simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܗ̣ܘ ܐܒ̇ܐ ܡܡܠܠ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܒܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܕܗܠܝܢ ܕܐܦ ܠܚܡܐܝܬ ܇ ܐܝܟ ܥ̇ܒܕ ܝܠܝ̣ܕܘܬܗܝܢ ܡܬܚ̣ܙܐ . ܘ̇ܝ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܚܬܝܬܘܬܗܘܢ ܆ ܪܝܫܐ ܘܩܘܝܡܐ ܡܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܕܐܝܟ ܗܕܐ ܐܝܬ ܕܐܦ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ : ܐܡܪܝܢ ܕܠܐ ܕܟܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܩܘܪܒܢܐ ܆ ܢܕܥܘܢ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܙܕ̇ ܩ ܕܢܘܕܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢܗܘܢ ܚܕ ܡܫܝܚܐ : ܕܐܦ ܡܪܘ . ܕܪܝܫܗ̇ . ܟܕ ܢܥܡܢ ܗ̇ܘ ܣܘܪܝܝܐ ܀ ² ܝX ܚ . ܙܐ ܐܢܬ
- ܐܢܐ ܕܐ̇ܢ ܐܢܐ ܆ ܕܡ̇ܥܠܝ ܣܘܟܠܗܘܢ . ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܩܪܝܒ ܕܐܦ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ̣ ܛܒ ܡ-ܝܬܪܐܝܬ ܐܡܪܝܢ . ܐܝܟܢܐ
- ܐܟܘܬܗ̇ ܕܟܬܝܒܬܐ ܙܪ̣ ܩ . X . X ܪܢܣܬܟܠܝܝܘXܘܝ ܠܦܬܓܡܐ . ܕܐܦ ܕܙܩܦܘ ܐܪܡܝܘ ܦܣܐ : ܕܬܕX ܙܪ̣ ܩ ܪܝܝܡܬ ܐܠܗܐ ܕܐܘܚܕܢܟܝ ܆
- ܒܗܕܐ ܢܫܬܢܩܘܢ . ܕܥܝܕܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܠܟܬܒܐ ܕܢܫܡܗ ܠܗ̇ܝ ܕܐܦ ܇ ܘܡܢ ܐܝ̇ܕܐ ܗ . ܢܘܢ ܡܛܠ ܠܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܐܬܓܠܙܘ . ܐܝܟܢܐ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ ܕܡܠܦܢܐ ܕܣܝܡ ܬܐ ܀ ܩܕܡܝܢ ܆ ܬܪܝܨ ܐܝܬ ܢ̇ܬܪܢܐ ܕܐܦ ܕܐܠܘܘܬܐ . ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܠܐ ܫ̇ܢܝ ܠܐܘܣܝܐ
- ܠܥܝܢܐ̈ ܢܣܝܣܬܐ̈ ܡܚ̇ܘܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܝܘܩܢܐ̈ ܘܛܠܢܝܬܐ̈ ܕܐܦ ܘܨ ܡܚܘܘܝ̈ ܇ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܡܫܘܕܥܢܝܬܐ̈ ܕܝܠܗ ܐܝܬܝܗܝܢ .
