ܩܠܐ ܫܪܝܪܬܐX ܕܝܠܟ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ . ܠܗ̇ܝ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܩܢܛܪܘܢܐX ܗ̇ܘ ܕܩܕܡ X ܨܠܝܒܐ ܩ̇ܐܡ ܗܘܐ ܢ̇ܙܥ̣ܩ ܆ ܒܫܪܪܐ ܕܐܦ ܐ . . ܕܒ̇ܪܘܝܐ ܐܝܬܝܟ ܕܗܢܐ ܟܠ ܆ ܘܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ . ܐܝܟܢܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܠܦܓܪܐ ܕܝܠܝ : ܬܚܝܬ ܟܐܦܐ ܘܬ̣ܪܥܐ ܕܩܒܪܐ : ܘܬܚ̣ܝܬ ܕܐܦ ܥܡܟܘܢ ܡܝ̣ܬܐ . ܐܦܠܐ . ܡ̇ܥ̣ܒܕܢܐ . ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܬܘܒ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܒܗܘܢ ܒܚܫܐ̈ ܒܝXܝܪܐ ܘܫܝ̈ ܘܣܓ̇ܝ ܡܟܐ̈ : ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܡܫܝܚܐ ܐܠܘܐ ܇ ܠܪܒܘܬܐ ܕ ܠܐ̣ ܣ̣ܟܐ ܕܪܚܡ̣ܬ ܐܢܫܘܬܟ .
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܠܐܫܛܪܐ ¹ܕܚܛܝ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܠܝܢ ܣܝ̣ܝXܝܐ ܗܘܬ ܣ̣ܕܩܬ ܕܐܦ ܥܠܝܟ ܫܩ̣ܠܬ ܆ ܥܠ ܨܠܝܒܐ ܡܝܪܐ ܐܣ̣ܩܬX ܥXܝX . ܥܝܠ ܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܢ̇ܒܪܘX ܘܢ̇ܣܝܓܘܕ X ܘܢܘܕ ܐ ܠX ܥܡ ܐܒܘܘܝX ܘܪܘܚܗ ܩܕܝܫܐ ܕܐܦ ܡܫܝܚܐ ܚܝܝܝܢ̈ ܫXܝܪܐẌ ܘܢܘܚܡܢ ܘܩܝ̣ܡܬܢX . ܠܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܐܒ̣ܥ ܠܝܢ ܡܝܥ̣ܝܢܐ ܕ ܚܝܐ̈ ܘܕܩܝܡ̣ܬܐ . ܟ-ܠܝܢ ܓܝܪ ܕܐܦ ܕܐܠܗܐ ܗ̇X ܕܐܬ̇ܒܣܪ ܘܚ̣ܫܪ ܚܠܝXܝܢ ܒܒ̇ܩܘܪ . ܠܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܚܝܝܠܘܬܐ̈ ܕ ܫܡ . . . ܝܢܐ ܢܫܒܚܘܢ ܠܗ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܙܟܘܬܐ . ܕܐܦ ܒܬܪ ܕܩ̣ܡ ܡܢ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܣܠ̣ܩ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܠܫܡܝܐ . ܐܝܟܢܐܝ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܐܠ̣ܦܘ ܠܢ ܠܡ̇ܫܒܚܘ ܇ ܝܝ ܚ ܝXܝ̇ : ܪX : ܚ ܝܝܝ . ܝ̣ ܝ . ܝ ܝܢ ܕܐܦ ܕܢ̣ܨܒ ܡܢ ܩܕ ܝܡ ܥ̇ܒܪ ܢܡܘܣܐܝ ܕ ܐܒXܘ ܐܕܡ . ܗ̇ܢܘܢ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܟܕ ¹ܣܓ̇ܕܝܢܝܢ ܐܡܪܝܢܢ ܆ ܫܘ̣ܒܚܐ ܠܟ ܀ ܩܝ - ܒ - ܘ - ܝܝܝܝ ܕܐܦ . ܝX : ܝܝ ܝ ܝܝ̣ ܝܝ </page><page> ܚܕ ܐܠܗܐ ܒܬܠܬܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܩܕ ܝܫܐ̈ . ܠܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܢܣܓܘܕ ܘܢܫܒܚ . . ܟܝܕ ܡܝ̇ܘܕܝܢܢ ܠܪܚ̣ܡܘܗܝẌ ܪܘܪܒܐ̈ ܕܐܦ ܩܢܘܡܝܐ̈ ܠܐ . ܒ̣ܠܝܠܐ̈ ܘܡܫXܝܝܝܐ̈ ܚܕܐ ܐܠܗܘܬܐ . ܠܗ̇ܝ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܒܝܕ ܠܝܫܢܐ̈ ܕܢܘܪܐ ܐ ܓܢ ܗܘܐ ܘܫ̣ܪܐ ܥܠܝܗܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܕܐܦ ܐܠܗܝܐ ܐܢܥ̣ܩ . . ܕ ܗܠܝܝܢX ܐܡ̇ܪ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܠܒܪܢܫܐ ܒ̣ܪܐ ܗܘ ܐ ܡܢ ܒܪܝܫܝܬ ܘܥܝ ܟܝ ܐܫ̣ܙܙܗ . . ܟܕ ܕܐܦ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠܡܕܡ X ܗܘܐ ܘܐܬ̇ܩܝܡ . . ܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܚܢܢ ܡܫܒܚܝܢܢ ܆ ܠܗ̇ܘ ²ܕܚ̣ܠܦX ܦܘܪܩܝܢܐ ܘܚܝܐ̈ ܕ ܓܢܣܐ ܕܐܦ ܕܐ ܓܘܢܝܗܘܢ̈ X¹ܘܡ̇ܟܠܝܢܐ ܘܥܠ̣ܬܐ ܕܐܓܘܢܐ̈ . ܠܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܠܫܘܦܪܐX ܩܕ ܡܝܐ ܕܨܠܡܐ ܡܠܝܠܐ ܘܡܬܝܕ ܥܝܐ ܝܬܝܪ ܐܠܗܝܐ² ܕܐܦ ܝ̇ܠܕܬ̇ ܐܠܝܗܐ ܒܬܘܠܝܬܐ ܗܘܐ ܒܝXܒܝܢX ܒܪܢܫܐ . ܐܝܟܢܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܠܫܡܟ ܪܒܐ ܘܩܕ ܫܐ ܣ̇ܦܩ ܗܘܐ ܠܡܫ̣ܘܠ ܩܕܡ ܥܡܡܐ̈ ܘܩܕ ܡ ܘ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܒܝ . ܐܠܝ̣ܨܝܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܒܪܚ̣ܡܝܟܘܢ̈ . ܡܛܠ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܢܦ̣ܝܣ ܘܢܬܟ̇ܫX ܢ . ܫ̣ܟܢ ܠܟܠܢ ܪܚܡ̣ܘܗܝẌ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܦ ܒܬܘܘܢܐ̈ ܟܝXܝܝXܐ̈ ܘܚܫܘܟܐ̈ ܕܫܝܝܘܠ . ܠܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܠܙܕܝܩܐ ܐܝܘܒ ܆ ܘ̣Xܩܘܐ ܕ ܩܝ̇ܡܬܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܫܒ̣ܩ ܕܐܦ ܗܘ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܠܗܐ ܒܩܕܝܫܘܗܝẌ̈ ܐܝX ܡܐ ܕ ܟܬܝܒ . ܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܩܘܡܬܐẌ ܕܠܐ ܚ̇ . ܫܚܘ ܢܣ̣ܒܢẌ ܟܠܝܠܐ̈ ܕܙܟܘܬܐ ܕܐܦ ܇ </page><page> ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܥ̇ܕ ܪ ܘ̣̇ܝܠ ܠܓܢܣܐ ܕܝܠܢ ܡ̣ܚܝܐ ܇ ܐܝܟܢܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܒܙܒܢܐ̈ ܩ-Xܝܒܝܐ̈ ܕܝܠܝܢ ܐܬܟ̇ܬܫܘ ܒܐܓܝܘܢܝܐ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ . ܠܝܢ ܇ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܩܕܡܝܐ ܗܘܐX ܚ̇ܪܬ ܡܠܦܢܐ . ܗ̇ܢܘܢ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܢܣ̣ܩX ܫ̣ܘܒܚܐ ܘܢܬܟ̇ܫX ܟܕ ܐܡܪܝܢܢ³ ܠܘܬܗ ܕ ܓܝ̇ܘܙܠ ܐܦ ܕܐܦ . ܬܝܬ ܕܐܪܡܐ ܒܐܪܥܐ ܇ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܒܗܘܢ ܡܬ̇ܟܬܫ . ܠܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܠܟܠܢ ܐܫ̣ܘܐ ܕ ܢܩ̣ܘ̇ܒ ܒܨܠܘܬܗܘܢ̈ ܡܪܐ ܟܠ X ܀ </page><page> ܩܝܢܛ - ܗ - ܙ ܕܐܦ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܒܝܘܡܝܐ ܕܩܝܡ̣ܬܐ ܢܣܒܘܢ ܒܚ̇ܕ ܘܬܐ . ܠܗ̇ܝ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܟܕ ܩܒ̣ܥܬܘܢ ܚ̣ܘܪܐ ܕ ܡܕ ܥܝܟXܘ̈ . ܡ . ܕܡܝܢܐ̈ ܕܚܫ̣ܐ ܩܕ ܕܐܦ ܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ ܩ̣ܕܡ ܥܝܢܐ̈ ܕ ܝܟXܘ ܟܕ ܨܠܝ̣ܒX : ܒܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܚܢܢ ܒܥܕܒܐ̈ ܕ ܡܢ ܓܒܐ ܕ ܝܝXܝܝܝܐ ܢܬܝܕܥ X . ܘܐܝX ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܐܠܐ ܐܡܬܝ ܕܠܦ̣ܣܐ ܕ ܐܝX ܗܢܐ ܡܫ̣ܬܘܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܐܬܟ̇ܫܦܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܐܝܠܝܢ ܕܟܦ̣ܢܝܢ ܢܬ̇ܬܪܣܘܢ . ܘܡܠܬܐX ܕ ܟܪܘܢܘܬܐ ܕܡܪܝܐ ܕܐܦ ܘܐܩ̣ܝܡ ܠܥܕܬܐ ܇ ܕܐܝܠܝܢ ܕܫ̇ܦܝܪ ܡܣܬܥܪܢẌ . ܐܝܟ ܡ̇ܢX
