simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܒܗܠܝܢ ܕܠܘܩܒܠ ܕܝܘܕܘܪܘܣ ܐܡ̇ܪ ܀ ܢܕܥ ܕܐܦ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܘܝܕ ܟܝܢܐ ܕܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ . ܐܝܟܢܐ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܒܐܓܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܠܘܬ ܣܘܩܢܣܘܣ ܐܡ̇ܪ ܕܐܦ ܕܒܫܘܘܕܥܐ ܟܝܢܝܐ ܆ ܩܝ̇ܡܐ ܠܐ ܡܨܛܠܝܢܐܝܬ ܘܡܣܬܬܐܝܬ .
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܢܓ̣ܫܘܢܝܗܝ ܝܗ̇ܒ ܗܘܐ . ܟܕ ܡܚ̇ܘܐ ܕܡ̇ܬܓܫܫܢܐ̣ ܘܩ̣ܫܝܐ ܕܐܦ ܥ̇ܐܠ ܗܘܐ . ܘܒܒܝܬܐ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܡܬ̣ܚܙܐ ܗܘܐ . ܠܗܠܝܢ .
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܠܟ ܠܒ̣ܫ ܒܣܪܐ . ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܒܣܪܐ . ܘܠܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܐܦ . ܘܠܐ ܣܢܝܩ ܗܘܐ ܥܠ ܕܘܝܐ . ܐܠܐ ܠܟ ܡ̇ܬܕܟܐ . ܐܝܟ ܡܐ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܦܪܨܘܩܐ ܕܝܠܢܝܐ ܢܬ̣ܟܬܒ ܥܠܘܗܝ ܆ ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܡ̇ܩܦܝܢ ܠܗ ܕܐܦ ܓܝܪ ܡ̇ܩܝܡܝܢ ܠܝܥܘ̣ܠܐ ܡܢܗ ܘܠܝܗ ܡܦܪܫܐܝܬ ܆ ܐܝܟܢܐ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܐܦܩ ܆ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܒܐܓܪܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܦ ܠܗܝܡܢܘܬܐ . ܪܫܝܥܐܝܬ ܚܕܝܘܬܐ ܕܦܪܨܘܦܐ̈ ܡ̇ܥܠܝܢ . ܗ̇ܝ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܥܠ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܠܘܬܢ : ܗ̇ܘ ܕܡܝܢ ܢܦܫܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܘܦܓܪܐ : ܕܐܦ ܕܝܢ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܠܘ ܒܕܝܠܝܘܬ ܩܘ̇ܝܡܐ ܡ̇ܩܝܡܝܢ : ܐܝܟܢܐ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܒܐܓܪܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܫܚܠܦܐܝܬ ܟܬܒܢܢ ܇ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܕܐܦ ܡܠܝܠܬܐ ܩܢܘܡܐܝܬ . ܒܗ̇ܝ ܕܝܝܢ . ܘܠܐ ܚܢܢ ܝ̇ܢܪ ܇ ܐܝܟܢܐ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܟܬܝܒ . ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܟܝܢܐ̈ ܕܚܝܘܬܐ̈ ܘܕܦܪܚܬܐ̈ : ܘܕܪܚܫܐ ܕܐܦ ܓܝܪ ܟܝܢܐ̇ ܩܪܝܢܢ ܐܚܩܕܐܝܬ ܐܦ ܠܟܠܗ̇ ܐܢܫܘܬܐ ܆ ܐܝܟܢܐ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܕܦܛܪܘܣ ܐܘ ܕܦܘܠܘܣ ܇ ܐܘ ܕܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܟܠܚܕ . ܕܐܦ ܠܟܝܢܐ . ܟܕ ܡܫܘܕܥܝܢܢ ܠܚܕ ܩܢܘܡܐ ܕܝܠܗ ܕܡܠܬܐ . ܐܝܟܢܐ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܚܘܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܢܩܝܦܘܬܐ ܕܐܦ ܬܢ̇ܝܢܢ ܘܐܡܪܝܢܢ . ܡܕܝܢ̣ ܘܠܐ ܚܕܝܘܬܐ ܢܘܕܐ . ܡܛܠ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܙܕ̇ ܩ ܕܢܘܕܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢܗܘܢ ܚܕ ܡܫܝܚܐ : ܕܐܦ ܡܪܘ . ܕܪܝܫܗ̇ . ܟܕ ܢܥܡܢ ܗ̇ܘ ܣܘܪܝܝܐ ܀ ² ܝX ܚ . ܙܐ ܐܢܬ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܢܬܒ̇ܠܒܠXܘX ܢ ܣܘܟܠܐ̈ . ܕܐ̇ . . X ܐܢܐ . . . . ܒܚXܕX ܡܢ ܕܐܦ ܚܝܪܢ̈ . ܐܠܐ ܟXܠXܚܕܐ ܐ ܗ ܠ ܡܬܥ . . ܐ ܐ . . . . . ܐ . ܐܝܟܢܐ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܠܘܬ ܗܕܐ . ܐܡܪ . ܘܡܟܝܠ ܟܕ ܡܢ ܠܥܠ ܐܝܟ ܕܒܙܥܘܪܘܬ ܡܠܬܐ ܕܐܦ ܕܢܗܘܐ ܟܠܗ ܐܠܗܘܬܐ ܒܠܝܚܘܕ ܆ ܕܙܕܩܐ ܐܬܝ̣ܫܒܬ ܠܝ ܆
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܥܠ ܬܐܘܪܝܐ ܕܥܡܢܘܐܝܠ ܝܬܝܗ̇ ܕܢܩܩܐ ܠܡܣܬܟܠܘ . ܠܘ ܓܝܪ ܕܐܦ ܠܐܘܣܝܐ ܕܢܦܫܐ ܇ ܐܠܐ . ܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܚܝܘܬܐ ܡ̇ܪܟܒܬܐ . ܗ̇ܝ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܠܐܢܫܘܬܐ ²ܗ̇ܝ ܕܐܬܚܝܕܬ ܠܗ ܩܢܘܡܐܝܬ ܠܐ ܫܚܠܦ . ܐܠܐ ܕܐܦ ܢܛܪܗ̇ ܠܗܕܐ ܇ ܒܡܫܘܕܥܘܬܐ ܕܠܐ ܦܓܪܢܘܬܐ ܕܝܠܗ̇ . ܐܝܟܢܐ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܦܓܪܐ ܕܠܗܐ ܐܝܬܘܘܝ . ܘܒܫܘܒܚܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܐ ܡ̇ܨܡ̣ܚ . ܠܐ ܕܐܦ . ܡ̣ܝܢ ܐܠܗܝܐ ܡ ܇ ܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ ܕܡܠܦܢܐ ܕܣܝܡ ܬܐ ܀ ܩܕܡܝܢ ܆ ܬܪܝܨ ܐܝܬ ܢ̇ܬܪܢܐ ܕܐܦ ܕܐܠܘܘܬܐ . ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܠܐ ܫ̇ܢܝ ܠܐܘܣܝܐ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܒܒܪ ܐܢܫܐ ܡܬܐܡܪܐ XܕXܥܡܪܐ ܒܗ ܪܘܚܗ ܇ ܟܕ ܐܚܪܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܐܦ ܆ ܐܠܐ̣ ܓܘܫܡܢܐܝܬ . ܗ̇ܝ ܝܬܝܗ̇ ܐܘܣܝܝܐܝܬ . ܐܝܟܢܐ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܢܫܪܪܝܘܗܝ ܒܟܘܢ ܇ ܐܠܘܐ ܗ̇ܘ ܕܝܘܒܐ ܘܣܐܡ ܢܡܘܣܐ ܡܫܝܚܐ ܀ ܕܐܦ ܚܘܒܐ ܓܝܪ ܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝܒ ܆ ܡ̇ܟܣܐ ܣܘܓܐܐ ܕܚܛܗܐ̈ . ܠܗ̇ܘ