simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܡܢܗ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܢܒܝܐ̈ ܟܕ ܬܠܡܝܕܘܘܝ̈
- ܐܠܗܝܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܕܚܠܬܐ ܗܝ ܠܡܦܠ
- ܐܬܓܠܙܘ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܗܕܐ ܢܫܬܢܩܘܢ .
- . X ܠܗ̇ܘ ܕܐܦ ܟܝܬ ܡܫ̇ܒܚ .