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܢܢܝ̣ܚ ܡܫܝܚܐ ܐܠXܐ ܒܐܘ̈ ܘܢܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܥܠܡ ܀ ܝܚ ܝ : ܝܚ ܪܝ ܕܐܦ ܕܡܪܝܐ ܗܘ̣ܬ̇ ܪܗ̇ܛܐ ܒܟܝܙܒܢ ܘܡܫ̇ܬܒܚܐ· ܠܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܒܬܪ ܕܚ̣ܙܩ̣ X ܐܝܬܘܗܝ ܥܡ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܝܢ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܆ ܕܡܫܘܚܕ ܐܝܬX ܐܘܟܝܬ ܠܚܘܕܝ ܐ̇ܝܬܝ ܥܕܡܐ ܕܐ̇ܥܒܪ . ܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܚܢܢ ܟܝܢ ܢܫ̇ܒܚ ܟܕ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܕܝܝܠܬܐ ܢܣܒ̇ܝܢܢ ܕܐܦ ܠܝܫܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܕܦܣ̇ܩ ܬܪܝܨ ܐܝܬ ܡܬܐ ܕ ܫܪܪܐ . ܠܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܡ̇ܣܒܪܝܢܢ ܥܠ X ܟܠܘ ܐܪܥܐ ܘܐܡܪܝܢܢ ܆ ܫܘܒܚܐ ܘܣܓܕ ܬܐ ܕܐܦ ܠܫܡܟ X ܩܕ ܫܐ ܡܛܠ ܕܬܕܡܪܬܐܝ̈ ܘܬܡܝXܬܐ̈ ܥܒ̣ܕܬ . ܗܠܝܢ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܒܝܕ ܡܛܪܐ̈ ܘܐXܣܝܩܘܐ̈ ܕ ܡXܗ . . ܡ̇ܒܪܟ X ܠܟܠ : ܝܠܐ ܕܐܦ ܡ̇ܘܕܝܢ ܚܢܢ ܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒ̇ܘ ܕܚ̣ܫ ܚܝXܝܢ ܒܒ̇ܣܪ ܇ ܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܡܫܒܚܝܢܢ ܟܕ ܐܡܪܝܢܢ ܒܬܘܕ ܝܬܐ̣ ܡܪܝܐX ܕܫ̇ܚܩ ܩܪܒܐ̈ ܕܐܦ ܐ ܛܪܘܢܐ̈ ܇ ܐܝܟ ܥܘܬܪܐ ܕ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܠܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܐܢܐX ܒܚܘܫܒܝܗܘܢẌ ܡܘ̣ܩܘ ܐ̣ܢܐ . . ܘܠܥܒܕܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܕܐܦ ܐܝܬܘܗܝ . . </page><page> ܕܡܛܠܬܗ ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܡܙܥ̣ܩ ܐܢܬ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . .
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܐܢܐ ܒܩܠ̣ܥܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ : ܘܒܟܐܦܐ ܪܘܚܝܬ ܐ ܕ ܪܝܫ ܓܘ̣ܢܝܐ ܕܐܦ ܕ ܝܝܝ ܫܟܝܪܬܐẌ ܐܝܟ ܕܐܘܝܕ ܒܙܒܢ ܠܚܝܘܬ̈ ܫܢܐ . ¹ܐܝܟܢܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܠܟܠܢ ܝXܘ̣ܒ ܣܒܪܐ ܪܒܐ ܘܫܪܝܪܐ ܕܡܘܠܕܐ ܕܡܢܕܪܝܫ ܦܪܘܩܢ ܕܐܦ ܠܐܠܗܐ ܕܩܝ̣ܡܬܐ ܕ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܘܠܟܝ ܡܢ ܡXܬܐ . . ܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܠܢ ܡܪX ܐܫܘܢX ܕܢܫܟܚ̣ ¹ܐܝܟ ܣܘܓܐܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܟ X ܀ - ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܚܝܐ̈ ܆ ܗܟܢܐ ܢܗܘܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܥܡܐ ܕܝܠܝ . ܗܠܝܢ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܚܢܢ ܗܫܐ ܥܠ ܣܒܪܘ̇X ܟܕ ܐܙ̇ܠܝܢܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܫܘܠܡܐ ܘ̇ܘ ܕܐܦ . ܡܢ ܨܝ̣ܕܐ ܠܡܨܝܕܬܘ ܒܝܕ ܩܝ̣ܡܬܐ ܕ ܝX ܕ ܡܢ ܩܒܪܐ . ܕܗ̇ܝ