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܒܫܡܗ ܐܫܬܡ̇ܠܝ ܇ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܕܗ̇ܘ ܕܨܒܝܢܐܝܬ ܡ̣ܝܪ ܘܩ̣ܡ ܕܐܦ ¹ܡܫ̇ܬܡܠܐ ܆ ܗ̣ܘ ܝܬܘܗܝ ܦܓܪܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܇ ܕܗ̇ܘ
- X ܠܦܫܪܐ ܢܐܬܝܢ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩ̣ܝܫܬܐ ܚܘܝܘ : ܕܗ̣ܘ ܓܝܪ ܕܐܦ ܐܬܚܙܝܘ ܠܗ̇ܘ ܪܝܫ ܐܒܗܬܐ̈ : ܘܫܘܘܕܥܐ ܡܢ ܥܓܐ : ܐܝܟܢܐ
- ܠܘܬ ܡܓܘܫܐ̈ ܥ̇ܒܪ̣ . ܕܒܝܕ ܚܙܬܐ ܕܟܘܟܒܐ ܕܢܩܪܐ ܐܢܘܢ ܕܐܦ ܩܠܝܠ ܡܢ ܥܝܕܐ ܡܪܚܩ ܆ ܠܘܬ ܦܝܠܣܦܘܬܐ ܡܥܠܝܬܐ ܡܝܬܐ . ܗ̇ܝ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܦܪܗܣܝܐ ܕܝܠܗ ܐܩܢܐ . ܘܠܥܘܕܪܢܐ ܕܡܢܗ ܐܩܒܠ . ܒܝܕ ܕܐܦ . ܐܠܐ ܕܥܠ ܛܘܪܐ̈ ܣ̇ܠܩ ܐܢܐ . ܘܡܣܒܪ ܐܢܐ ܠܐܘܪܫܠܡ . ܗ̇ܘ
- ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܥܙܝܙܝܢ ܡܢ ܕܚܒܪܗ ܡܬܚܙܝܢ . ܘܒܕܓܘܢ ܕܐܦ ܕܗܢܐ ܬܘܒ ܆ ܕܦܫܝܚܝܢ ܟܐܒܘܗܝ̈ ܐܘ ܬܚܘܝܬܐ ܕܥ̇ܝܕܐ . ܐܝܟ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܢܓ̣ܫܘܢܝܗܝ ܝܗ̇ܒ ܗܘܐ . ܟܕ ܡܚ̇ܘܐ ܕܡ̇ܬܓܫܫܢܐ̣ ܘܩ̣ܫܝܐ ܕܐܦ ܥ̇ܐܠ ܗܘܐ . ܘܒܒܝܬܐ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܡܬ̣ܚܙܐ ܗܘܐ . ܠܗܠܝܢ .
- ܠܘܬ ܪܒܘܬܐ X X X ܕܐܪܐ ܐܚܪܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܇ ܕܡܢܗ̇ ܗܘܘ ܠܗ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܝܬܝܪܘ ܐܝܬܝܗ̇ܕܡܕܡ ܡܛܠܬܗ̇ܢܥܩܒ ܇ ܩܕܡܝܬܐ . ܗ̇ܝ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܢܥܪܩܘܢ ܘܟܠܡܕܡ ܢܓ̣ܒܘܢ ܠܡܚܫ ܆ ܘܠܐܠܗܐ ܠܐ ܢ̇ܫܠܡܘܢ ܇ ܕܐܦ ܐܢܫܝܐ̈ ܢܬܚ̇ܫܚܘܢ ܆ ܘܒܙܝܢܐ̈ ܕܡܢ ܟܝܢܐ ܆ ܐܝܟ ܟܝܬ
- ܐܡ̣ܪ ܗܘܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐܣܝܡܝܗ̇ ܇ ܘܫܘܠܛܢܐ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒ̇ܥܝܢ ܘXܘ ܢܦܫܗ ܕܛܠܝܐ . ܡܛܠ ܗ̇ܝ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܒܒܪ ܐܢܫܐ ܡܬܐܡܪܐ XܕXܥܡܪܐ ܒܗ ܪܘܚܗ ܇ ܟܕ ܐܚܪܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܐܦ ܆ ܐܠܐ̣ ܓܘܫܡܢܐܝܬ . ܗ̇ܝ ܝܬܝܗ̇ ܐܘܣܝܝܐܝܬ . ܐܝܟܢܐ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ̈ ܆ ܐܘܣܒܝܣ ܕܐܦ ܠܡܣܒ X ܒܐܦܐ̈ ܕܙܒܢܐ ܇ ܘܬܘܒ ܠܘܬ ܪܘܫܥܗܘܢ X . ܡܛܠ
- ܒܗܠܝܢ ܕܡܢ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܢܦܠܘ ܡܫܬܟܚ ܕܡܥܒܕ . ܒܠܥܡ ܓܝܪ ܆ ܕܐܦ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܇ ܝܗ̣ܒ ܛܝܒܘܬܗ̈ ܇ ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