simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܗܫܐ ܐܝܬ ܕܢܚܙܐ ܇ ܟܘܬܝܢܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇ ܕܐܦ . ܒܡܢܬܐ ܕܝܢ ܝ X ܐܝܬ ܒܗܝܝܢ ܦܣܩܐ̈ ܕܙܩܘܪܐ . ܐܝܟܢܐ
- ܦܓܪ̇ܐ ܕܟܠ ܢܦܫܐ ܐܢܫܝܬܐ : ܕܟܠ ܢܦܫܐ ܐܢܫܝܬܐ ܦܓܪܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܒܐ . ܡܛܠ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܐܒܐ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܓܝܪ
- ܡܢ ܗܕܐ ܟܚܘܢ ܕܢܗܝܡܢܘܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܆ ܕܡܢܘ ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܢ ܕܐܦ ܚܝܛܐ . ܕܙܩܝܪܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܡܢ ܠܝܥܠ ܒܟܘܠܢܝܘܬܗ̇ .
- ܘܗܕܐ ܫܐܠܬܝ ܆ ܪܫܝܬܐ ܒܠܚܘܕ ܝܗܒ ܠܘܘܢ ܕܡܘܗܒܬܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܕܐܦ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܢܦܚ ܒܬܠܡܝܕܐ̈ : ܘܐܡܪ ܣܒܘ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ : ܡܛܠ
- ܒܗܕܐ ܢܓܡܘܪ ܠܢܒܝܘܬܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܒܝܕ ܢܒܝܐ ܥܡܝܘܣ ܐܬܐܡܪܬ ܇ ܕܐܦ ܫܥܝܢ̈ . ܟܕ ܒܐܒܠܐ ܡܫܡܠܐ ܠܝܘܡܐ ܕܥܐܕܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ .
- ܩܘܪܫܐ ܡܬܪܓܫܢܐ ܇ ܘܓܠܝܕܐ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܗ̣ܘܐ . ܕܐܦ ܝܘܡܐ ܆ ܕܢܣܬܟܠܝܗ̇X ܡ̇ܢ ܠܘ ܠܒܪ ܡܢ ܘ̇ܠܝܬܐ- ܐܝܬܝܗ̇ .
- ܫܘܪܝܐ ܕܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܟܠܝܗ ܝܘܡܐ ܡܬܚܫܒ ܀ ܝ ܕ ܩܕ ܫܐ ܡܪܝ ܕܐܦ ܕܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܩ̇ܐܡ . ܟܕ ܡܫܘܕܥܐ ܗ̣ܝ ܡܠܬܐ ܆
- ܒܘܓܪܐ ܩܕܝܫܐ ܘܒܟܣܐ ܗ̇ܘ ܡܪܐܢܝܐ ܐܫܬܘܬܦ ܆ ¹ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܚܕܐ ܙܒܢ ܫܩ̣ܠܪ ܫܘܠܩXܐ ܀ ܠܘܩܐ ܕܝܢ ܐܫܬ̇ܥܝ
- ܡXܡܠܝܐܝܬ ܐܬ̇ܥܫܢ ܐ̇ ܟܠܩܪܨܐ ܥܠܘܘܝ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܕ ܠܐ ܕܐܦ ܒܘܓܪܐ ܩܕܝܫܐ ܘܒܟܣܐ ܗ̇ܘ ܡܪܐܢܝܐ ܐܫܬܘܬܦ ܆ ¹ܡܢ ܐܝܟܐ
- ܬܚܡܨܬܗܘܢ ܐܡ̣ܪ ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܬܝܐ ܒܬܪܗ̇ . ܡܝܟܐܝܠ X ܕܝܢ ܪܝܫ ܕܐܦ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܝܢ Xܕܡܡܠܠܝܢ ܡ̇ܢ ³ܣܓܝܘܬ ܥܘܒܝܢܐ ܕܓܘܕܦܐ .
