simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܗ̣ܝ X ܒܪܝܬܐ ܬܬܚܪܪX ܡܢ ܫܘܥܒܕܐ ܕܚ̇ܒܠܐ ܆ ܒܚܪܘܪܐ̈ ܕܐܦ ܘܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ . ܡܙܥܩ ܓܝܪ ܘܐܦ ܗ̣ܘ ܚܟܝܡ ܛܒ ܦܘܠܘܣ ܆
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܆ ܕܡܫܚܠܦ ܐܣܟܡܗ ܕܥܠܡܐ . ܘܟܕ ܕܐܦ ܢܥܬܩܘܢ . ܘܐܝܟ ܬܟܣܝܬܐ ܬܟܪܘܟ ܐܢܘܢ . ܘܢܬܚܠܦܘܢ . ܘ̇ܝ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܦܘܠܘܣ ܟܕ̇ ܩܪܒܠܩܕܡܘܗܝ̣ ܐܡ̇ܪ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܕܫܥܬܐ ܆ ܡܛܠ ܐ ܕܐܦ ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܠ ܡܕܡ ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ̣ ܐܝܟ ܗܠܝܢ- ܫܘܕܥ . ܗܟܝܠ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܗ̣ܝ ܒܪܝܬܐ ܬܬܚܪܪ . ܡܢܐ ¹ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܆ ܕܠܘ ܐܢܬ ܕܐܦ ܕܗ̇ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ . ܐܡ̣ܪ ܕܝܢ ܘܥܠ ܐܝܢܐ ܣܒܪܐ . ܡܛܠ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܗ̣ܝ ܆ ܕܠܘ ܐܢܬ ܐܠܐ ܘܗ̣ܝ ²ܘ̇Xܝ ܕܛܒ ܒܨܝܪܐ ܡܢܟ : ܘܗ̇ܝ ܕܐܦ ܣܒܪܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܒܪܝܬܐ ܬܬܚܪܪ . ܡܢܐ ¹ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܡܛܠܬܗ ܗܘܐ ܠܘ ܓܝܪ ܐܝܟ ܚܛܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܠܥܒܕܘܬܐ ܕܡܛܠ ܕܐܦ : ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܡܝܩܪ ܥܡ ܒܪܢܫܐ . ܗ̇ܘ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܒܫܡܗ ܐܫܬܡ̇ܠܝ ܇ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܕܗ̇ܘ ܕܨܒܝܢܐܝܬ ܡ̣ܝܪ ܘܩ̣ܡ ܕܐܦ ¹ܡܫ̇ܬܡܠܐ ܆ ܗ̣ܘ ܝܬܘܗܝ ܦܓܪܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܇ ܕܗ̇ܘ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܐܝܬܘܘܝ ܆ ܙܒܢܐ ܗܘ ܠܢ ²ܠܡܐܡܪ ܆ ܕܐܦܠܐ ܦܓܪܐ ܕܐܦ ܪܓܘܫܝܬܐ̈ : ܘܟܕ ܚ̇ܙܝܢܢ ܠܗ ܕܡܬܩ̣ܨܐ : ܠܐ ܡܘܕܝܢܢ ܠܗ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܠܐ ¹ܡ̇ܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ ܇ ܘܠܢ ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܘܠܐ ܕܐܦ ܘܩ̣ܡ ܆ ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܣ̇ܬܟܠܝܢܢ ܘܡܘܕܝܢܢ ܇
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܦܚܡܗ̇ ܫܕܪܬ ܠܟܘܢ ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܡܠܝܢ ܗܘܘ ܕܘܟܬܗX ܕܠܐܘܢ : ܕܐܦ ܡܪܝ ܦܪܣܝܐ : ܕܓܘܕܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܠ̇ܝܐ ܗܘܬ : ܗ̇ܝ XX X
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܐܝܩܪܐ ܕܐܦܣܩܩܘܬܐ ܘܥܕܬܐ ܗ̇ܝ ܠܐܝܬ ܘܟܕ ܪܝܝܝܩ ܢ̣ܦܩ ܕܐܦ ܆ ܐܫܬܘܕܥܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܬܕܘܟܣܐX . ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܦܣܩܝܢܢ ܆
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܐܝܠܝܢ ܕܢܩܦܢ̈ ܐܘܣܦ ܆ ܐܦܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܬ̇ܟܢܫܘ ܕܐܦ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܢܚ̣ܬ ܒܣܪܗ ܕܡܪܢ ܘܥXܗܢ ܝܫܘX ܡܫܝܚܐ . ܒܗ̇ܘ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ̈ ܆ ܐܘܣܒܝܣ ܕܐܦ ܠܡܣܒ X ܒܐܦܐ̈ ܕܙܒܢܐ ܇ ܘܬܘܒ ܠܘܬ ܪܘܫܥܗܘܢ X . ܡܛܠ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܠܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܐܝܬܝܘܘ ܆ . ܕܣܝܡ ܐܝܕܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܦ : ܕܡܢ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܗ̇ܘ ܕܡܬܐܡܪ ܐܘ ܡܢ ܐܚܪܢܐ̈ : ܗܠܝܢ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܠܐܚܪܢܐ̈ ܬܥܬܪ . ²ܘܚܘܛܪܐ ܕܒܐܝܕܝܟܘܢ̈ . ܐܬܐ ܗܘ ܕܐܦ ܚܨܝܟܘܢ̈ . ܡܠܝܘܬܐ ܗܘ ¹ܕܟܠ̇X ܡܫܪܬܚܘܬܐ . ܐܝܟܢܐ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܠܗܠܝܢ ܕܡܙܕܥܙܥܝܢ ܢܣܡܘܟ ܘܠܐ ܢܦܠܘܢX . ܬܪܡܠܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܕܩܒܝܥܘܬܐ ܘܡܫܪܪܘܬܐ̈ ܕܗܡܢܘܬܐ ܕܒܟܘܢ . ܐܝܟܢܐ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܐܢܚܢܝܢ ܢܐܚܘܕ ܠܐܘܪܚܐ ܬܪܝܨܬܐ ܘܕܠܐ ܛܘܥܝܝ . ܘܠܐ ܢܗܦܟ ܕܐܦ ܕܡܝܐ̈ ܒܐܘܪܚܐ ܬܪܝܨܬܐ ܘܠܐ ܬܘܒ ܢܛܥܘܢ̇ . X ܨܠܘ ܕܝܢ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܐܬܒܪܝܢܢ . - ܐܢ ܓܝܪ ܒܒܣܪܐ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ . ܐܝܬ ܕܐܦ ܚܫܘܫܘܬܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ . ܘܢܣܩ ܠܢ ܠܘܬ ܛܟܣܢ ܩܕܡܝܐ ܒܗ̇ܘ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܠܟܘܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܫܘܕܥܬܐ̈ ܘܐܝܕܝܥܬܐ̈- . ܟܕ̇ ܠܘܬܗ ܕܐܦ . X ܠܗܠܝܢ ܕܫܪܪܐ ܡܫܘܕܥܬܐ̈ ܥ̇ܒܕܬ X X ܠܟܠ ܐܢܫ . ܗܠܝܢ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܦܪܗܣܝܐ ܕܝܠܗ ܐܩܢܐ . ܘܠܥܘܕܪܢܐ ܕܡܢܗ ܐܩܒܠ . ܒܝܕ ܕܐܦ . ܐܠܐ ܕܥܠ ܛܘܪܐ̈ ܣ̇ܠܩ ܐܢܐ . ܘܡܣܒܪ ܐܢܐ ܠܐܘܪܫܠܡ . ܗ̇ܘ