- ܩܒܘܪܬܐX ܕܡܘܫܐ ܬܬܚܙܐ ܠܥܝܢܝܗܘܢẌ ܆ ܠܘܬX ܥܘܦܝܐX ܕܐܦ ¹ܐܝܣܪܐܝܠ X ܒܝܕ ܛܘܦܣܐ ܡܕܡ ܦܓܪܢܝܐ ܗܕܐ ܚܝܘܐ ܆ ܥܬܕ
- ) ܒܗ̇ܝ ( X ܕܟ̣ܬܒ ܐܘܢܓܠܣܛܐ XXܝܢ ܡܫܬܪܪܐX . ܟܕ ܠܘܩܐ ܕܐܦ ܘܠܐ ²ܐܢܫ ܫܘܠܡܐ ܐܘ ܩܒܘܪܬܗ ܆ ܥܕܡܐ ܠܗܢܐX ܝXܡܐ . X ܗ̇ܝ
- ܗ̣ܢܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ : ܘܕܫܒܩܝܢ ܘ̇ܝ ܕܟܠܝܡܕܡ ܕܐܦ ܐܪܥܐ ܪܫܩܢܢ : ܐܝܟ ܪ̣ܪܡܢ ܫܡܝܐ ܡܢ ܐܪܥܐ : ܘܕܢܬܝܕܥܘܢ
- ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܩܘܠܝܣ : ܕܐܦ ²ܡܛܫܝܬܐ̈ . ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܦܘܠܘܣ . ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܡܫܟܚܝܢܢ ܆
- ܡܢܬܐ ܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ ܠܗ ܒܦܬܝܬܐ̈ ܠܗ ܠܐܘܣܒܝܣ : ܥܠ ܕܐܦ ܡܢ ܩ̣ܝܡ ܐܝܟ ܕܐܡܪܢܢ ܆ ܫܚܠܦܘܘ̇ ܠܗ̇ ܠܐܬܘܬܐ . ܙܕܩ ܕܝܢ
- ܣܗܕܘܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܢܣ̣ܝܡ ܇ ܕܢܦܫܐ ܐܢܫܝܬܐ ܡܢ ܕܐܦ ܠܘ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ³ܐܢܫ ܡܚܝܠܐ ܀ ܝ· ܝܚ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ ܡ̇ܝܢ ܟܒܪ ܆
- ܥܠ ܟܝܢܐ ܕܢܘܪܐ ܐܝܬ ܠܡܚܙܐ . ܟܕ ܓܝܪ ܡܝܢ ܚܕ ܠܡܦܐܕܐ ܕܐܦ ¹ܗܘܐ . ܘܠܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܕܢܣ̇ܒܝܢ ܘܘܘ̣ ܘܠܘܬܗ . ܐܟܡܐ
- ܚ̣ܠܦ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܚ̇ܛܝܢ ܇ ܢܬܡܨܘܢ ܕܢܡܬ̣ܚܘܢ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܕܐܦ ܇ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܗܟܢܐ ܙܪ̣ ܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܢܬܕܒܪܘܢ ܇ ܐܝܟ
- ܐܠܘ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܚܝܝܢ · X ܗܘܘ ܚܝܐ̈ ܕܒܒܣܪܐ ¹ܐܬܚܙܝ ܠܗܘܢ ܆ ܕܐܦ ܝܬܪܘ ܆ ܐܠܐ ܗ̇ܢܘܢ ܒXܚܘܕ ܐܝܠܝܢ ܕܟܐܢܐܝܬ ܝܝܝܘ . X ܗܠܝܢ
- ܢܬܪܡܐ ܘܢܐܡܪ ܡܛܠ ܢܦܫܗ : ܘܗܕܐ ܥܡ ܬܪܥܝܬܐ ܡܟܝܟܬܐ : ܐܦ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܪܐܙܐẌ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܐ̈ ܚ̣ܙܐ ܐܘ ܟܝܬ ܐܫ ܐܚܪܢܐ : ܐܝܟ